Note 30 - Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser

Morbank   Konsern
31.12.21 31.12.22 Aksjer og andeler (mill. kr) 31.12.22 31.12.21
    Til virkelig verdi over resultat    
130 140 Børsnoterte 140 162
86 70 Unoterte 571 564
 -   -  Sparebank 1 Markets' tradingaktivitet 0 1.821
217 210 Sum aksjer og andeler 710 2.547
         
    Fondsobligasjoner    
95 123 Børsnoterte 123 95
90 85 Unoterte 7 12
185 207 Sum fondsobligasjoner 130 106
         
    Virksomhet holdt for salg - herav aksjer    
98 98 Unoterte 1.919 59
98 98 Sum aksjer holdt for salg (se note 39) 1.919 59
225 263 Sum børsnoterte selskaper 263 257
275 252 Sum unoterte selskaper 2.496 634
Eksporter til Excel

 

Spesifikasjon av morbank        
Børsnoterte selskap Eierandel
over 10%
Vår be-
holdning (antall)
Ansk.kost
(1.000 kr)
 Markedsverdi/
bokført verdi
(1.000 kr)
         
Solstad Farstad, A-aksjer   36.561 - 1.291
Visa Inc. C-aksjer   63.536 6.750 129.890
Sum børsnoterte aksjer     6.750 131.181
         
SpareBank 1 Nordvest   69.423 7.455 8.678
Sum børsnoterte finansinstitusjoner     7.455 8.678
         
Unoterte selskap        
VN Norge AS - SMN - oppgitt i milliard aksjer   26.373.402 37.338 15.439
Eksportfinans   1.857 12.888 34.258
Visa C preferanseaksje   1.298 2.607 8.890
Molde Kunnskapspark AS   2.000 2.030 2.083
Sparebankmateriell AS Spama   2.305 - 1.563
Swift eur   44 855 1.588
Øvrige selskap     1.039 941
Sum ikke børsnoterte aksjer og andeler     56.758 64.762
         
SpareBank 1 Søre Sunnmøre   48.070 4.999 5.071
Sum ikke børsnoterte finansinstitusjoner     4.999 5.071
         
SpareBank 1 Gruppen     48.750 47.108
Skagerrak Sparebank     12.024 12.012
Landkreditt Bank      8.050 8.016
Sparebanken Vest     7.999 8.006
Jæren Sparebank     7.615 7.519
BN Bank     5.435 5.325
Sparebanken Øst     5.018 5.019
Askim & Spydeberg Sparebank     5.000 5.011
Sparebank 1 SR-Bank     4.528 4.517
Pareto Bank     3.028 3.013
Sogn Sparebank     3.090 3.011
Øvrige     14.292 14.317
Sum børsnoterte fondsobligasjoner     124.828 122.874
         
SpareBank 1 Finans Midt-Norge     77.496 77.488
DNB Bank     7.023 7.035
Sum ikke børsnoterte fondsobligasjoner     84.519 84.523
         
Sum aksjer, egenkapitalbevis og fondsobligasjoner morbank     285.309 417.089
Eksporter til Excel

 

Spesifikasjon av konsern        
Unoterte selskap Eierandel
over 10%
Vår be-
holdning
(antall)
Ansk. kost
(1.000 kr)
 Markedsverdi/
bokført verdi
(1.000 kr)
SIGNORD AS (Tidligere Viking Venture III) 16,8 % 955.039 34.745 201.513
Salvesen & Thams AS   27.564 45.733 151.602
Crayo Nano AS   1.140.683 12.586 19.962
Sintef Venture V   9.000 13.695 17.831
Sintef Venture IV   18.101 13.833 15.151
Sonoclear AS (tidl BrainImage AS) 12,4 % 1.417.982 6.988 14.180
Novelda AS   19.980 7.163 11.548
Proventure Seed III AS   11.541.177 9.810 10.502
Proventure Seed II AS   16.003.806 13.154 9.122
Signord Klasse E    46.476 4.704 7.759
Novela Kapital AS   300.000 6.240 6.240
Vectron Biosolutions AS   220.000 6.000 6.140
Way AS (tidl Trafikkselskapet AS)   997.435 6.593 5.486
Diverse selskap     50.581 23.631
Sum ikke børsnotere aksjer og andeler     231.825 500.668
         
Eliminering av fondsobligasjon SpareBank 1 Finans Midt-Norge     -77.496 -77.488
Sum aksjer, egenkapitalbevis og fondsobligasjoner konsern     439.638 840.268
Eksporter til Excel

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN