Note 18 - Netto provisjons- og andre inntekter

Regnskapsprinsipp

Provisjonsinntekter og -kostnader blir generelt periodisert i takt med at en tjeneste blir ytt. Gebyrer knyttet til rentebærende instrumenter blir ikke ført som provisjoner, men inngår i beregningen av effektiv rente og resultatføres tilsvarende. Honorarer for rådgivning opptjenes i samsvar med inngått rådgivningsavtale, som oftest etter hvert som tjenesten ytes. Det samme gjelder for løpende forvaltningstjenester. Honorar og gebyr ved omsetning eller formidling av finansielle instrumenter, eiendom eller andre investeringsobjekter som ikke genererer balanseposter i bankens regnskap, resultatføres når transaksjonen sluttføres. Banken mottar provisjon fra SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt tilsvarende differansen mellom lånets rente og den finansieringskostnad SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt oppnår. I bankens regnskap fremkommer dette som provisjonsinntekter

 

Morbank   Konsern
2021 2022 (mill. kr) 2022 2021
         
    Provisjonsinntekter    
76 77 Garantiprovisjon 77 76
- 2 Meglerprovisjon 267 291
63 42 Provisjon spareprodukter 44 63
450 256 Provisjon fra SpareBank 1 Boligkreditt 256 450
14 16 Provisjon fra SpareBank 1 Næringskreditt 16 14
413 475 Betalingsformidling 471 409
214 236 Provisjon fra forsikringstjenester 236 214
77 88 Andre provisjonsinntekter 80 69
1.306 1.192 Sum provisjonsinntekter 1.446 1.586
         
    Provisjonskostnader    
84 80 Betalingsformidling 80 85
13 11 Andre provisjonskostnader 105 91
97 90 Sum provisjonskostnader 186 177
         
    Andre driftsinntekter    
27 30 Driftsinntekter fast eiendom 32 26
 -   -  Eiendomsforvaltning og -omsetning 151 150
 -   -  Regnskapsførerhonorarer 564 529
21 25 Andre driftsinntekter 34 26
47 55 Sum andre driftsinntekter 781 731
1.256 1.156 Sum netto provisjons- og andre driftsinntekter 2.042 2.141
Eksporter til Excel

 

 

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN