Note 41 - Vesentlige transaksjoner med nærstående selskaper

Med nærstående parter menes her datterselskaper, tilknyttede selskaper, felleskontrollerte virksomheter og selskaper holdt for salg hvor morbanken har betydelig innflytelse. I tillegg medregnes SpareBank 1 SMN Pensjonskasse og selskaper eid av morbankens personlige nærstående. Morbankens mellomværende med ansatte og medlemmer av styret vises i note 8 utlån til og fordringer på kunder samt i lederlønnsrapport publisert på smn.no. Inngående balanse kan avvike fra utgående balanse året før da utgående balanse kan inkludere selskaper som i løpet av regnskapsåret er kommet til som bankens nærstående.

  Datterselskaper Øvrige nærstående selskaper
Lån (mill. kr)  2022  2021 2022 2021
Lån utestående pr 1.1 8.670 8.508 4.622 4.643
Lån innvilget i perioden 1.703 1.014 332 98
Tilbakebetaling 23 852 332 111
Lån per 31.12 10.350 8.670 4.622 4.629
         
Renteinntekter  235 108 48 6
         
Obligasjoner og ansvarlige lån pr. 31.12 155 157 945 614
         
Innskudd (mill. kr)        
Innskudd per 1.1 1.426 1.445 1.225 2.037
Nye innskudd i perioden 52.956 51.267 78.579 425.269
Uttak  52.340 51.286 78.694 426.062
Innskudd per 31.12 2.042 1.426 1.110 1.244
         
Rentekostnader 22 9 21 3
         
Verdipapirhandel 134 148 - -
Provisjonsinntekt SpareBank 1 Boligkreditt - - 255 449
Provisjonsinntekt SpareBank 1 Næringskreditt - - 16 14
Utstedte garantier og kausjonsansvar 6 6 20 20
Eksporter til Excel

Lån og innskudd

Alle lån og innskudd for nærstående parter er bokført i morbanken.

Handel med verdipapirer

SpareBank 1 SMNs finansavdeling og SpareBank 1 Markets, via utkontrahert virksomhet, utfører et betydelig antall transaksjoner med bankens nærstående selskaper. Det gjøres løpende transaksjoner innenfor rente- og valutaområdet, betalingsformidling, obligasjonshandel mv. Disse inngår som en del av den ordinære bankdrift og alle avtaler er inngått på markedsmessige vilkår. Rapporterte tall i tabellen ovenfor inkluderer nettoinvestering i derivater, kjøp og salg av obligasjoner og deposit.

Andre transaksjoner

SpareBank 1 SMN har inngått leveranseavtaler med flere nærstående selskaper for å sikre ordinær bankdrift og videreutvikling av SpareBank 1-alliansen. Dette omfatter utvikling av datatekniske løsninger i alliansesamarbeidet, provisjoner fra forsikrings- og spareprodukter, administrative tjenester, leie av lokaler mv. Avtalene er vurdert å være på markedsmessige vilkår. I tillegg deltar banken i kapitalforhøyelser i nærstående selskaper, se note 39 om investering i eierinteresser. 

 

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN