Analyse av regnskapet (konsern)

Resultatanalyse, mill kr 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Renteinntekter 3.916 4.197 4.626 4.057 3.825 3.597 4.031 4.265 4.118 3.928
Rentekostnader 1.120 1.439 1.939 1.655 1.600 1.714 2.159 2.475 2.502 2.451
Rentenetto 2.796 2.759 2.687 2.403 2.225 1.883 1.872 1.790 1.616 1.477
Provisjonsinntekter 2.832 2.572 2.290 2.177 2.005 1.674 1.545 1.512 1.463 1.139
Resultat eierinteresser 705 681 879 423 443 423 448 527 355 244
Resultat finansielle investeringer 321 269 322 334 317 521 11 193 147 207
Sum inntekter 6.655 6.281 6.178 5.337 4.989 4.502 3.876 4.021 3.580 3.067
Personalkostnader 1.882 1.883 1.699 1.584 1.426 1.159 1.093 1.002 914 924
Andre driftskostnader 1.111 1.069 1.098 1.040 943 844 838 787 807 730
Sum kostnader 2.993 2.952 2.797 2.624 2.369 2.003 1.931 1.789 1.722 1.654
Resultat før tap 3.662 3.329 3.380 2.713 2.621 2.499 1.945 2.232 1.859 1.413
Tap på utlån og garantier 161 951 299 263 341 516 169 89 101 58
Resultat før skatt 3.501 2.378 3.081 2.450 2.279 1.983 1.776 2.143 1.758 1.355
Skatt 609 400 518 509 450 341 370 362 388 295
Resultat virksomhet holdt for salg 10 1 0 149 -1 4 -1 0 30 16
Overskudd 2.902 1.978 2.563 2.090 1.828 1.647 1.406 1.782 1.400 1.077
                     
Utbytte 970 569 840 661 571 389 292 292 227 195
                     
                     
Balanseutvikling, mill kr                    
Kontanter og innskudd i finansinstitusjoner 5.956 7.856 2.871 5.957 7.527 4.207 5.677 5.965 5.984 4.091
Verdipapirer og derivater 44.024 43.522 35.508 32.438 31.672 29.489 30.282 27.891 26.358 25.614
Brutto utlån 147.301 134.648 126.277 120.473 112.071 102.325 93.974 90.578 80.548 74.943
- Tapsavsetninger / Individuelle nedskrivninger utlån 1.410 1.517 998 744 765 632 183 172 173 144
- Gruppevise nedskrivninger utlån 0 0 0 0 347 339 376 295 295 295
Øvrige aktiva 2.974 3.403 3.004 2.581 3.096 3.030 2.540 2.080 2.938 3.766
Eiendeler 198.845 187.912 166.662 160.705 153.254 138.080 131.914 126.047 115.360 107.975
                     
Innskudd fra finansinstitusjoner 15.063 13.095 8.853 9.214 9.607 10.509 8.155 9.123 6.581 7.410
Innskudd fra kunder 111.286 97.529 85.917 80.615 76.476 67.168 64.090 60.680 55.927 52.252
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og derivater 44.241 51.098 46.541 47.251 45.537 40.390 40.569 39.254 36.806 33.121
Øvrig gjeld 3.217 3.085 2.841 2.671 1.924 1.532 1.734 1.095 1.485 2.070
Ansvarlig lånekapital 1.796 1.795 2.090 2.268 2.201 3.182 3.463 3.371 3.319 3.040
Egenkapital 23.241 21.310 20.420 18.686 17.510 15.299 13.904 12.524 11.242 10.082
Gjeld og egenakapital 198.845 187.912 166.662 160.705 153.254 138.080 131.914 126.047 115.360 107.975
                     
Nøkkeltall                    
Forvaltningskapital 198.845 187.912 166.662 160.704 153.254 138.080 131.914 126.047 115.360 107.919
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 196.229 183.428 165.154 156.992 145.948 137.060 128.355 117.794 111.843 105.500
Brutto utlån 147.301 134.648 126.277 120.473 112.071 102.325 93.974 90.578 80.548 74.943
Brutto utlån inkl. lån solgt til SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 195.353 182.801 167.777 160.317 148.784 137.535 127.378 120.435 112.283 104.925
Brutto utlån til lønnstakere 132.894 124.461 115.036 108.131 98.697 89.402 80.725 74.087 68.591 62.587
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor 62.458 58.340 52.740 52.186 50.087 48.133 46.653 46.348 43.692 42.322
Innskudd 111.286 97.529 85.917 80.615 76.476 67.168 64.090 60.680 55.927 52.252
Innskudd fra lønnstakere 44.589 40.600 35.664 33.055 31.797 29.769 28.336 26.496 23.891 22.279
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor 66.697 56.928 50.253 47.561 44.678 37.398 35.754 34.184 32.036 29.973
Innskuddsdekning (Innskudd / utlån i balansen) 76 % 72 % 68 % 67 % 68 % 66 % 68 % 67 % 69 % 70 %
Innskuddsdekning (Innskudd / utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskeditt)) 57 % 53 % 51 % 50 % 51 % 49 % 50 % 50 % 50 % 50 %
                     
                     
Kapitaldekning                    
Ren kjernekapital 17.790 17.041 15.830 14.727 13.820 13.229 12.192 10.679 9.374 8.254
Kjernekapital 19.322 18.636 17.742 16.472 15.707 15.069 13.988 12.382 10.989 9.357
Ansvarlig kapital 21.333 20.759 19.854 18.743 17.629 17.185 16.378 14.937 12.417 10.943
Risikoveid volum 98.664 93.096 91.956 101.168 94.807 88.788 89.465 95.317 84.591 82.446
Ren kjernekapitaldekning 18,0 % 18,3 % 17,2 % 14,6 % 14,6 % 14,9 % 13,6 % 11,2 % 11,1 % 10,0 %
Kjernekapitaldekning 19,6 % 20,0 % 19,3 % 16,3 % 16,6 % 16,9 % 15,6 % 12,9 % 12,9 % 11,4 %
Kapitaldekning 21,6 % 22,3 % 21,6 % 18,5 % 18,6 % 19,4 % 18,3 % 15,7 % 14,7 % 13,3 %
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 6,9 % 7,1 % 7,5 % 7,4 % 7,2 % 7,4 % 6,7 % 6,0 %    
                     
Kostnader i % av inntekter 45 % 47 % 45 % 49 % 47 % 44 % 50 % 44 % 48 % 54 %
Tapsprosent utlån (inkl lån solgt til SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 0,09 % 0,54 % 0,18 % 0,17 % 0,23 % 0,39 % 0,14 % 0,08 % 0,09 % 0,06 %
Egenkapitalavkastning 13,5 % 10,0 % 13,7 % 12,2 % 11,5 % 11,3 % 10,7 % 15,1 % 13,3 % 11,7 %
Utlånsvekst (brutto utlån inkl lån solgt til SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 6,9 % 9,0 % 4,7 % 7,8 % 8,2 % 8,0 % 5,8 % 7,3 % 7,0 % 10,2 %
Innskuddsvekst 14,1 % 13,5 % 6,6 % 5,4 % 13,9 % 4,8 % 5,6 % 8,5 % 7,0 % 9,2 %
Antall ansatte 1.600 1.653 1.634 1.588 1.482 1.328 1.298 1.273 1.238 1.216
Antall årsverk 1.482 1.560 1.509 1.493 1.403 1.254 1.208 1.192 1.159 1.135
Antall bankkontor 40 45 46 48 48  48  49  49  50  51
Eksporter til Excel

  

 Resultat per år  

 Resultat_egenkap_650

Kapitaldekning i prosent 

Kapitaldekning


Utlån - innskudd (mrd kroner)

Utlån - innskudd

 

Årsverksutvikling

 Årsverksutvikling2

Tap på utlån

Tap på utlån

 

Utbytte og resultat per egenkapitalbevis

Utbytte_resultatperegenkap_650

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN