Egenkapitalbevis

Markedskursen for SpareBank 1 SMNs egenkapitalbevis (MING) var ved årsskiftet 149,0 kroner per bevis. Per 31. desember 2020 var kursen 97,60 kroner. Med et kontantutbytte på 7,50 kroner for 2021 blir direkteavkastningen for egenkapitalbeviset 60,3 prosent.

SpareBank 1 SMN hadde ved utgangen av 2021 en egenkapitalbeviskapital på 2597 millioner kroner fordelt på 129.387.801 egenkapitalbevis hvert pålydende 20 kroner. Konsernet hadde ved årsskiftet en egenbeholdning på 14 millioner kroner tilsvarende 448.642 egenkapitalbevis.

Nøkkeltall egenkapitalbeviskurs, ti års historikk 

Egenkapitalbevis (EKB)  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Børskurs 149,00 97,60 100,20 84,20 82,25 64,75 50,50 58,50 55,00 34,80
Antall utstedte bevis (mill. kroner) 129,39 129,39 129,30 129,62 129,38 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83
Børsverdi (mill. kroner) 19.279 12.629 12.956 10.914 10.679 8.407 6.556 7.595 7.141 4.518
Utbytte per EKB 7,50 4,40 5,00 5,10 4,40 3,00 2,25 2,25 1,75 1,50
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 103,48 94,71 90,75 83,87 78,81 73,26 67,65 62,04 55,69 50,09
Resultat per EKB, majoritetsandel 13,31 8,87 12,14 9,97 8,71 7,91 7,02 8,82 6,92 5,21
Pris / Resultat per EKB 11,19 11,01 8,26 8,44 9,44 8,19 7,19 6,63 7,95 6,68
Pris / Bokført egenkapital 1,44 1,03 1,10 1,00 1,04 0,88 0,75 0,94 0,99 0,69
Utdelingsforhold 56,3 % 50 % 54 % 51 % 50 % 38 % 25 % 25 % 25 % 29 %
Egenkapitalbevisbrøk  64,0 % 64,0 % 64,0 % 64,0 % 64 % 64,0 % 64,0 % 64,6 % 64,6 % 64,6 %
Eksporter til Excel

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

1. jan 2020 til 31. des 2021

Kursutvikling

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index (rebasert lik MING 1. jan 2020)
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index (rebasert lik MING 1. jan 2020)

Utbyttepolitikk

Lov og forskrift om egenkapitalbevis som trådte i kraft 1. juli 2009 innebærer at egenkapitalbevis i sparebanker i større grad enn tidligere er sammenlignbare med aksjer. Regelverket medfører økt likebehandling av de ulike eiergrupperingene i sparebanker og minimerer i stor grad tidligere utfordringer knyttet til utvanning av egenkapitalbeviseierne ved betaling av kontantutbytte.

Som følge av den endrede lovgivningen ble følgende utbyttepolitikk fastsatt i desember 2009, justert i 2017:

  • SpareBank 1 SMNs mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene
  • Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidligere sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital
  • Banken legger til grunn at om lag halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at om lag halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital

Investorpolitikk

Banken legger vekt på at korrekt, relevant og tidsriktig informasjon om bankens utvikling og resultater skal skape tillit overfor investormarkedet. Informasjon til markedet formidles gjennom kvartalsvise investorpresentasjoner og børsmeldinger. Det avholdes også regelmessige presentasjoner overfor internasjonale samarbeidspartnere, långivere og investorer.

På smn.no/ir er det til enhver tid oppdatert informasjon for investorer, analytikere og media.

Eierforhold

SpareBank 1 SMN har som mål å sikre god likviditet i egenkapitalbevisene og oppnå god spredning på eiere som representerer kunder, regionale investorer samt norske og utenlandske institusjoner.

Neste Forrige

Egenkapitalbevis

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN