Note 22 - Personalkostnader og ytelser til ledende ansatte og tillitsvalgte

Alle godtgjørelsesordninger i SpareBank 1 SMN utformes i samsvar med lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner og lov om verdipapirhandel med tilhørende forskrift om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond.

Godtgjørelsesutvalget skal foreta en årlig gjennomgang av praktiseringen av godtgjørelsesordningen, og det skal utarbeides en skriftlig rapport som oversendes styret for gjennomgang og godkjennelse. Godtgjørelsesutvalget skal besørge at praktiseringen av godtgjørelsesordningen minst en gang i året gjennomgås av uavhengige kontrollfunksjoner.

Styret skal godkjenne og vedlikeholde godtgjørelsesordningen samt påse at dokumentasjonen som ligger til grunn for beslutninger er ivaretatt. I tillegg skal styret godkjenne enhver materiell endring eller unntak fra godtgjørelsesordningen.

Konsernets retningslinjer for variabel godtgjørelse skal sikre at ansatte, grupper eller virksomheten som helhet etterlever de risikostyringsstrategier, prosesser og verktøy konsernet har implementert for å beskytte verdier. Godtgjørelsesordningene utformes på en slik måte at ikke enkeltpersoner eller organisasjonen tar uakseptabel risiko for å maksimere den variable godtgjørelsen. Dette innebærer blant annet at grunnlaget for variabel godtgjørelse knyttet til foretakets risikojusterte resultat skal være en periode på minst ett år og at opptjeningsperioden ikke skal være kortere enn ett år. SpareBank 1 SMN har ikke godtgjørelsesordninger for kundeenheter som stimulerer til adferd som utfordrer bankens risikotoleranse, etiske retningslinjer eller kan bidra til interessekonflikter. Banken har ikke godtgjørelsesordninger for kontrollfunksjoner som stimulerer til adferd som utfordrer habilitet.

Godtgjørelsesordningen i SpareBank 1 SMN inneholder også særskilte regler for ledende ansatte. For disse gruppene er grunnlaget for variabel godtgjørelse knyttet til foretakets risikojusterte resultat over en periode på minst to år. Minimum 50 prosent av den variable godtgjørelsen tildeles i form av egenkapitalbevis, som bindes og tildeles med en tredjedel per år over tre år.

Vurderingen av hvem som er omfattet av bestemmelsene for ledende ansatte, er basert på de kriterier som er fastsatt i gjeldende lover, forskrifter og regelverk.

Det er etablert klausuler om avkorting dersom det avdekkes brudd på gjeldende regelverk eller retningslinjer. Grunnlag for avkorting bygger på konsernets sanksjonssystem.  

Morbank   Konsern
2016 2017 (mill. kr) 2017 2016
534 501 Lønn 1.284 1.137
-30 40 Pensjonskostnader (Note 24) 79 -22
32 35 Sosiale kostnader 62 43
536 575 Sum personalkostnader 1.426 1.159
         
680 656 Gjennomsnittlig antall ansatte  1.405 1.313
630 595 Antall årsverk per 31.12. 1.399 1.254
675 637 Antall ansatte per 31.12. 1.482 1.328

 

 

Ytelser til konsernledelsen                
2017 (1.000 kr)                
Navn Tittel Lønn mv. Herav bonus Herav pensjons- tilskudd for lønn utover 12G Herav aksjebasert bonus-  avlønning Nåverdi pensjons- forpliktelse Opptjente pensjons- rettigheter siste år 1) Lån per 31.12 Antall egenkapital- bevis
Finn Haugan Konsernsjef 7.041 - 2.297 - 12.653 115 3.693 200.521
Kjell Fordal Konserndir. Finans 3.269 - 424 - 11.304 115 8.925 244.945
Vegard Helland Konserndir. Næringsliv 2.822 - 246 - 1.338 115 1.254 33.835
Svein Tore Samdal Konserndir. Privatmarked 2.936 - 275 - - 115 7.344 23.141
Nelly Maske Konserndir. Organisasjon og utvikling 2.377 - 171 - - 115 6.864 20.305
Rolf Jarle Brøske Konserndir. Kommunikasjon og Samfunn 1.960 - 137 - - 115 9.937 5.305
                   
                   
2016 (1.000 kr)                 
Navn Tittel Lønn mv. Herav bonus Herav pensjons- tilskudd for lønn utover 12G Herav aksjebasert bonus- avlønning Nåverdi pensjons-  forpliktelse Opptjente pensjons- rettigheter siste år 1) Lån per 31.12 Antall egenkapital-  bevis
Finn Haugan Konsernsjef 6.542 - 2.297 - 14.788 165 8.883 200.658
Kjell Fordal Konserndir. Finans 3.385 - 812 - 9.279 872 6.890 244.640
Vegard Helland Konserndir. Næringsliv 2.705 - 328 - 1.228 151 1.969 33.530
Svein Tore Samdal  Konserndir. Privatmarked 2.916 - 366 - - 83 8.551 22.836
Nelly Maske  Konserndir. Organisasjon og utvikling 2.198 - 227 - - 85 6.000 20.000
Rolf Jarle Brøske Konserndir. Kommunikasjon og Samfunn 461 - - - - - 3.585 5.000
1) Innskuddsbasert pensjonsordning, opptjente pensjonsrettigheter er årets innbetalte sparebeløp.

 

SpareBank 1 SMN har inntil 30. juni 2017 hatt en individuell topp-pensjonsordning for ansatte med lønn over 12 G. Ansatte mottok 16 prosent av lønn over 12 G som et pensjonstilskudd. Pensjonstilskuddet måtte benyttes til pensjonssparing i produkter levert av SpareBank 1, og kan ikke disponeres før oppnådd pensjonsalder (62 år). For å sikre likeverdighet med en tidligere ordning som ble avviklet i 2007, ble også skatten på pensjonstilskuddet kompensert. Denne ordningen ble lukket 30. juni 2017.

Det ble fra første juli 2017 etablert en ny ordning for ansatte som på denne dato hadde lønn over 12 G. Ansatte med lønn over 12 G per første juli 2017 har nå en topp-pensjonsordning som innebærer at arbeidsgiver sparer 15 prosent av lønn over 12G på en individuell pensjonskonto i SpareBank 1 Forsikring. Ansatte kan selv bestemme investeringsprofil, og pengene er låst til pensjonskontoen frem til pensjonsalder.

Det er inngått førtidspensjonsavtale med konsernsjef ved fratredelse før fylte 67 år, med en pensjon på 68 prosent av pensjonsgivende lønn. Avtalen gjelder fram til utløpet av den måneden konsernsjefen fyller 67 år. I pensjonsforpliktelsen til konsernsjef inngår bankens kollektive tjenestepensjon. Konsernsjef har i tillegg avtale om ytelse til etterlatte.

Konserndirektører har etterlønnsavtaler på inntil tolv måneder fra avtalt fratreden. Størrelsen på eventuell etterlønn vil være gjenstand for vurdering i henhold til det til enhver tid gjeldende godtgjørelsesregelverk. Det er inngått en førtidspensjonsavtale med en av konserndirektørene, med rett til å fratre ved fylte 62 år. Pensjon er 68 prosent av pensjonsgivende lønn. Ytelsen knyttet til denne ordningen inngår i grunnlaget for opptjente pensjonsrettigheter i tabellen over.

Antall egenkapitalbevis inkluderer egenkapitalbevis eid av nærstående og selskaper man har betydelig innflytelse i. 

 

Ytelser til styret og representantskapet          
             
2017 (1.000 kr)           
Navn Tittel Honorar Honorarer til revisjons-, risiko-, og godtgjørelses- utvalget Andre godtgjørelser Lån per 31.12 Antall egenkapital- bevis
Kjell Bjordal Styreleder 442 34 5 - 130.000
Bård Benum Nestleder styret 234 79 - 8.578 -
Aud Skrudland Styremedlem  203 23 1 - 6.765
Arnhild Holstad Styremedlem 203 - 2 2.229 -
Paul E. Hjelm-Hansen Styremedlem 203 105 0 - 49.219
Janne Thyø Thomsen Styremedlem 203 79 - - 3.000
Morten Loktu Styremedlem 203 23 - - 5.000
Venche Johnsen 2) Styremedlem, ansatterepresentant 154 - 757 577 24.716
Erik Gunnes 2) Styremedlem, ansatterepresentant 203 - 787 966 535
Oddny Lysberg 2) Varamedlem, ansatterepresentant 49 - 540 2.515 939
             
             
2) Andre godtgjørelser inkluderer lønn i ansettelsesforhold

 

 

2016 (1.000 kr)            
Navn Tittel Honorar Honorarer til revisjons- og godtgjørelses- utvalget Andre  godtgjørelser Lån per 31.12 Antall  egenkapital- bevis
Kjell Bjordal Styreleder 425 32 6 - 110.000
Bård Benum Nestleder styret 225 75 6 4.000 -
Aud Skrudland Styremedlem  195 22 6 - 4.765
Arnhild Holstad Styremedlem 195 - 6 2.962 -
Paul E. Hjelm-Hansen Styremedlem 195 100 5 - 49.219
Janne Thyø Thomsen Styremedlem 195 75 1 - 3.000
Morten Loktu Styremedlem 195 22 6 - 5.000
Venche Johnsen 2) Varamedlem, ansatterepresentant 48 - 667 - 24.716
Erik Gunnes 2) Styremedlem, ansatterepresentant 178   760 1.025 230
Oddny Lysberg 2) Styremedlem, ansatterepresentant 146   512 2.605 634
             
Terje Lium 3) Leder kontrollkomiteen  40 - 1 - -
Anders Lian 3) Nestleder kontrollkomiteen 27 - 1 - 1.500
Terje Ruud 3) Medlem kontrollkomiteen  27 - 1 - -
             
             
2) Andre godtgjørelser inkluderer lønn i ansettelsesforhold
3) Kontrollkomiteen ble avviklet i mars 2016
 
Styrets leder har verken bonusavtale eller avtale om etterlønn. Antall egenkapitalbevis inkluderer egenkapitalbevis eid av nærstående og selskaper man har betydelig innflytelse i. 

 

Honorar til representantskapet    
(1.000 kr) 2017 2016
Randi Dyrnes, representantskapets leder  81 78
Øvrige medlemmer 277 288

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN