Note 31 - Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser

Konsernet klassifiserer aksjer innenfor kategoriene virkelig verdi over resultatet og tilgjengelig for salg. Verdipapirer som kan måles pålitelig og som rapporteres internt til virkelig verdi klassifiseres til virkelig verdi over resultatet. Øvrige aksjer klassifiseres som tilgjengelig for salg. 

 

Morbank         Konsern
31.12.16 31.12.17 Aksjer og andeler (mill. kr) 31.12.17 31.12.16
225 119 Til virkelig verdi over resultat 1.758 1.483
43 73 Børsnoterte 1.492 1.109
182 46 Unoterte 266 373
23 50 Tilgjengelig for salg 67 60
23 50 Unoterte 67 60
248 169 Sum aksjer og andeler 1.825 1.542
    Virksomhet holdt for salg - herav aksjer    
226 82 Unoterte 49 15
226 82 Sum aksjer holdt for salg (se note 39) 49 15
43 73 Sum børsnoterte selskaper 1.492 1.109
431 178 Sum unoterte selskaper 382 447

 

Spesifikasjon av morbank          
Børsnoterte selskap Prinsipp * Eierandel
over 10%
Vår be-
holdning
(antall)
Ansk. kost
(1.000 kr)
 Markedsverdi/
bokført verdi
(1.000 kr)
           
Visa Inc. C-aksjer VV   63.536 6.750 59.872
Sum børsnoterte aksjer       6.750 59.872
           
SpareBank 1 Nordvest VV   69.423 7.455 7.880
SpareBank 1 Søre Sunnmøre VV   48.070 4.999 4.999
Sum børsnoterte finansinstitusjoner       12.454 12.879
           
Unoterte selskap          
           
Eksportfinans VV   1.857 16.406 41.060
Molde Kunnskapspark VV   2.000 2.030 2.083
Spama VV   2.305 - 1.563
Swift Eur VV   38 589 1.280
Trondheim Spektrum  TFS   1.067 - 1.608
Visa Norge TFS   - - 47.701
Diverse selskap       1.120 1.122
Sum ikke børsnoterte aksjer og andeler       20.146 96.417
           
Sum aksjer, andeler og egenkapitalbevis morbank       39.350 169.168

 

 

Spesifikasjon av konsern          
Børsnoterte selskap Prinsipp * Eierandel
over 10%
Vår be-
holdning
(antall)
Ansk. Kost
(1.000 kr)
 Markedsverdi/
bokført verdi
(1.000 kr)
           
Aker BP VV   184.406 13.641 37.217
Aker Solutions VV   446.773 19.214 20.636
Austevoll Seafood VV   201.150 15.000 13.728
Axactor VV   12.802.844 36.297 36.744
B2Holding VV   3.500.000 51.612 73.150
Bonheur VV   1.245.500 87.167 111.784
Frontline VV   500.000 23.352 19.050
Kongsberg Gruppen VV   417.797 54.336 63.087
Link Mobility Group VV   810.000 94.384 117.045
Marine Harvest VV   178.481 24.797 24.809
Norway Royal Salmon VV   1.263.267 78.737 169.909
Norwegian Air Shuttle VV   329.600 75.115 58.010
Norwegian Property VV   1.300.000 12.948 13.780
Olav Thon Eiendomsselskap VV   343.700 56.600 56.023
Polaris Media VV 11,4 5.584.508 153.457 145.197
Sevan Marine VV   4.116.987 55.514 58.379
Solstad Farstad VV   5.729.026 39.473 34.489
Storebrand VV   168.825 10.607 11.294
Subsea 7 VV   348.212 43.394 42.830
Thin Film Electronics VV   4.137.500 10.167 10.261
Torghatten VV   210.000 16.640 16.590
Webstep VV   401.000 9.825 10.226
Yara International VV   160.393 60.546 60.420
Diverse selskap       66.697 61.511
Sum børsnoterte aksjer       1.109.521 1.266.170
                   
Helgeland Sparebank VV   120.000 10.590 10.560
Komplett Bank VV   27.000 500 513
Norwegian Finans Holding VV   133.208 12.356 12.255
Pareto Bank VV   200.000 7.999 7.860
Sbanken VV   350.000 20.505 28.350
SpareBank 1 BV VV   722.988 24.682 24.509
SpareBank 1 Nord-Norge VV   21.901 900 1.363
SpareBank 1 Ringerike Hadeland VV   35.859 6.873 6.903
SpareBank 1 SR-Bank VV   36.904 2.673 3.211
SpareBank 1 Østfold Akershus VV   58.727 10.878 11.276
SpareBank 1 Østlandet VV   516.600 40.541 46.752
Sum børsnoterte finansinstitusjoner           138.496 153.552

 

 

Unoterte selskap          
           
Avexxin VV   67.786 4.731 3.084
Crayo Nano VV   10.138 5.432 5.432
Granåsen Utvikling VV 10,0 2.160 1.681 1.681
Herkules Capital III VV   1 35.785 29.943
Moldekraft  TFS   10.545 11.600 14.837
Norsk Innovasjonskapital III VV   600 10.200 19.372
North Bridge Nordic Property II VV   51.340 1.996 2.153
Novelda VV   18.280 6.143 5.814
Numascale VV   3.382.117 5.320 5.320
Real Estate Central Europe VV   3.000 5.500 4.000
Salvesen & Thams VV   199 21.290 34.814
Sintef Venture  VV   13.830 7.056 7.056
Vectron Biosolutions VV   220.000 6.000 6.000
Viking Venture II VV   250.972 19.123 2.535
Viking Venture II B VV   30.000 2.495 1.140
Viking Venture III VV 17,0 862.878 43.337 76.603
Wellcem VV   40.036 1.361 2.965
Diverse selskap       17.521 13.682
Sum ikke børsnotere aksjer og andeler       206.571 236.431
           
Sum aksjer, andeler og egenkapitalbevis konsern       1.493.938 1.825.321

 *) Forklaring prinsipp: VV - virkelig verdi over resultatet, TFS - tilgjengelig for salg

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN