Note 16 - Markedsrisiko knyttet til renterisiko

Noten er en sensitivitetsanalyse gjort med utgangspunkt i relevante balanseposter per 31. desember og fremover i tid for det aktuelle året. Konsernets renterisiko beregnes ved at det simuleres et parallelt renteskift på ett prosentpoeng for hele rentekurven på alle balanseposter. 

Risikoen har gjennom hele 2017 vært lav og innenfor den totale rammen fastsatt av bankens styre, 600.000 basispunkter per 31.desember 2017. For ytterligere detaljer vedrørende renterisiko se note 6 Risikoforhold.

  Renterisiko, 1 % endring
Basisrisiko konsern (mill. kr) 2017 2016
Valuta    
NOK -39 -34
EUR -8 2
USD -1 -1
CHF -1 -1
Andre -3 0
Total renterisiko, effekt på resultat før skatt -52 -34

Total renterisiko viser for 2017 at banken vil få et tap på en renteoppgang. Tilsvarende for 2016.

Tabellen under viser hvordan rentekurven forskyver seg innenfor de ulike tidsintervallene med tilhørende gevinst og tap innenfor de enkelte løpetider.

  Renterisiko, 1 % endring
Rentekurverisiko konsern (mill. kr) 2017 2016
Løpetid    
0 - 1 mnd -17 -11
1 - 3 mndr 9 7
3 - 6 mndr -12 -11
6 - 12 mndr -8 10
1 - 2 år -5 -1
2 - 3 år -3 -6
3 - 4 år 15 -5
4 - 5 år -27 -5
5 - 7 år 2 8
7 - 10 år -5 -19
Total renterisiko, effekt på resultat før skatt -52 -34

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN