Note 17 - Markedsrisiko knyttet til valutaeksponering

Valutarisiko oppstår ved at konsernet har forskjeller mellom eiendeler og forpliktelser i den enkelte valuta. Handelsaktiviteten knyttet til omsetning av valuta skal til enhver tid skje innenfor vedtatte rammer og fullmakter. Konsernets rammer definerer kvantitative mål for maksimal nettoeksponering i valuta, målt i kroner.

Konsernet har utarbeidet rammer for nettoeksponering i hver enkelt valuta samt rammer for aggregert netto valutaeksponering (uttrykt som den høyeste av sum lange og korte posisjoner). Overnatten kursrisiko for spothandel i valuta må netto ikke overstige 127,5 millioner kroner per enkeltvaluta og 150,0 millioner aggregert.

Valutarisikoen har gjennom året vært lav. For ytterligere detaljer se note 6 Risikoforhold.

 

Morbank Netto valutaeksponering NOK  Konsern 
2016 2017 (mill. kr) 2017 2016
-15 -8 EUR -8 -15
-4 0 USD 0 -4
-11 -19 SEK -19 -11
-4 -32 Andre -32 -4
-34 -59 Sum  -59 -34
         
100 150 Total valutaramme på bruttoposisjoner 150 100
85 128 Total ramme per valutasort 128 85
         
1,0 1,8 Res.effekt e. skatt ved 3 % endring 1,8 1,0

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN