Note 13 - Maksimal kreditteksponering

Tabellen nedenfor viser maksimal eksponering mot kredittrisiko i balansen, inkludert derivater. Eksponeringen er vist brutto før eventuelle pantstillelser og tillatte motregninger.

Morbank        
31.12.17 (mill. kr) Maksimal
eksponering mot
kredittrisiko
Sikkerhet i
eiendom
Sikkerhet i
verdipapirer
Øvrig
sikkerhet *)
Eiendeler        
Fordringer på sentralbanker 3.231 - - -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 9.543 - - -
Utlån til og fordringer på kunder 104.769 83.692 1.620 15.910
Verdipapirer - virkelig verdi over resultatet 20.014 - - 10.092
Derivater 4.328 - - 2.408
Verdipapirer - tilgjengelig for salg 50 - - -
Opptjente ikke mottatte inntekter 61 - - -
Fordringer verdipapirer 35 - - -
Sum eiendeler 142.032 83.692 1.620 28.409
         
Forpliktelser, ikke balanseført        
Stilte garantier og remburser 5.346 - - -
Ubenyttede kreditter 13.965 4.817 47 2.010
Lånetilsagn 1.896 - - -
Andre engasjement 579 - - -
Sum forpliktelser 21.786 4.817 47 2.010
         
Sum total kredittrisikoeksponering 163.817 88.509 1.667 30.420
             
31.12.16 (mill. kr) Maksimal
eksponering mot
kredittrisiko
Sikkerhet i eiendom Sikkerhet i verdipapirer Øvrig sikkerhet *)
Eiendeler        
Fordringer på sentralbanker 236 - - -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 8.203 - - -
Utlån til og fordringer på kunder 96.499 74.519 1.595 15.426
Verdipapirer - virkelig verdi over resultatet 17.861 - - 9.809
Derivater 4.812 - - 3.363
Verdipapirer - tilgjengelig for salg 24 - - -
Opptjente ikke mottatte inntekter 37 - - -
Fordringer verdipapirer 20 - - -
Sum eiendeler 127.692 74.519 1.595 28.597
         
Forpliktelser, ikke balanseført        
Stilte garantier og remburser 6.607 - - -
Ubenyttede kreditter 17.337 4.917 213 1.919
Lånetilsagn 1.720 - - -
Andre engasjement 2.034 - - -
Sum forpliktelser 27.698 4.917 213 1.919
         
Sum total kredittrisikoeksponering 155.390 79.436 1.807 30.516

 

 

Konsern        
31.12.17 (mill. kr) Maksimal
eksponering mot
kredittrisiko
Sikkerhet i eiendom Sikkerhet i verdipapirer Øvrig
sikkerhet *)
Eiendeler        
Fordringer på sentralbanker 3.231 - - -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 4.214 - - -
Utlån til og fordringer på kunder 110.959 83.692 1.620 22.614
Verdipapirer - virkelig verdi over resultatet 21.494 - - 10.092
Derivater 4.351 - 23 2.408
Verdipapirer - tilgjengelig for salg 66 - - -
Opptjente ikke mottatte inntekter 104 - - -
Fordringer verdipapirer 322 - 84 203
Sum eiendeler 144.741 83.692 1.726 35.316
         
Forpliktelser, ikke balanseført        
Stilte garantier og remburser 5.346 - - -
Ubenyttede kreditter 13.976 4.817 47 2.021
Lånetilsagn 2.148 - - 251
Andre engasjement 764 - 63 -
Sum forpliktelser 22.233 4.817 110 2.272
         
Sum total kredittrisikoeksponering 166.974 88.509 1.836 37.589
         
         
31.12.16 (mill. kr) Maksimal
eksponering mot
kredittrisiko
Sikkerhet i eiendom Sikkerhet i verdipapirer Øvrig
sikkerhet *)
Eiendeler        
Fordringer på sentralbanker 236 - - -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 3.892 - - -
Utlån til og fordringer på kunder 101.354 74.519 1.595 20.312
Verdipapirer - virkelig verdi over resultatet 19.039 - - 9.809
Derivater 4.752 - 18 3.363
Verdipapirer - tilgjengelig for salg 60 - - -
Opptjente ikke mottatte inntekter 63 - - -
Fordringer verdipapirer 220 - 33 167
Sum eiendeler 129.616 74.519 1.645 33.651
         
Forpliktelser, ikke balanseført        
Stilte garantier og remburser 6.607 - - -
Ubenyttede kreditter 17.420 4.917 213 1.949
Lånetilsagn 1.957 - - -
Andre engasjement 2.211 - - -
Sum forpliktelser 28.195 4.917 213 1.949
         
Sum total kredittrisikoeksponering 157.810 79.436 1.858 35.600
*) Øvrig sikkerhet inkluderer blant annet kontanter, løsøre, skip og mottatte garantier. For obligasjoner med fortrinnsrett består sikkerhetsmassen av utlån til kunder i selskapet som har utstedt obligasjonen.

Bankens maksimale kreditteksponering fremgår av oppstillingen ovenfor. SpareBank 1 SMN utfører engrosbanktjenester for BN Bank og Samspar-bankene. I tilknytning til dette er det etablert garantiavtale som sikrer fullt oppgjør for eksponeringer knyttet til disse avtalene.

For privat- og næringslivskunder anvendes rammeavtaler med krav om sikkerhetsstillelse ved derivathandel. For kunder som driver med tradingvirksomhet aksepteres kun kontantdepot som sikkerhet. Kunder stiller kontantdepot og/eller pant i eiendeler som sikkerhet for kunders handel av strøm- og laksederivater på NASDAQ OMX Oslo ASA og Fish Pool ASA. For nærmere beskrivelse av NASDAQ se note 37 Annen gjeld og øvrige forpliktelser.  

Sikkerhetsstillelsene er vurdert til markedsverdi, begrenset til maksimal kreditteksponering for den enkelte motpart. 

Kredittrisikoeksponering knyttet til finansielle eiendeler fordelt på geografiske områder

Morbank   Konsern 
31.12.16 31.12.17 (mill. kr) 31.12.17 31.12.16
         
    Bankaktiviteter     
89.046 90.076 Trøndelag 87.759 87.092
26.704 27.073 Møre og Romsdal 28.483 27.867
851 939 Sogn og Fjordane 1.324 1.087
997 1.248 Nordland 1.334 1.084
5.990 8.953 Oslo 8.987 6.399
6.475 7.895 Landet for øvrig 9.925 7.796
2.631 3.241 Utlandet 3.251 2.636
132.693 139.424 Totalt bankaktiviteter 141.062 133.960
         
    Finansielle instrumenter    
15.931 16.988 Norge 18.485 17.145
1.922 3.065 Europa/Asia 3.065 1.922
13 5 Oseania 5 13
19 7 Nord-Amerika 7 19
4.812 4.328 Derivater 4.351 4.752
22.697 24.393 Sum 25.912 23.851
155.390 163.817 Totalt fordelt på geografiske områder 166.974 157.810

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN