Note 15 - Kredittkvalitet per klasse av finansielle eiendeler

Kredittkvaliteten av finansielle eiendeler håndteres ved at banken benytter sine interne retningslinjer for kredittratinger. Se avsnitt kredittrisiko under note 6 Risikoforhold.

Tabellen nedenfor viser kredittkvaliteten per klasse av eiendeler for utlånsrelaterte eiendeler i balansen, basert på bankens eget kredittratingsystem. Hele utlånsengasjementet er inkludert når deler av engasjementet er misligholdt. Misligholdt er i noten definert til  betalingsmislighold over tusen kroner over 90 dager.

Morbank                
     Verken misligholdt eller nedskrevet  Misligholdt eller individuelt nedskrevet *)  
31.12.17 (mill. kr) Noter Laveste risiko Lav risiko Middels risiko Høy risiko Høyeste risiko  Sum 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 7 9.543 - - - - - 9.543
                 
Utlån til og fordringer på kunder 8              
Privatmarked   55.734 6.917 3.485 822 923 233 68.115
Næringsliv   13.793 9.939 9.190 1.685 1.784 1.336 37.728
Sum utlån   69.528 16.855 12.676 2.507 2.708 1.570 105.843
                 
Finansielle investeringer 29              
Noterte stat og statsgaranterte obligasjoner   4.339 - - - - - 4.339
Noterte andre obligasjoner   10.056 263 640 - - - 10.959
Unoterte stat og statsgaranterte obligasjoner   53 - - - - - 53
Unoterte andre obligasjoner   4.545 - - - - - 4.545
Sum finansielle investeringer   18.993 263 640 - - - 19.895
                 
Totalt   98.063 17.118 13.315 2.507 2.708 1.570 135.281

 

 

     Verken misligholdt eller nedskrevet  Misligholdt eller individuelt nedskrevet *)  
 31.12.16 (mill. kr) Noter Laveste risiko Lav risiko Middels risiko Høy risiko Høyeste risiko  Sum 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 7 8.203 - - - - - 8.203
                 
Utlån til og fordringer på kunder 8              
Privatmarked   48.506 6.557 3.547 761 915 220 60.507
Næringsliv   18.037 4.415 11.105 1.169 958 1.245 36.930
Sum utlån   66.543 10.973 14.652 1.931 1.873 1.466 97.437
                 
Finansielle investeringer 29              
Noterte stat og statsgaranterte obligasjoner   4.220 - - - - - 4.220
Noterte andre obligasjoner   9.056 700 485 26 - - 10.267
Unoterte stat og statsgaranterte obligasjoner   1.783 - - - - - 1.783
Unoterte andre obligasjoner   1.240 105 21 - - - 1.366
Sum finansielle investeringer   16.300 805 506 26 - - 17.636
                 
Totalt   91.045 11.778 15.158 1.956 1.873 1.466 123.276

 

Konsern                
     Verken misligholdt eller nedskrevet  Misligholdt eller individuelt nedskrevet *)  
31.12.17 (mill. kr)  Noter Laveste risiko Lav risiko Middels risiko Høy risiko Høyeste risiko  Sum 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 7 4.214 - - - - - 4.214
                 
Utlån til og fordringer på kunder 8              
Privatmarked   55.855 7.773 5.477 1.142 1.366 269 71.882
Næringsliv   13.560 10.533 10.219 2.389 2.105 1.382 40.189
Sum utlån   69.415 18.307 15.696 3.532 3.470 1.651 112.071
                 
Finansielle investeringer 29              
Noterte stat og statsgaranterte obligasjoner   4.339 - - - - - 4.339
Noterte andre obligasjoner   10.056 263 640 - - - 10.959
Unoterte stat og statsgaranterte obligasjoner   53 - - - - - 53
Unoterte andre obligasjoner   4.385 - - - - - 4.385
Sum finansielle investeringer   18.833 263 640 - - - 19.736
                 
Totalt   92.463 18.569 16.336 3.532 3.470 1.651 136.021

 

     Verken misligholdt eller nedskrevet  Misligholdt eller individuelt nedskrevet *)  
31.12.16 (mill. kr) Noter Laveste risiko Lav risiko Middels risiko Høy risiko Høyeste risiko  Sum 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 7 3.892 - - - - - 3.892
                 
Utlån til og fordringer på kunder 8              
Privatmarked   48.607 7.320 5.181 994 1.236 250 63.588
Næringsliv   18.302 4.978 11.331 1.563 1.287 1.276 38.737
Sum utlån   66.909 12.298 16.512 2.557 2.522 1.527 102.325
                 
Finansielle investeringer 29              
Noterte stat og statsgaranterte obligasjoner   4.220 - - - - - 4.220
Noterte andre obligasjoner   9.056 700 485 26 - - 10.267
Unoterte stat og statsgaranterte obligasjoner   1.783 - - - - - 1.783
Unoterte andre obligasjoner   1.160 105 21 - - - 1.286
Sum finansielle investeringer   16.220 805 506 26 - - 17.557
                 
Totalt   87.020 13.103 17.018 2.583 2.522 1.527 123.774

*) Garantier stilt av GIEK er ikke hensyntatt

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN