Note 21 - Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser

 

Morbank   Konsern
2016 2017 (mill. kr) 2017 2016
    Vurdert til virkelig verdi over resultatet    
         
-122 -49 Verdiendring på renteinstrumenter  62 0
         
    Verdiendring på derivater/sikring    
-1 -22 Netto verdiendring på sikrede obligasjoner og derivater -22 -59
26 7 Netto verdiendring på sikrede fastrente utlån og derivater 7 26
245 117 Øvrige derivater 167 33
         
    Inntekter fra egenkapitalinstrumenter    
- - Inntekter fra eierinteresser 437 423
738 626 Utbytte fra eierinteresser - -
-36 48 Verdiendring og gevinst fra eierinteresser 30 -11
79 3 Utbytte fra egenkapitalinstrumenter 6 88
25 3 Verdiendring og gevinst på egenkapitalinstrumenter 31 392
955 733 Sum netto inntekter fra finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi 718 893
         
    Vurdert til amortisert kost    
         
-2 -4 Verdiendring på renteinstrumenter holdt til forfall -4 -2
-2 -4 Sum netto inntekter fra finansielle eiendeler og forpliktelser til amortisert kost -4 -2
         
    Vurdert til virkelig verdi - tilgjengelig for salg    
         
    Inntekter fra egenkapitalinstrumenter    
3 1 Gevinst/tap ved realisasjon av finansielle eiendeler 1 3
3 1 Sum netto inntekter fra finansielle eiendeler tilgjengelig for salg 1 3
         
51 45 Netto inntekter fra valutahandel 45 51
1.006 776 Sum netto resultat fra finansielle eiendeler 760 944

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN