Konsernsjefens forord

Året 2021 har vært nok et spesielt år. Vi har tilpasset oss en pandemi, fått vaksiner og lært oss å leve med usikkerhet. På den globale politiske agendaen troner klimautfordringen aller øverst. I Norge har vi fått ny regjering, mens norske banker har måttet oppfylle stadig strengere myndighetskrav- og regulering.

Håndtering av disse endringene har vært høyt på agendaen for styret og ledelsen i SpareBank 1 SMN, og igjen har vi bevist at vår sparebankmodell og organisasjon er særlig egnet for hurtige tilpasninger. Det handler om å være tett på kunder og region, det handler om å ha is i magen og det handler om kortreiste beslutninger.

I tillegg har vi brukt mye tid på forretningsutvikling. Ikke minst har det handlet om å etablere tettere bånd mellom forretningsområdene. Vi kaller det gjerne for «Ett SMN», som betyr utvikling av fullsortiments finanshus fysisk og digitalt. For kundene innebærer det mer tilgjengelig og bredere kunnskap, og flere og bedre integrerte tjenester. For de ansatte blir vi en enda mer attraktiv arbeidsplass, der kompetanseutviklingen blir sterkere og karrieremulighetene flere. For eierne betyr det at vi tar den robuste inntektsplattformen enda et steg videre.

Kraftsamlingen bidrar til at veksten innenfor alle forretningsområdene er høy, og at markedsposisjonen for konsernet er styrket. Ikke minst gjelder det innenfor bedriftsmarkedet. Her er veksten i både utlån og innskudd høyere enn på mange år. I tillegg har SpareBank 1 Markets levert et meget sterkt år, samtidig med at SpareBank 1 Regnskapshuset SMN fortsetter veksten. Tilsvarende ser vi innenfor privatmarkedet gode vekst- og lønnsomhetstall for banken, kombinert med et rekordår for EiendomsMegler 1 Midt-Norge. 2021 har rett og slett vært et bra år for SpareBank 1 SMN.

Det gode året reflekteres også i kursutviklingen for egenkapitalbeviset. Før pandemien var toppnoteringen rundt 105 kroner, mens kursen ved årsskiftet var rundt 150. I tillegg har vi i løpet av året utbetalt 4,40 kroner i utbytte per egenkapitalbevis.

Et viktig strategisk virkemiddel for SpareBank 1 SMN er samarbeid. Mye av det er knyttet til SpareBank 1-alliansen, som både har sterke produktselskaper og et ledende miljø for utvikling av digitale løsninger. Et særlig viktig produktselskap er skadeforsikringsselskapet Fremtind, der DNB er medeier. Dette selskapet viser sterk utvikling og svært gode resultater for 2021. Et annet samarbeidsselskap er Vipps, som i 2021 kommuniserte at selskapet nå er klart for Norden gjennom en sammenslåing med danske Mobilepay og finske Pivo. Det aller siste samarbeidsselskapet SpareBank 1 SMN har blitt del av er bilabonnementsselskapet Fleks, der Bertel O. Steen er medeier.

Samarbeid er også beskrivende for tilnærmingen til bærekraft. I tillegg til kraftig intern satsing, inviterer vi til dialog og samarbeid med både kunder og organisasjoner. Et eksempel er hvordan vi i samarbeid med teknologimiljøene i Trondheim har utviklet verktøyet «Mitt klimaspor», hvor kundene kan øke bevisstheten rundt hvor bærekraftig deres handlevaner er gjennom en egen funksjon i nett- og mobilbanken.

Vår eiermodell sikrer at gode resultat fra banken også kommer samfunnet til gode. Kunnskapen om denne modellen, og sannsynligvis også den positive effekten på bankens posisjon, har økt. Ikke minst har det blitt mye oppmerksomhet rundt bistanden til kulturliv, frivillighet og lokalt næringsliv i forbindelse med pandemiens ulike faser.

Den siste nedstengingen har økt den økonomiske usikkerheten globalt og nasjonalt. Situasjonen i Ukraina bidrar til ytterligere usikkerhet. Likevel tror vi 2022 vil vise høy aktivitet, lav arbeidsledighet og god økonomisk utvikling både i Midt-Norge og resten av landet. Det gir gode rammebetingelser for fortsatt positiv utvikling for SpareBank 1 SMN. Samtidig gjør en solid kapitalsituasjon oss i stand til å håndtere usikkerhet, parallelt med at vi søker lønnsom vekst.

De makroøkonomiske utsiktene er gode, selv om internasjonal uro og sanksjoner mot Russland forstyrrer bildet. Styret og ledelsen er oppmerksomme på de trusler og utfordringer konsernet kan møte. På risikosiden er cyberkriminalitet og overgangsrisiko i forbindelse med det grønne skiftet høyt på listen. Når det gjelder utfordringer, jobbes det hardt med både tilpasning til myndighetskrav og nødvendig innovasjon. Vi har også tilpasning til endringer i norsk sparebankstruktur på agendaen.

Ved inngangen til 2022 har vi lært oss å leve med pandemien og dens restriksjoner. I tillegg har vi lært hva vi savner. Personlig gleder jeg meg til å reise rundt i Midt-Norge for å treffe kunder, ansatte og eiere. For som vi sier i visjonen; det er sammen vi får ting til å skje.

Jan-Frode Janson
Konsernsjef i SpareBank 1 SMN

Forrige

Årsregnskap og noter

  • Konsernsjef Jan-Frode Janson
    Konsernsjef Jan-Frode Janson
© SpareBank 1 SMN