Note 41 - Vesentlige transaksjoner med nærstående selskaper

Med nærstående parter menes her datterselskaper, tilknyttede selskaper, felleskontrollerte virksomheter og selskaper holdt for salg hvor morbanken har betydelig innflytelse. I tillegg medregnes SpareBank 1 SMN Pensjonskasse og selskaper eid av morbankens personlige nærstående. Morbankens mellomværende med ansatte og medlemmer av styret vises i note 8 Utlån til og fordringer på kunder samt i note 22 Personalkostnader og ytelser til ledende ansatte og tillitsvalgte. Inngående balanse kan avvike fra utgående balanse året før da det kan ha skjedd endringer i hvilke selskaper som er nærstående.

 

  Datterselskaper Øvrige nærstående selskaper
Lån (mill. kr) 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16
Lån utestående per 1.1. 4.780 3.951 4.049 4.541
Lån innvilget i perioden 1.445 894 515 37
Tilbakebetaling 317 65 3 431
Lån per 31.12. 5.909 4.780 4.561 4.147
         
Renteinntekter  119 71 121 150
         
Obligasjoner og ansvarlige lån per 31.12 2.033 79 4.759 1.315
         
Innskudd (mill. kr)        
Innskudd per 1.1. 1.158 1.079 3.950 1.932
Nye innskudd i perioden 30.304 30.162 53.459 45.542
Uttak  30.514 29.827 55.346 43.643
Innskudd per 31.12. 947 1.413 2.063 3.831
         
Rentekostnader 14 21 14 9
         
Verdipapirhandel 25 -15 468 -213
Provisjonsinntekt SpareBank 1 Boligkreditt - - 322 250
Provisjonsinntekt SpareBank 1 Næringskreditt - - 17 12
Utstedte garantier og kausjonsansvar 110 110 89 91

 

Lån og innskudd

Alle lån og innskudd for nærstående parter er bokført i morbanken.

Handel med verdipapirer

SpareBank 1 SMNs finansavdeling og Sparebank 1 Markets, via utkontrahert virksomhet, utfører et betydelig antall transaksjoner med bankens nærstående selskaper. Det gjøres løpende transaksjoner innenfor rente- og valutaområdet, betalingsformidling, obligasjonshandel mv. Disse inngår som en del av den ordinære bankdrift og alle avtaler er inngått på markedsmessige vilkår. Rapporterte tall i tabellen ovenfor inkluderer nettoinvestering i derivater, kjøp og salg av obligasjoner og deposit.

Andre transaksjoner

SpareBank 1 SMN har inngått leveranseavtaler med flere nærstående selskaper for å sikre ordinær bankdrift og videreutvikling av SpareBank 1-alliansen. Dette omfatter utvikling av datatekniske løsninger i alliansesamarbeidet, provisjoner fra forsikrings- og spareprodukter, administrative tjenester, leie av lokaler mv. Avtalene er vurdert å være på markedsmessige vilkår. I tillegg deltar banken i kapitalforhøyelser i nærstående selskaper, se note 39 om investering i eierinteresser.  

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN