Resultatregnskap

Morbank     Konsern
2020 2021 (mill. kr) Noter 2021 2020
           
3.274 3.067 Renteinntekter effektiv rentes metode 17 3.524 3.722
478 395 Andre renteinntekter 17 392 475
1.423 1.109 Rentekostnader  17 1.120 1.439
2.329 2.353 Netto renteinntekter 4 2.796 2.759
           
1.205 1.306 Provisjonsinntekter 18 1.583 1.443
97 97 Provisjonskostnader 18 207 196
41 47 Andre driftsinntekter 18 1.456 1.269
1.149 1.256 Netto provisjons- og andre inntekter  4 2.832 2.516
           
528 733 Utbytte 19, 44 22 39
- - Netto resultat fra eierinteresser 19 ,39 705 681
14 -53 Netto resultat fra finansielle instrumenter 19 299 230
542 680 Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser  4 1.026 951
           
4.019 4.289 Sum inntekter   6.655 6.225
           
732 650 Personalkostnader 20,22 1.882 1.850
744 745 Andre driftskostnader 21,31,32, 33 1.111 1.054
1.477 1.395 Sum driftskostnader  4 2.993 2.904
           
2.543 2.895 Resultat før tap   3.662 3.321
           
902 134 Tap på utlån og garantier  4,10 161 951
1.641 2.760 Resultat før skatt    3.501 2.370
           
284 518 Skattekostnad 23 609 400
- - Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 39 10 9
1.356 2.242 Resultat for regnskapsåret   2.902 1.978
           
56 48 Hybridkapitaleiernes andel av periodens resultat   50 59
831 1.403 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens resultat   1.722 1.147
469 791 Grunnfondskapitalens andel av periodens resultat   971 646
    Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat 160 126
1.356 2.242 Resultat for regnskapsåret   2.902 1.978
    Resultat/Utvannet resultat per egenkapitalbevis   13,31 8,87
Eksporter til Excel

  

 

Totalresultat

Morbank     Konsern
2020 2021 (mill. kr) Noter 2021 2020
1.356 2.242 Resultat for regnskapsåret   2.902 1.978
           
    Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat      
-34 -49 Aktuarielle gevinster og tap pensjoner 22 -49 -34
8 12 Skatt på estimatavvik pensjon   12 8
- - Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet   4 15
-25 -37 Sum    -33 -11
           
    Poster som vil bli reklassifisert til resultat      
9 -1 Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat   -1 9
- - Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet   21 16
9 -1 Sum   20 25
-16 -38 Sum andre inntekter og kostnader   -13 15
1.340 2.204 Totalresultat for regnskapsåret   2.889 1.993
56 48 Hybrikapitaleiernes andel av periodens totalresultat   50 59
821 1.379 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens totalresultat   1.714 1.156
463 777 Grunnfondskapitalens andel av periodens totalresultat   966 652
    Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens totalresultat   160 126
1.340 2.204 Totalresultat for regnskapsåret   2.889 1.993
           
Utvidet resultatregnskap består av poster ført direkte mot egenkapitalen som ikke er transaksjoner med eiere, jfr IAS 1.
Eksporter til Excel

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN