Note 40 - Oppkjøp av virksomheter og virksomhetssammenslutning

Generelt
Ved oppkjøp av selskaper utarbeides oppkjøpsanalyse i samsvar med IFRS 3 hvor identifiserbare eiendeler og forpliktelser vurderes til virkelig verdi på overtakelsestidspunktet.

Oppkjøp av regnskapskontor
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN har i 2017 overtatt samtlige aksjer i SpareBank 1 Regnskapshuset Brekstad (tidligere Fosen Rådgivning) og Økonomisenteret Kunderegnskap. Disse virksomhetene integreres fullt ut med SpareBank 1 Regnskapshuset SMN i 2018.

SpareBank 1 Regnskapshuset Hareid, SpareBank 1 Regnskapshuset Ørsta, SpareBank 1 Regnskapshuset Volda, Areto Solutions, Datainformasjon og PR Regnskap er i 2017 fusjonert inn i Sparebank 1 Regnskapshuset SMN.

Det er utarbeidet oppkjøpsanalyser i samsvar med IFRS 3 hvor identifiserbare eiendeler og forpliktelser er vurdert til virkelig verdi på overtakelsestidspunktet. Forskjellen mellom konsernets anskaffelseskost og bokført verdi av netto eiendeler er allokert til goodwill. 

Med virkning fra første januar 2018 er det inngått avtale om oppkjøp av Tinde Økonomi, Rauma Regnskapsservice og Aktiva Regnskap.  

Oppkjøp i SpareBank 1 Markets
SpareBank 1 Markets kjøpte i 2017 Allegro Kapitalforvaltning og SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning. Selskapene er fusjonert til SpareBank 1 Kapitalforvaltning, og er et datterselskap av SpareBank 1 Markets. Selskapet er sentralt i SpareBank 1 Markets sin satsing på kapitalforvaltning med en samlet forvaltningskapital på ti milliarder kroner. Selskapet har 15 ansatte.

Det er utarbeidet oppkjøpsanalyser i samsvar med IFRS 3 hvor identifiserbare eiendeler og forpliktelser er vurdert til virkelig verdi på overtakelsestidspunktet. Forskjellen mellom konsernets anskaffelseskost og bokført verdi av netto eiendeler er allokert til kundeportefølje. Merverdier knyttet til Allegro Kapitalforvaltning er eliminert i SpareBank 1 SMN konsernet ettersom dette var et datterselskap i konsernet også før oppkjøpet.

I fjerde kvartal kjøpte selskapet aksjebordet i SpareBank 1 SR-Bank Markets. Dette ble finansiert med en emisjon (176.341 aksjer til kroner 167 samt overkurs på 37 millioner kroner). I transaksjonen ble SpareBank 1 SR-Bank deleier i selskapet. Kjøpesummen er i sin helhet allokert til kundeportefølje. 

  Allegro Kapital-
forvaltning
SNN Kapital-
forvaltning
Aksjebord
i SR-Bank
Eiendeler      
Virkelig verdi av kundeportefølje 34 15 37
Netto identifiserbare eiendeler til virkelig verdi  17 3 0
Kjøpesum 50 18 37
       
Kapitalforhøyelse  -  - 37
Kontanter 50 18  -
Kjøpesum 50 18 37

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN