Dette er SpareBank 1 SMN

Historien til SpareBank 1 SMN strekker seg tilbake til 1823, da 44 av Trondheims bedrestilte menn betalte til sammen 1596 spesidaler for å få startet en sparebank. Mennene var opptatt av å bygge samfunnet, og de så at samfunnet behøvde en bank.

Bankens stiftere ønsket at samfunnet skulle eie banken, og allerede i 1840 begynte Trondhjems sparebank å bruke deler av overskuddet til å støtte prosjekter som skulle komme lokalbefolkningen til gode. I løpet av de neste hundre årene ble det startet sparebanker over hele regionen. Siden 1990-tallet har mange av disse sparebankene blitt slått sammen med det som en gang var Trondhjems Sparebank, og disse utgjør i dag SpareBank 1 SMN.

Verdigrunnlaget fra 1823 har vært en del av SpareBank 1 SMN sitt DNA i snart 200 år og hovedmålet er å gi god økonomisk rådgivning for å sikre hverdagsøkonomien til folk og bedrifter, i gode og dårlige tider. Det er i tøffe tider man viser hva man er laget av, og gjennom snart to år med koronapandemi har fokus vært på nettopp å sikre kundenes økonomi og å hjelpe dem gjennom krisen.

I dag er SpareBank 1 SMN mye mer enn en bank. Det er regionens ledende finanshus og tilbyr kundene et helhetlig tilbud innen bank, regnskap og eiendomsmegling. I tråd med ønsket til bankens stiftere, er lokalsamfunnet fremdeles konsernets største eier og får hvert år sin rettmessige del av overskuddet gjennom samfunnsutbyttet.

Visjon og verdier

«Sammen får vi ting til å skje» er visjonen til SpareBank 1 SMN, støttet av verdiene helhjerta, ansvarlig, likandes og dyktig.

Selskapene i SpareBank 1 SMN-konsernet har i dag ulike visjoner og verdier. Konsernet har en ambisjon om å samle alle under samme visjon og verdier innen jubileumsåret 2023.

Strategisk retning mot 2023

SpareBank 1 SMN skal være det ledende finanskonsernet i Midt-Norge, og blant de best presterende i Norden. Konsernet skal skape finansielle verdier, bygge samfunnet i regionen og ta sin del av ansvaret for en bærekraftig utvikling.

Konsernet har tydelige mål innen lønnsomhet, soliditet og effektivitet:

 • Lønnsom med 12 prosent egenkapitalavkastning
 • Solid med ren kjernekapitaldekning på 16,9 prosent. Utdelingsgrad om lag 50 prosent
 • Effektiv. Årlig kostnadsvekst i konsernet skal begrenses til 2,0 prosent innenfor eksisterende virksomhet
 • Styrket markedsposisjon. Ambisjon om å være nummer én innen konsernets virksomhetsområder
 • Flere fornøyde kunder. Ambisjon om å ha de mest fornøyde kundene innen alle virksomhets- og markedsområder
 • Stolte og engasjerte ansatte. Ambisjon om å ha de mest engasjerte medarbeiderne i finansbransjen i Norge
 • Kvalitet i alt arbeid

Med sterke kunderelasjoner og høy avkastning over tid har SpareBank 1 SMN et godt fundament å bygge videre på.

Fem strategiske prioriteringer ble i 2020 løftet som spesielt viktige i perioden frem mot 2023. Arbeidet med alle fem prioriteringer er godt i gang.

De fem strategiske prioriteringene er:

 • Skape «Ett SMN» gjennom bedre samspill mellom støttefunksjoner, forretningsområder og datterselskap
 • Øke digitaliseringen og bruk av innsikt for å sikre relevante og fremtidsrettede løsninger
 • Lede an i utviklingen av sparebank-Norge ved å utfordre både samarbeidspartnere og konkurrenter og utnytte utviklingskraften i SpareBank 1-alliansen
 • Integrere bærekraft i forretningen og stimulere til en bærekraftig utvikling av Midt-Norge gjennom å være en pådriver for grønn omstilling, en partner for inkluderende samfunnsutvikling og en veiviser for ansvarlig forretningskultur
 • Utnytte kraften i eiermodellen til å skape stolthet og engasjement blant ansatte og folk flest gjennom å bidra til regionens utvikling og verdiskaping

Bærekraft

Helhetlig konsernstandard
Som regionens største finanskonsern skal SpareBank 1 SMN stimulere til en bærekraftig utvikling av Midt-Norge. I konsernets forretningsstrategi er bærekraft en av fem strategiske prioriteringer, og hvordan konsernets skal arbeide med bærekraft er konkretisert i en styrevedtatt bærekraftsstrategi. Strategien bygger på vesentlighets- og påvirkningsanalysen som ble gjennomført høsten 2020, og operasjonaliseres gjennom mål- og nøkkelresultater i hvert forretningsområde. Samordning og utvikling av en helhetlig konsernstandard for bærekraft foretas av konsernets styringskomitè for bærekraft.

SpareBank 1 SMN har satt bærekraft i system, og baserer seg på FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift i dette arbeidet. Disse kan du lese mer om på unepfi.org/banking/bankingprinciples. Konsernet deler og publiserer rapporter, sertifiseringer, retningslinjer og andre relevante dokumenter fra dette arbeidet i et åpent, tilgjengelig bærekraftsbibliotek på smn.no/barekraft

kultur

Bærekraft satt i system i SpareBank 1 SMN-konsernet

Fokus på verdiskaping - Muligheter og risiko
SpareBank 1 SMN utvikler kontinuerlig sine forretningsmodeller og rammeverk for risikostyring, både for å understøtte egne vekstambisjoner og EUs seks miljømål (se ec.europa.eu), og for å ivareta gjeldende lover og forskrifter. Utviklingsarbeidet vil ha påvirkning på konsernets kundetilbud og skal:

 • Øke kundeverdien gjennom å tilby verdibasert rådgivning og kundetilbud som akselererer den grønne omstillingen blant folk og bedrifter flest
 • Øke ansattverdien gjennom å tiltrekke og beholde engasjerte medarbeidere som leverer de beste kundeopplevelsene
 • Øke aksjonærverdien gjennom å realisere mål for lønnsom vekst med minimalt klimabidrag gjennom helhetlig virksomhets- og risikostyring

Neste steg - Mål og tiltak i 2022
Sentrale mål og tiltak i konsernets plan for arbeidet i 2022 er:

 • Øke andelen utlån/omsetning som kvalifiserer som bærekraftig, økonomisk aktivitet (Grønn Brøk, også kalt Green Asset Ratio «GAR»)
 • Måle og rapportere utvikling i klimabidraget for eksisterende og nye kunder i porteføljen
 • Redusere konsernets direkte klimafotavtrykk med åtte prosent gjennom digitalisering, elektrifisering og gjenbruk
 • Forsterke sosiale rettigheter og like muligheter i konsernets kundetilbud
 • Stimulere til innovasjon og kompetanseutvikling i konsernets markedsområder

Les mer om SpareBank 1 SMN sitt arbeid med bærekraft på smn.no/barekraft

Organisering av SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SMN er en selvstendig regional sparebank med lokal forankring, og er en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Gjennom alliansen og egne datterselskaper tilbyr SpareBank 1 SMN konkurransedyktige produkter innen finansiering, sparing, forsikring og betaling, samt eiendomsmegling, leasing, regnskapstjenester og kapitalmarkedstjenester.

Konsernets organisering bygger på følgende struktur: 

Forretningsområder-2021-NO2

 

SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og jobber både mot privat- og bedriftsmarkedet. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har omtrent 65 kontorer rundt i regionen, 14 av disse er finanshus hvor bank, regnskapshus og megler er til stede på samme plass. Konsernet har med sine datterselskaper cirka 1650 ansatte.

Konsernets lokalisering

 • I Trondheim ligger konsernets hovedkontor pluss flere enkeltstående og samlokaliserte kontorer for både bank, regnskapshus og eiendomsmegler
 • Lokasjoner merket med røde prikker er finanshus
 • På lokasjoner merket med mørkeblå prikker er to kontorer samlokalisert
 • I tillegg til disse kontorene har SpareBank 1 Markets kontor i Oslo

Datterselskaper

EiendomsMegler 1 Midt-Norge
EiendomsMegler 1 Midt-Norge er et heleid datterselskap av SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nordmøre og SpareBank 1 Søre Sunnmøre. EiendomsMegler 1 Midt-Norge eier Brauten Eiendom og er en del av EiendomsMegler 1-alliansen, landets største leverandør av eiendomsmeglertjenester. Selskapet har over 300 ansatte fordelt på mer enn 30 kontorer i hele Trøndelag og Møre og Romsdal, og arbeider med nærings-, nybygg-, utleie-, og landbruksmegling.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN er et datterselskap av SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Søre Sunnmøre, SpareBank 1 Gudbrandsdal og SpareBank 1 Lom og Skjåk. SpareBank 1 SMN er den største eieren og selskapet har rundt 500 medarbeidere på over 40 steder i Trøndelag, Møre og Romsdal og i Innlandet. Selskapet er et fullverdig økonomi- og teknologihus, og er en av de tre største aktørene i regnskapsbransjen i Norge. I tillegg til tradisjonelle regnskapstjenester og -systemer tilbyr selskapet tjenester innen lønn, HR, skatt og avgift, eierskifte og IT. I samarbeid med banken tilbyr de også tjenesten Bank+Regnskap som samler alt rundt bedriftens økonomi på én plass.

SpareBank 1 Markets
SpareBank 1 Markets er et verdipapirforetak med et komplett produktspekter. Selskapets ambisjon er å være et ledende norsk kapitalmarkedsmiljø som i samarbeid med eierbankene kan levere alle kapitalmarkedstjenester. Rådgivning og tilrettelegging av fremmed- og egenkapitalfinansiering for kunder er viktige tjenesteområder. Det utføres også både kunde- og egenhandel i aksjer og aksjederivater, rente- og valutainstrumenter, samt obligasjoner. SpareBank 1 SMN eier 66,70 prosent av selskapet.

SpareBank 1 Markets har i 2021 styrket sin markedsposisjon og hatt en betydelig inntektsvekst. 2021 har vært preget av økte inntekter innenfor spesielt Investment Banking og aksjemegling. Det har vært et godt samarbeid med eierbankene, og dette har generert inntekter innenfor alle forretningsområder. SpareBank 1 Markets har tatt en betydelig posisjon for innhenting av kapital til teknologiselskaper og selskaper som bidrar til en bærekraftig økonomi. Totalt deltok selskapet i aksjeemisjoner pålydende NOK 35 milliarder, og obligasjonsemisjoner pålydende NOK 6,9 milliarder innenfor disse sektorene. Ved utgangen av 2021 var det 169 ansatte i selskapet.

SpareBank 1 Finans Midt-Norge
SpareBank 1 Finans Midt-Norge tilbyr leasing, salgspantlån og fakturasalg til om lag 35.000 privatkunder og 5000 bedriftskunder. Selskapet formidler sine produkter via eierbanker, bilforhandlere og noe direktesalg. SpareBank 1 Finans Midt-Norge har en forvaltningskapital på 10 milliarder kroner og er representert i fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Vestfold og Telemark, Innlandet og Viken. 

Andelen objekter som finansieres med elektriske eller hybride drivlinjer er sterkt økende, dette gjelder både leasing og salgspantlån. Vel 11 prosent av porteføljen består av elektriske eller hybride drivlinjer, og andelen er økende både innenfor privatmarked og bedriftsmarked. SpareBank 1 Finans Midt-Norge er opptatt av å tilby konkurransedyktige produkter gjennom grønn finansiering og er også deleier i bilabonnementsselskapet Fleks. Kredittpolicyen i selskapet gir tydelige retningslinjer for ulike krav til virksomheter, produkter og bransjer. Det er også tatt inn særlige hensyn til bærekraft knyttet til både objekter og kunder, og ESG er en viktig del av malverket for kredittvurderinger i selskapet.

SpareBank 1 SMN Invest

SpareBank 1 SMN Invest AS sin strategi har vært å investere i regionale såkorn-, venture- og private-equity fond og direkte i vekstselskaper med nasjonalt og internasjonalt potensial. Selskapet har aksjer til en verdi av 592 millioner kroner ved utgangen av 2021. Investering i aksjer er ikke lenger innenfor konsernets strategi, og fokus fremover vil være å forvalte nåværende portefølje sammen med andre anleggsaksjer i banken.

SpareBank 1-alliansens selskap

SpareBank 1-alliansen består av 15 selvstendige sparebanker som samarbeider om felles plattform og merkevare. Samarbeidet er organisert gjennom de felleseide selskapene SpareBank 1 Gruppen AS og SpareBank 1 Utvikling DA med deres datterselskaper, i tillegg til flere direkte eide selskaper av SpareBank 1-bankene.

SpareBank 1 SMN sin eierandel i SpareBank 1 Gruppen er 19,5 prosent. SpareBank 1 Gruppen eier 100 prosent av aksjene i SpareBank 1 Forsikring AS, SpareBank 1 Factoring AS, Modhi Finance AS og SpareBank 1 Spleis AS. SpareBank 1 Gruppen eier 65 prosent av Fremtind Forsikring AS. I tillegg har SpareBank 1 SMN sammen med andre SpareBank 1-banker direkte eierskap i SpareBank 1 Boligkreditt AS, SpareBank 1 Næringskreditt AS, SpareBank 1 Kreditt AS, SpareBank 1 Betaling AS, SpareBank 1 Forvaltning AS og BN Bank ASA.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN