Note 29 - Sertifikater og obligasjoner

Sertifikater og obligasjoner er klassifisert i kategorien virkelig verdi over resultatet per 31. desember 2017.

Morbank   Konsern
31.12.16 31.12.17 Sertifikater og obligasjoner fordelt på utstedersektor (mill. kr) 31.12.17 31.12.16
    Stat    
2.260 1.974 Pålydende verdi 1.974 2.260
2.375 2.520 Bokført verdi 2.520 2.375
         
    Annen offentlig utsteder    
2.856 4.940 Pålydende verdi 4.940 2.856
2.962 4.955 Bokført verdi 4.955 2.962
         
    Finansielle foretak    
11.089 10.753 Pålydende verdi 10.598 11.011
12.132 12.327 Bokført verdi 12.168 12.053
         
    Ikke-finansielle foretak    
91 20 Pålydende verdi 20 91
95 30 Bokført verdi 30 95
16.295 17.686 Sum rentepapirer, pålydende verdi 17.531 16.218
72 63 Påløpte renter 62 71
17.636 19.895 Sum rentepapirer, bokført verdi 19.736 17.557

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN