Note 23 - Andre driftskostnader

Morbank   Konsern
2016 2017 (mill. kr) 2017 2016
197 203 IT-kostnader 266 252
18 17 Porto og verditransport 22 22
55 50 Markedsføring 104 98
34 50 Ordinære avskrivninger (note 32 og 33) 102 98
124 118 Driftskostnader faste eiendommer 118 109
70 77 Kjøpte tjenester 139 108
116 118 Andre driftskostnader 192 156
615 634 Sum andre driftskostnader 943 844
         
    Godtgjørelse til revisor (i 1000 kroner)    
850 877 Lovpålagt revison 2.028 1.911
173 62 Andre attestasjonstjenester 204 248
4 8 Skatterådgivning 239 250
56 29 Andre tjenester utenfor revisjonen 580 76
1.084 976 Sum inklusive merverdiavgift 3.051 2.485

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN