Note 14 - Finansielle instrumenter og motregning

I den finansielle oppstillingen har konsernet ingen finansielle instrumenter som bokføres netto.
 
SpareBank 1 SMN inngår standardiserte og hovedsakelig bilaterale ISDA-avtaler om netting av derivater der finansielle institusjoner er motparter. I tillegg har banken inngått tilleggsavtaler om sikkerhetsstillelse (CSA) mot de mest anvendte motpartene. Per 31. desember 2017 har banken rundt 25 aktive ISDA-avtaler. Fra 1. mars 2017 måtte banken i henhold til EMIR ha en CSA med daglig utveksling av marginsikkerhet mv. med alle finansielle motparter som banken handler med hjemhørende (blant annet) i et EU-land. Banken inngår utelukkende avtaler med kontanter som sikkerhet. Håndteringen av sikkerhetsstillelsen under disse avtalene har banken satt ut til SEB Prime Collateral Services, det vil si at de håndterer marginkravene på vegne av banken. Mer om sikkerheter og pantstillelser i note 37 Annen gjeld og forpliktelser.

Mor og konsern er lik.

        d) Beløp som ikke er nettoført  
31.12.17
(mill. kr) 
 
a) Brutto beløp for eiendel i balansen b) Brutto beløp av gjeld som kan nettes c (a-b) Netto beløp av eiendeler i balansen Finansielle instrumenter *) Kontantsikkerhet mottatt d (ii) e (c-d) Netto eksponering
Derivater eiendeler 1.638 - 1.638 -835 -581 222
             
        d) Beløp som ikke er nettoført  
  a) Brutto beløp for gjeld i balansen b) Brutto beløp av eiendeler som kan nettes c (a-b) Netto beløp av gjeld i balansen Finansielle instrumenter *) Kontantsikkerhet avgitt d (ii) e (c-d) Netto eksponering
Derivater gjeld 1.076 - 1.076 -835  - 242
             
             
             
        d) Beløp som ikke er nettoført  
31.12.16
(mill. kr)
a) Brutto beløp for eiendel i balansen b) Brutto beløp av gjeld som kan nettes c (a-b) Netto beløp av eiendeler i balansen Finansielle instrumenter*) Kontantsikkerhet mottatt d (ii) e (c-d) Netto eksponering
Derivater eiendeler 1.678 - 1.678 -928 -526 225
             
        d) Beløp som ikke er nettoført  
  a) Brutto beløp for gjeld i balansen b) Brutto beløp av eiendeler som kan nettes c (a-b) Netto beløp av gjeld i balansen Finansielle instrumenter *) Kontantsikkerhet avgitt d (ii) e (c-d) Netto eksponering
Derivater gjeld 1.216 - 1.216 -928  - 288

*) Innregnede finansielle instrumenter som ikke oppfyller enkelte av eller alle kriteriene for nettopresentasjon iht. IAS 32 eller betingende motregningsretter som bare kan håndheves og utøves i tilfelle av mislighold, ved insolvens eller konkurs hos de enkelte motpartene.

 

 

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN