Note 30 - Finansielle derivater

Alle derivater blir bokført til virkelig verdi over resultatet. Urealiserte gevinster blir ført som eiendeler og urealiserte tap ført som gjeld. Dette gjelder både derivater benyttet til sikringsformål og holdt for handelsformål. Banken benytter seg ikke av kontantstrømsikring.

Kontraktssum viser absoluttverdier for alle kontrakter.

For beskrivelse av motpartsrisiko og markedsrisiko se beskrivelse i note 6 Risikoforhold. Ytterligere detaljer vedrørende markedsrisiko knyttet til renterisiko se note 16, og for markedsrisiko knyttet til valutaeksponering se note 17.

Morbank    
     
Til virkelig verdi over resultatet (mill. kr) 31.12.17 31.12.16
  Kontraktssum Virkelig verdi Kontraktssum Virkelig verdi
Valutainstrumenter   Eiendeler Forpliktelser   Eiendeler Forpliktelser
Valutaterminer (forwards) 3.661 86 -51 3.176 21 0
Valutabytteavtaler (swap) 11.654 321 -70 15.100 163 -5
Valutaopsjoner 59 0 -0 36 0 -0
Sum valutainstrumenter 15.375 407 -122 18.312 184 -5
             
Renteinstrumenter            
Rentebytteavtaler (inkl. rente- og valutaswap, dekker også cross currency) 178.023 2.532 -2.463 170.417 3.213 -3.282
Korte rentebytteavtaler (FRA) 9.000 2 -1 50.423 101 -110
Andre rentekontrakter - - - 124 -0 0
Sum renteinstrumenter 187.023 2.534 -2.464 220.964 3.314 -3.393
             
Varerelaterte kontrakter            
Børsomsatte standardiserte forwards- og futures- kontrakter 246 60 -60 109 14 -14
Sum varerelaterte kontrakter 246 60 -60 109 14 -14
             
Benyttet til sikringsformål            
Renteinstrumenter            
Rentebytteavtaler (inkl. rente- og valutaswap, dekker også cross currency) 33.623 780 -230 25.249 807 -127
Sum renteinstrumenter 33.623 780 -230 25.249 807 -127
             
             
             
Sum            
Sum renteinstrumenter 220.645 3.314 -2.693 246.213 4.121 -3.520
Sum valutaintrumenter 15.375 407 -122 18.312 184 -5
Sum varerelaterte kontrakter 246 60 -60 109 14 -14
Påløpte renter   548 -466   493 -434
Sum finansielle derivater 236.266 4.328 -3.341 264.634 4.812 -3.973

 

 

Konsern    
     
Til virkelig verdi over resultatet (mill. kr) 31.12.17 31.12.16
  Kontraktssum Virkelig verdi Kontraktssum Virkelig verdi
Valutainstrumenter   Eiendeler Forpliktelser   Eiendeler Forpliktelser
Valutaterminer (forwards) 3.661 86 -51 3.176 21 0
Valutabytteavtaler (swap) 11.654 321 -70 15.100 163 -5
Valutaopsjoner 59 0 -0 36 0 -0
Sum valutainstrumenter 15.375 407 -122 18.312 184 -5
             
Renteinstrumenter            
Rentebytteavtaler (inkl. rente- og valutaswap, dekker også cross currency) 178.023 2.532 -2.463 170.094 3.137 -3.282
Korte rentebytteavtaler (FRA) 9.000 2 -1 50.423 101 -110
Andre rentekontrakter - - - 124 -0 0
Sum renteinstrumenter 187.023 2.534 -2.464 220.640 3.239 -3.393
             
Egenkapitalinstrumenter            
Aksjeopsjoner 37 12 -13 32 17 -14
Aksjeterminer/futures 1.535 10 11 909 1 -87
Sum egenkapitalinstrumenter 1.573 23 -2 940 18 -101
             
Varerelaterte kontrakter            
Børsomsatte standardiserte forwards- og futures- kontrakter 246 60 -60 109 14 -14
Sum varerelaterte kontrakter 246 60 -60 109 14 -14
             
Benyttet til sikringsformål            
Renteinstrumenter            
Rentebytteavtaler (inkl. rente- og valutaswap, dekker også cross currency) 33.623 780 -230 25.249 807 -127
Sum renteinstrumenter 33.623 780 -230 25.249 807 -127
             
             
             
Sum            
Sum renteinstrumenter 220.645 3.314 -2.693 245.890 4.046 -3.520
Sum valutaintrumenter 15.375 407 -122 18.312 184 -5
Sum egenkapitalinstrumenter 1.573 23 -2 940 18 -101
Sum varerelaterte kontrakter 246 60 -60 109 14 -14
Påløpte renter   548 -466   490 -434
Sum finansielle derivater 237.839 4.351 -3.343 265.251 4.752 -4.074

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN