Styrets årsberetning

Makroøkonomiske forhold

Rask gjeninnhenting i norsk økonomi, tross høye smittetall

Virusutbruddene i første del av 2021 ble møtt med nye innstramminger. Utslagene i økonomien ble langt mindre enn under de første utbruddene i 2020. Deler av tjenestenæringene måtte begrense aktiviteten, men nedgangen i samlet sysselsetting ble moderat. Tiltakene ble lettet gjennom andre kvartal og aktiviteten i økonomien tok seg raskt opp. Fastlands-BNP steg med over 6 prosent fra bunnen i mars til utgangen av året. Sysselsettingen steg også kraftig, og var ved utgangen av året 2,2 prosent høyere enn før pandemien. Sysselsettingsandelen var den høyeste på nesten 10 år, og arbeidsledigheten falt til 2,8 prosent. Det er lavere enn før pandemien og klart under gjennomsnittlig nivå. Samtidig utfordres bedriftene av et uvanlig stort antall ledige stillinger.

Verdiskapingen i fastlands-økonomien økte med 4,2 prosent i 2021 og ved utgangen av året var BNP 3,4 prosent over nivået ved utgangen av 2019. De mest koronautsatte næringene hadde betydelige utfordringer også i 2021. Aktiviteten tok seg raskt opp i disse næringene etter lettelser i smitteverntiltakene i andre kvartal, frem til omikron-varianten skapte nye utfordringer i siste halvpart av desember. Med betydelige lettelser i smittevernsrestriksjonene i starten av 2022 vil disse næringene etter all sannsynlighet raskt komme opp mot normal aktivitet gjennom første kvartal i 2022.

Detaljhandelen har vært svært høy gjennom hele pandemien, selv om volumene falt noe gjennom 2021. En videre normalisering må påregnes når forbruket øker og reiseaktivitet til utlandet gjenopptas. Boliginvesteringene har holdt seg på et høyt nivå. Bedriftenes investeringer har vært mer moderate, både i fastlands-Norge og i olje- og gassektoren. Fastlands-bedriftenes investeringer økte i andre halvår.

Sterk økning i olje- og gassprisene har skapt store overskudd for Norge og for bedriftene i sektoren. Økte strømpriser har styrket kraftprodusentene, mens strømkundene i Sør-Norge fikk store prisøkninger i fjerde kvartal 2021 og inn i første kvartal i 2022.

Ved inngangen til 2021 ble lønnsveksten prognosert til om lag to prosent, men endte på 3,4 prosent. Et svært stramt arbeidsmarked med høy sysselsetting, lav ledighet og svært mange ledige stillinger tilsier at lønnsveksten vil fortsette, slik det er tegn til i andre land, særlig i USA.

Prisveksten tiltok gjennom 2021, og samlet prisvekst ble 3,5 prosent. Lønnsveksten var på samme nivå, og reallønningene holdt seg uendret etter vekst i både 2019 og 2020. I Midt- og Nord-Norge var prisveksten lavere, og her økte reallønningene også i 2021.  

Samlet kredittvekst var ganske stabil gjennom 2021, selv om rentene var svært lave. Både bedriftenes og husholdningens gjeld økte med om lag 5 prosent. Utlånsreguleringene bidrar fortsatt til å holde veksten i husholdningens gjeld nede. Boligprisene steg raskt fra april 2020 og frem til februar i 2021. Deretter har prisveksten avtatt til rundt 5 prosent, selv om det er svært få boliger for salg. Økt styringsrente i Norges Bank og forventninger om ytterligere økninger, har trolig dempet etterspørselen noe.

Norges Bank signaliserte allerede i slutten av 2020 at styringsrente på null var et krisetiltak som ganske raskt ville bli avviklet. I september ble styringsrenten hevet til 0,25 prosent og i desember videre til 0,50 prosent. Norges Banks rentebane indikerer tre til fire renteøkninger gjennom 2022. Tre måneders pengemarkedsrente steg fra 0,50 prosent ved inngangen av 2021 til 1,0 prosent ved utgangen av året. Bankene har hevet utlånsrentene etter at Norges Bank økte styringsrenten

Utsiktene for 2022 er blandet. Norge går ut av pandemien i en høykonjunktur. Oppgangen i norsk økonomi fortsatte gjennom høsten. Arbeidsledigheten ser ut til å holde seg lavere enn tidligere prognoser. Samtidig har Russlands invasjon av Ukraina i slutten av februar 2022 skapt betydelige utfordringer og usikkerhet, både for norsk og internasjonal økonomi. De økonomiske sanksjonene mot Russland er svært omfattende og utfallet av disse er beheftet med stor usikkerhet, men norsk eksport til Russland er beskjeden.   

Økte energi- og råvarepriser er negativt for våre handelspartnere og derfor også for oss, isolert sett. Samtidig er øke energipriser en fordel for Norge – og den norske statskassen. Norge er antagelig det landet i Europa som er minst utsatt som følge av mulige, negative økonomiske konsekvenser av krigen i Ukraina.

Regionalt: Trøndelag og Møre og Romsdal

Koronakrisen påvirket økonomien i Midt-Norge noe mindre enn i landet samlet. Ledigheten i Midt-Norge steg kraftig våren 2020, men falt raskt etter hvert som de fleste virksomhetene åpnet opp. Ved utgangen av 2021 var ledigheten 2,1 prosent, sammen med Nordland det laveste nivået i landet. Ledigheten er med dette på samme nivå som før pandemien

De fleste bedriftene i regionen har klart seg godt gjennom pandemien. Antall konkurser i bankens markedsområde gikk i 2021 ned med 25 prosent sammenlignet med 2019, og det er kraftig nedgang i begge fylker med henholdsvis 28 prosent i Trøndelag og 21 prosent i Møre og Romsdal. Reduksjonen i investeringene i oljesektoren har påvirket noen virksomheter, men generelt har industrien klart seg godt. Samtidig har mange virksomheter innenfor tjenestesektoren hatt store utfordringer med ustabil aktivitet som følge av smittevernstiltak.

Boligmarkedet i Midt-Norge har stort sett fulgt prisutviklingen i resten av landet gjennom pandemien. I 2021 steg prisene 8 prosent i Trondheim, litt høyere enn gjennomsnittet for landet på 5 prosent. I Ålesund steg prisene 3 prosent..

Befolkningsveksten i Trøndelag tok seg noe opp gjennom 2021, takket være økt netto innvandring fra utlandet mot slutten av året. Folketallet steg med om lag 0,6 prosent, opp fra 0,5 prosent i 2020. Veksten er likevel klart lavere enn i årene før 2018, hvor den var knapt 1 prosent i året. I Møre og Romsdal steg folketallet med kun 0,1 prosent i 2021, etter nullvekst i 2020. Også her tok innvandringen fra utlandet seg litt opp mot slutten av året.

Møre og Romsdal er mer avhengig av aktiviteten i oljerelatert virksomhet og skipsbygging enn resten av landet. Her er utsiktene fortsatt usikre, men skattereformen for oljeselskapene og økt oljepris har bedret utsiktene for investeringene i oljesektoren. Mange bedrifter orienterer seg likevel mot nye markeder, med bedre langsiktige vekstutsikter. Trøndelag er mer diversifisert, men byggenæringen kan bli negativt påvirket av lavere befolkningsvekst og lavere inntekter enn årene før.

Bankens egen konjunkturundersøkelse viste at optimismen i næringslivet var tilbake høsten 2021. Det er grunn til å anta at økt smitte og innføring av strenge tiltak senere på høsten reduserte optimismen rundt årsskiftet, men situasjonen i regionalt næringsliv vurderes som god etter fjerning av smitteverntiltakene i starten av 2022.

Regnskap 2021

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

 • Resultat 2.902 millioner kroner (1.978 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 13,5 prosent (10,0 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 18,0 prosent (18,3 prosent)
 • Vekst i utlån 6,9 prosent (9,0 prosent) og innskudd 14,1 prosent (13,5 prosent)
 • Vekst i utlån til personkunder var på 6,8 prosent (8,2 prosent) siste 12 måneder. Vekst i utlån til næringsliv var på 7,1 prosent (10,6 prosent)
 • Privatmarkedslån utgjør 68 prosent (68 prosent) av totale utlån
 • Innskudd fra personkunder økte med 9,8 prosent (13,8 prosent). Innskudd fra næringslivskunder økte med 17,2 prosent (13,3 prosent)
 • Netto resultat eierinteresser på 705 millioner kroner (681 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) 321 millioner (269 millioner)
 • Tap på utlån og garantier 161 millioner kroner (951 millioner), 0,09 prosent (0,54 prosent) av brutto utlån
 • Resultat per egenkapitalbevis 13,31 kroner (8,87)
 • Styret foreslår et utbytte på 7,50 kroner per egenkapitalbevis (4,40 kroner) som er 56,3 prosent av resultatet, og 547 millioner kroner (321 millioner) som samfunnsutbytte

Godt resultat

SpareBank 1 SMN oppnådde et resultat på 2.902 millioner kroner (1.978 millioner), og en egenkapitalavkastning på 13,5 prosent (10,0 prosent). Resultatet er 924 millioner kroner bedre enn i 2020 som følge av økte inntekter og reduserte tap. Resultatet per egenkapitalbevis ble 13,31 kroner (8,87).  

Netto renteinntekter ble 2.796 millioner kroner (2.759 millioner). Bankens finansieringskostnad uttrykt ved NIBOR økte betydelig i løpet av 2021 noe som medførte endringer i bankenes marginer på utlån og innskudd.

Netto provisjonsinntekter ble 2.832 millioner kroner (2.516 millioner). Inntektsvekst på 316 millioner kroner fordeler seg på banken med 108 millioner kroner og datterselskapene med 208 millioner kroner.

Avkastning på finansielle investeringer (inkludert utbytte) var 321 millioner kroner (269 millioner). Økningen er i stor grad følge av gevinst på aksjeporteføljen i SpareBank 1 SMN Invest.

Resultat fra tilknyttede selskaper ble 705 millioner kroner (681 millioner). Resultatet er positivt påvirket av gode resultater både i Fremtind Forsikring, SpareBank 1 Forsikring og i BN Bank. 2020 inkluderer gevinst fra SpareBank 1 Forsikring på 340 millioner kroner.

Driftskostnadene ble 2.993 millioner (2.904 millioner), som gir en vekst på 89 millioner kroner eller 3,1 prosent. Høy aktivitet i datterselskapene har økt kostnadene med 169 milloner kroner. I banken er kostnadene redusert med 82 millioner kroner. Kostnadene i 2020 inkluderer avsetning til omstilling på 80 millioner kroner, og korrigert for omstillingskostnaden var det nullvekst i kostnader i banken i 2021. 

Tap på utlån ble 161 millioner kroner (951 millioner). Reduserte tap er i stor grad innen offshore. 

Det var god vekst i utlån og innskudd også i 2021. Utlånsveksten var 6,9 prosent (9,0 prosent) og innskuddsveksten 14,1 prosent (13,5 prosent).   

Ren kjernekapitaldekning var per 31. desember 2021 18,0 prosent (18,3 prosent). Målsatt ren kjernekapitaldekning er 16,9 prosent.  

Bokført verdi per egenkapitalbevis var 103,48 kroner (94,71) inklusive foreslått utbytte på 7,50 kroner (4,40 kroner) for 2021.

Kursen på bankens egenkapitalbevis (MING) var ved årsskiftet 149,00 kroner (97,60).

Forslag til overskuddsdisponering

Det er konsernets resultat fratrukket renter på hybridkapitalen og ikke-kontrollerende eierinteressers andel av resultatet, som danner grunnlag for disponering av årsoverskuddet, disponeringen gjennomføres i morbanken. 

Resultatet er fordelt mellom grunnfondet og eierkapitalen i henhold til deres relative andel av egenkapitalen, slik at utbytte og avsetning til utjevningsfond utgjør 64,0 prosent av det disponerte resultatet.

Resultat per egenkapitalbevis ble 13,31 kroner. I tråd med bankens utbyttepolitikk foreslår styret overfor bankens representantskap en utdelingsgrad på 56,3 prosent. Dette gir et utbytte på 7,50 kroner per egenkapitalbevis, totalt 970 millioner. Videre foreslår styret at det avsettes 547 millioner kroner i samfunnsutbytte. Av dette beløpet overføres 250 millioner til allmennyttige formål og 297 millioner kroner til Sparebankstiftelsen SMN. Utjevningsfondet og grunnfondet tilføres henholdsvis 476 millioner kroner og 268 millioner kroner. 

Forskjell konsern - morbank 2021 2020
Årsoverskudd konsern  2.902 1.978
Renter hybridkapital  -48 -56
Årsoverskudd konsern fratrukket renter hybridkapital 2.854 1.922
Resultat i datterselskaper -693 -427
Utbytte og konsernbidrag datterselskap 309 220
Resultatandel tilknyttede selskaper -705 -681
Utbytte fra tilknyttede selskaper 418 272
Elimineringer konsern 11 -6
Årsoverskudd morbank fratrukket renter hybridkapital 2.194 1.300
     
Overskuddsdisponering 2021 2020
Årsoverskudd morbank fratrukket renter hybridkapital 2.194 1.300
Overført fond for urealiserte gevinster 68 -50
Årsoverskudd til disponering 2.262 1.250
Utbytte 970 569
Utjevningsfond 476 230
Grunnfondskapital 268 130
Samfunnsutbytte 547 321
Sum disponert 2.262 1.250
Eksporter til Excel

I konsernregnskapet foretas full konsolidering av datterselskaper, mens resultatandel fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet konsolideres etter egenkapitalmetoden. Utbytte inkluderes derfor ikke i konsernresultatet. Morbankens disponible resultat inkluderer mottatt utbytte fra datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet, og er korrigert for rentekostnader på hybridkapital etter skatt.

Årsoverskudd til disponering fremkommer etter endringer i fond for urealiserte gevinster på 68 millioner kroner.

Samlet beløp til disponering er med dette 2.262 millioner kroner.

Etter disponering av resultatet for 2021 er egenkapitalbevisbrøken fortsatt 64,0 prosent. 

Netto renteinntekter

Netto renteinntekter ble 2.796 millioner kroner (2.759 millioner). NIBOR økte med om lag 50 punkter i løpet av 2021, men var likevel i gjennomsnitt 20 punkter lavere enn året før. Utlånsmarginene i 2021 ble redusert med i overkant av 20 punkter, mens innskuddsmarginene totalt i 2021 var omtrent på samme nivå som i 2020. Både utlån og innskudd har økt, noe som har bidratt til å styrke netto renteinntekter.

Våren 2020 reduserte Norges Bank styringsrenten fra 1,5 til 0,0 prosent med påfølgende rentenedsettelser på utlån og innskudd. I løpet av høsten 2021 satte Norges Bank som forventet styringsrenten opp til 0,50 prosent med påfølgende økte markedsrenter. Banken økte rentene på utlån og innskudd på inntil 25 punkter fra medio november og tilsvarende økning gjennomføres fra februar 2022.

Norges Bank har signalisert ytterligere økninger i styringsrenten i 2022 som følge av lysere utsikter for økonomien og økt inflasjon. Dette kan legge ytterligere press på boliglånsmarginene, mens marginene på innskudd og forrentningen på egenkapitalen vil øke. 

Provisjons- og andre driftsinntekter

Netto provisjonsinntekter ble 2.832 millioner kroner (2.516 millioner).

Inntektsvekst på 316 millioner kroner forklares i stor grad med økte inntekter fra verdipapirtjenester i SpareBank 1 Markets. Det var også god vekst på inntekter fra eiendomsmegling, forsikring, garantiprovisjoner, regnskapstjenester og betaling.

Rentenetto fra lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt inntektsføres som provisjonsinntekter. Provisjonsinntektene utgjorde i 2021 464 millioner kroner (421 millioner), og økte som følge av at samlet gjennomsnittlig saldo på lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt var høyere i 2021 enn i 2020.

Gode kundetilbud og høy produktdekning bidrar til kundetilfredshet og en diversifisert inntektsstrøm for konsernet.  

Provisjons- og andre inntekter (mill kr) 2021 2020 Endring
Betalingstjenester 238 219 19
Kredittkort 56 59 -3
Sparing og forvaltning 59 53 6
Forsikring 214 195 19
Garantiprovisjoner 64 48 16
Eiendomsmegling 441 392 49
Regnskapstjenester 529 506 24
Verdipapirtjenester 725 577 148
Øvrige provisjoner 43 45 -3
Prov.innt. eks. Bolig/Næring 2.368 2.094 274
Provisjoner Boligkreditt 450 408 41
Provisjoner Næringskreditt 14 13 1
Sum provisjonsinntekter 2.832 2.516 316
Eksporter til Excel

Avkastning finansielle investeringer

Avkastning på finansielle investeringer var 299 millioner kroner (230 millioner). Økningen er i stor grad følge av gevinst på aksjeporteføljen i SpareBank 1 SMN Invest. Finansielle instrumenter, herunder obligasjoner og sertifikater, hadde gevinst på 21 millioner kroner (125 millioner), nedgangen tilskrives endringer i kredittmarginer på bankens likviditetsbeholdning. Inntekter fra valutaforretninger på 70 millioner kroner (82 millioner) er inntekter fra valutahandel i SpareBank 1 Markets.

Avkastning finansielle investeringer (mill kr)

2021 2020 Endring
Gevinst / (tap) på aksjer 176 -4 180
Gevinst/ (tap) på finansielle instrumenter 21 125 -104
Gevinst/ (tap) på valuta 70 82 -12
Gevinst/ (tap) på aksjer/aksjederivater SB1 Markets 31 28 4
Netto resultat fra finansielle instrumenter 299 230 69
Eksporter til Excel

Produktselskaper og andre tilknyttede selskaper

Produktselskapene tilfører SpareBank 1 SMN et bredt produktspekter og provisjonsinntekter, samt avkastning på investert kapital. Samlet resultatandel fra produktselskapene og andre tilknyttede selskaper ble et overskudd på 705 millioner kroner (681 millioner). Resultatet for 2020 inneholder 340 millioner kroner i gevinst ved overføring av personrisikoproduktene fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Livsforsikring.  

Resultat fra eierinteresser (mill kr) (SMNs eierandel i parentes) 2021 2020 Endring
SpareBank 1 Gruppen (19,5 %) 471 194 277
Gevinst Forsikring 0 340 -340
SpareBank 1 Boligkreditt (20,9 %) 16 18 -2
SpareBank 1 Næringskreditt (12,8 %) 7 18 -11
BN Bank (35,0 %) 164 120 44
SpareBank 1 Kreditt (19,2 %) 13 2 11
SpareBank 1 Betaling (21,5 %) -15 -2 -13
SpareBank 1 Forvaltning (19,9%) 32 0 32
Andre selskaper 17 -10 27
Sum tilknyttede selskaper 705 681 24
Eksporter til Excel

SpareBank 1 Gruppen 

Selskapet eier 100 prosent av aksjene i SpareBank 1 Forsikring, SpareBank 1 Factoring, Sparebank 1 Spleis og Modhi Finance. Gruppen er majoritetseier i Fremtind Forsikring med 65 prosent. 

SpareBank 1 Gruppens resultat etter skatt i 2021 ble 3.249 millioner kroner (1.393 millioner). Av resultatet tilfaller 2.414 millioner kroner majoritetseierne i SpareBank 1. Egenkapitalavkastningen i 2021 ble 21,9 prosent (11,0 prosent). 

Fremtind Forsikring fikk et resultat i 2021 på 2.386 millioner kroner (1.168 millioner) etter skatt, med et betydelig bedre forsikringsresultat og finansresultat enn i 2020. Forsikringsresultatet økte som følge av lavere skadeprosenter og inntektsføring av reserver fra portefølje fra DNB Liv. Finansinntektene økte med høyere avkastning på selskapets aksjeporteføljer. 

SpareBank 1 Forsikring hadde i 2021 et resultat på 778 millioner kroner (234 millioner) etter skatt. Verdiregulering av eiendommer og oppløsning av reserver er viktigste årsaker til betydelig resultatforbedring i 2021.

Inkassoselskapet Modhi Finance oppnådde et resultat i 2021 på 130 millioner kroner (20 millioner), blant annet som følge av justering av porteføljeverdier. SpareBank 1 Factoring hadde i 2021 et resultat på 54 millioner kroner (53 millioner).

Konsernets resultatandel fra SpareBank 1 Gruppen ble 471 millioner kroner (194 millioner).

SpareBank 1 Forvaltning 

Selskapet ble etablert i 2021 for å styrke SpareBank 1 bankenes konkurransekraft i sparemarkedet. Odin Forvaltning, SpareBank1 Kapitalforvaltning, SpareBank 1 SR Forvaltning og SpareBank 1 Verdipapirservice inngår i konsernet SpareBank 1 Forvaltning. SpareBank 1 SMN eier 19,9 prosent av selskapet, og resultatandelen i 2021 var 32 millioner kroner. 

SpareBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Boligkreditt er etablert av bankene i SpareBank 1-alliansen for å dra nytte av markedet for obligasjoner med fortrinnsrett. Bankene selger godt sikrede boliglån til selskapet og oppnår reduserte finansieringskostnader.

Per 31. desember 2021 har banken solgt lån på samlet 46,7 milliarder kroner (46,6 milliarder) til SpareBank 1 Boligkreditt tilsvarende 35,1 prosent (37,5 prosent) av bankens samlede utlån til privatmarkedet.

Bankens andel av resultatet i selskapet ble 16 millioner kroner (18 millioner).

SpareBank 1 Næringskreditt

SpareBank 1 Næringskreditt er etablert etter samme modell og med samme administrasjon som SpareBank 1 Boligkreditt. Per 31. desember 2021 er utlån på 1,4 milliarder kroner (1,5 milliarder) solgt til SpareBank 1 Næringskreditt.

SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet ble 7 millioner kroner (18 millioner). SpareBank 1 SMN sin eierandel er i 2021 redusert fra 31,0 prosent til 12,8 prosent etter rebalansering av eierskapet. BN Bank er blitt eier i SpareBank 1 Næringskreditt med en eierandel som reflekterer BN Bank sin andel av lån til næringseiendom. Aksjene var tidligere eid av eierbankene på vegne av BN Bank. Endringene er gjennomført for å få en ryddigere konsernstruktur. 

SpareBank 1 Kreditt

SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet i 2021 ble 13 millioner kroner (2 millioner), og SpareBank 1 SMN sine kunders portefølje av kredittkort og forbrukslån var 998 millioner kroner (946 millioner) og eierandelen 19,2 prosent.

BN Bank

BN Bank tilbyr boliglån og lån til næringseiendom med hovedmarked i Oslo og Østlandsområdet. BN Bank har god vekst i utlån til personmarkedskunder med 13,8 prosent i 2021 (8,7 prosent). Veksten på utlån til næringslivskunder var 6,3 prosent i 2021 (11,3 prosent). Samlede utlån er 52 milliarder kroner (47 milliarder).

Resultatet i BN Bank ble 478 millioner kroner (354 millioner) i 2021, og en avkastning på egenkapitalen på 10,0 prosent (8,2 prosent). Økte netto renteinntekter og provisjonsinntekter, samt reduserte tap forklarer resultatforbedringen. SpareBank 1 SMNs andel av resultatet i BN Bank er 164 millioner kroner (120 millioner).

SpareBank 1 Betaling

SpareBank 1 Betaling er SpareBank 1-bankenes eierselskap for betalingsløsningene i Vipps. Vipps inngikk 30. juni 2021 en avtale om å slå mobilbetalingsdelen av Vipps sammen med danske MobilePay og finske Pivo. Sammenslåingen åpner for mobilbetaling på tvers av landegrensene og enda bedre løsninger til brukere og bedrifter i Danmark, Finland og Norge. BankAxept og BankID vil samtidig skilles ut fra Vipps, og blir et nytt norskeid selskap med egen ledelse. Dette selskapet skal fortsatt eies 100 prosent av de norske bankene. 

SpareBank 1 SMN sin andel av underskuddet utgjorde minus 15 millioner kroner (minus 2 millioner) i 2021.

Driftskostnader

Driftskostnadene ble 2.993 millioner (2.904 millioner), som gir en vekst på 89 millioner kroner eller 3,1 prosent. Kostnadene i 2020 inkluderer avsetning til omstilling på 80 millioner kroner i banken, og hensyntatt omstillingskostnaden var kostnadene i banken uendret i 2021.

SpareBank 1 Markets oppnådde svært gode inntekter i 2021 med påfølgende økte kostnader. Høy aktivitet i EiendomsMegler 1 og oppkjøp og teknologiinvesteringer i SpareBank 1 SMN Regnskapshuset har også gitt kostnadsvekst. SpareBank 1 Finans Midt-Norge hadde en engangskostnad med nedskriving av IT-system.

Driftskostnader (mill. kr) 2021 2020 Endring
Personalkostnader 1.882 1.850 32
IT-kostnader 359 334 25
Markedsføring 77 73 5
Avskrivninger 186 164 22
Driftskostnader faste eiendommer 60 62 -2
Kjøpte tjenester 224 217 7
Øvrige driftskostnader 204 205 -1
Sum driftskostnader  2.993 2.904 89
Eksporter til Excel

Kostnader i forhold til inntekter ble i konsernet 45 prosent (47 prosent), i morbanken 33 prosent (37 prosent). 

Reduserte tap 

Tap på utlån ble 161 millioner kroner (951 millioner), er betydelig redusert og ser ut til å ha stabilisert seg på et lavere nivå.

På utlån til næringslivskunder var tapene 159 millioner kroner (873 millioner). Lavere tap innen offshore i 2021 på 55 millioner kroner (455 millioner kroner) og tap på et enkeltengasjement i 2020 forklarer mye av reduksjonen. Tap på øvrig næringsliv ble 104 millioner kroner og fordeler seg på et bredt antall kunder og næringer.

På utlån til personmarkedskunder ble det netto tap på 1 million kroner (78 millioner). 

Det er ikke foretatt endringer i scenariovekting eller andre forutsetninger i konsernets tapsmodell i 2021.

Det er lysere utsikter i offshorenæringen, og en stor andel av engasjementene er nedskrevet. For øvrig næringsliv og personmarkedskunder er risikobildet stabilt og reflekterer en sunn utvikling i regionen ved inngangen til 2022.

Tap  2021 2020 Endring
Privatmarked 1 78 -77
Næringsliv 159 873 -714
Herav: Offshore 55 455 -400
Sum tap 161 951 -791
Eksporter til Excel

Samlede nedskrivninger på utlån og garantier utgjør 1.520 millioner kroner (1.630 millioner).

Problemlån (Trinn 3) utgjør 3.290 millioner kroner (2.255 millioner) tilsvarende 1,68 prosent (1,23 prosent) av brutto utlån, inklusive lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt. Økningen i problemlån knytter seg i hovedsak til implementering av ny misligholdsdefinisjon fra januar 2021. Se beskrivelse i note 2

Ny misligholdsdefinisjon har ikke endret konsernets vurdering av kredittrisikoen knyttet til de enkelte eksponeringene, og effekten av dette på konsernets tap er marginal.

Forvaltningskapital 199 milliarder kroner

Bankens forvaltningskapital var 199 milliarder kroner (188 milliarder) og har økt som følge av høyere utlån og høyere likviditetsbeholdning.

Utlån på til sammen 48 milliarder kroner (48 milliarder) er solgt fra SpareBank 1 SMN til SpareBank 1 Boligkreditt og til SpareBank 1 Næringskreditt. Disse lånene fremkommer ikke som utlån i bankens balanse. Kommentarene som omhandler utlån inkluderer solgte utlån.

Utlån

Totale utlån økte i 2021 med 12,6 milliarder kroner (14,0 milliarder), tilsvarende 6,9 prosent (9,0 prosent) og var 195,4 milliarder (182,8 milliarder) ved årsskiftet.

 • Utlån til personkunder økte siste 12 måneder med 8,4 milliarder kroner (9,4 milliarder) til 132,9 milliarder (124,5 milliarder). Vekst på 6,8 prosent (8,2 prosent)
 • Utlån til næringslivskunder økte siste 12 måneder med 4,1 milliarder kroner (5,6 milliarder) til 62,5 milliarder (58,3 milliarder). Vekst på 7,1 prosent (10,6 prosent)
 • Utlån til personkunder utgjorde 68 prosent (68 prosent) av totale utlån til kunder 

Det er god vekst i utlån til personkunder og konsernet styrker sin markedsposisjon. En betydelig del av veksten er til LO-kunder. Veksten i utlån til næringslivskunder er i hovedsak til små og mellomstore kunder i hele markedsområdet. Det er ingen bransjemessige eller størrelsesmessige konsentrasjoner av betydning.

(Fordelt i henhold til sektor – se note 8).

Innskudd

Innskudd fra kunder økte i 2021 med 13,8 milliarder kroner (11,6 milliarder) til 111,3 milliarder (97,5 milliarder). Dette tilsvarer en vekst på 14,1 prosent (13,5 prosent).

 • Innskudd fra personkunder økte med 4,0 milliarder kroner (4,9 milliarder) til 44,6 milliarder (40,6 milliarder), tilsvarende 9,8 prosent (13,8 prosent)
 • Innskudd fra bedriftskunder økte med 9,8 milliarder kroner (6,7 milliarder) til 66,7 milliarder (56,9 milliarder), tilsvarende 17,2 prosent (13,3 prosent)
 • Innskuddsdekningen inklusiv SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt var 57 prosent (53 prosent)

Innskuddsveksten har vært svært høy de siste to årene som en følge av endret kundeadferd gjennom pandemien. 

Personkunder

Personmarkedsdivisjonen og EiendomsMegler 1 tilbyr et bredt spekter av finansielle tjenester. Forbedring av samhandlingen mellom bank og eiendomsmegler gir kundene et bedre tjenestetilbud og bidrar til økt vekst og lønnsomhet.

Resultat før skatt (mill. kr)  2021 2020
Personmarked 1.167 1.093
EiendomsMegler 1 Midt-Norge (87%) 71 52
Eksporter til Excel

Personmarked i banken oppnådde et resultat før skatt på 1.167 millioner kroner (1.093 millioner) i 2021. Avkastning på anvendt kapital i privatmarkedssegmentet ble 13,4 prosent (13,4 prosent).

Utlån i personmarkedsdivisjonen er 138 milliarder kroner (129 milliarder) og innskudd 51 milliarder kroner (47 milliarder). Dette er utlån til og innskudd fra lønnstakere, landbrukskunder og enkeltpersonsforetak. 

Samlede driftsinntekter ble 2.074 millioner kroner (2.078 millioner). Netto renteinntekter utgjorde 1.165 millioner kroner (1.213 millioner) og provisjonsinntektene 908 millioner (865 millioner). Provisjonsinntektene øker i hovedsak som følge av høyere provisjoner fra SpareBank 1 Boligkreditt, men det er også økte inntekter fra betalingstjenester og spareprodukter.

Utlåns- og innskuddsvekst i privatmarkedet ble henholdsvis 6,6 prosent (8,2 prosent) og 6,8 prosent (14,0 prosent) siste 12 måneder.

Utlånsmarginen ble 1,53 prosent (1,80 prosent), mens innskuddsmarginen ble 0,13 prosent (minus 0,03 prosent) målt mot tremåneders NIBOR. Utlånsmarginene ble redusert med om lag 27 punkter i 2021, mens innskuddsmarginene økte med 16 punkter. Det var store bevegelser i NIBOR både i 2020 og 2021.

Det er gjennomgående lav risiko i utlån til personkunder, og dette reflekteres i fortsatt lave tap. Låneporteføljen er i stor grad sikret med pant i boligeiendom. Det ble netto inngang på tap med 10 millioner kroner (tap 56 millioner) i 2021.

EiendomsMegler 1 Midt-Norge er markedsleder i Trøndelag og Møre og Romsdal. Driftsinntektene ble 453 millioner kroner (394 millioner), mens driftskostnadene var 382 millioner kroner (342 millioner). EiendomsMegler 1 Midt-Norge sitt resultat før skatt ble 71 millioner kroner (52 millioner). 

Det har vært høy aktivitet i boligmarkedet fra andre halvår i 2020 og selskapet oppnådde økt antall solgte eiendommer kombinert med økende boligpriser. Antall salg (bolig og næring) var 2021 i 7.763 mot 7.164 i 2020. Selskapets markedsandel per 31. desember 2021 var 36 prosent (36 prosent). 

Bedriftskunder 

Bedriftsmarkedet i SpareBank 1 SMN består av Næringsliv i banken, SpareBank 1 Regnskapshuset SMN, SpareBank 1 Finans Midt-Norge og SpareBank 1 Markets. Disse forretningsområdene betjener næringslivet med et komplett tilbud av regnskaps-, bank- og kapitalmarkedstjenester. 

Resultat før skatt (mill. kr) 2021 2020
Næringsliv 795 113
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN (88,7%)  85 110
SpareBank 1 Finans Midt-Norge (56,5%)  198 184
SpareBank 1 Markets (66,7%) 254 169
Eksporter til Excel

Næringsliv i banken oppnådde et resultat før skatt på 795 millioner kroner (113 millioner) i 2021. Resultatforbedringen skyldes lavere tap. Avkastning på anvendt kapital for næringslivssegmentet ble 11,5 prosent (2,1 prosent). 

Totale utlån til næringslivskunder i banken er 48 milliarder kroner (45 milliarder) og totale innskudd 60 milliarder (49 milliarder) per 31. desember 2021. Porteføljen er diversifisert med utlån til og innskudd fra næringslivskunder i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Driftsinntektene ble 1.386 millioner kroner (1.381 millioner). Netto renteinntekter ble 1.120 millioner kroner (1.149 millioner). Provisjonsinntektene (inklusive inntekter fra valutaforretninger) ble 266 millioner (232 millioner) og økte innen betalingstjenester og garantiprovisjoner. 

Utlånene økte med 7,4 prosent (12,7 prosent) og innskuddene økte med 20,6 prosent (15,6 prosent) i 2021. Innskuddsveksten var høy og fordeler seg relativt jevnt mellom markedsområder og bransjer.

Utlåns- og innskuddsmargin ble henholdsvis 2,61 prosent (2,79 prosent) og minus 0,29 prosent (minus 0,15 prosent). Utlånsmarginene ble redusert med 17 punkter i 2021, innskuddsmarginene ble redusert med 14 punkter.

Netto samlede tap i næringslivssegmentet i banken ble 145 millioner kroner (846 millioner), hvor nedgangen skyldes lavere tap på offshoreporteføljen i 2021 og et betydelig tap på et enkeltengasjement i 2020.

SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Regnskapshuset SMN har hver for seg en stor andel av bedriftene i markedsområdet som kunder. Utvikling av kundetilbudet skal sikre at kundene ser merverdien av å være kunde både i banken og Regnskapshuset.

Som et resultat av forsterket satsing på små og mellomstore bedrifter har mange nye kunder i 2021 valgt SpareBank 1 SMN som bank. Næringslivskundene har sterk tilknytning til banken og kundeavgangen er svært lav. 

SpareBank 1 Finans Midt-Norge hadde et resultat før skatt på 198 millioner (184 millioner). Sammenligningstallene er omarbeidet for å inkludere SpareBank 1 Spire Finans, som ble fusjonert inn fra første januar 2021.

Selskapets inntekter ble 364 millioner kroner (364 millioner). Kostnadene per 31. desember 2021 ble 141 millioner kroner (131 millioner) og økte som følge av nedskriving av IT system. Tap ble 25 millioner kroner (49 millioner).

Selskapet har leasingavtaler og lån til næringslivskunder på 4,2 milliarder kroner (3,9 milliarder) og billån 6,0 milliarder kroner (5,5 milliarder). Vekst i 2021 var henholdsvis 8,2 prosent og 10,1 prosent. Fakturasalg porteføljen fra SpareBank 1 Spire Finans er inkludert i selskapet fra 2021 og det ble kjøpt faktura for 613 millioner kroner i 2021.

SpareBank 1 Finans Midt-Norge og andre SpareBank 1 banker eier 47 prosent av aksjene i bilabonnementsselskapet Fleks. Bertel O Steen har tilsvarende eierandel. Kundenes behov endrer seg raskt og delingsøkonomi er i vekst. Fleks tilbyr fleksible bilabonnementsløsninger. Elektrifisering av bilparken og abonnementsordningen bidrar til reduserte utslipp. Fleks har i dag 1.700 biler og planer om å vokse til 6.000 biler innen 2024.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN oppnådde et resultat før skatt på 85 millioner kroner (110 millioner).

Driftsinntektene ble 562 millioner kroner (533 millioner) og kostnadene 477 millioner kroner (423 millioner). En relativt høy kostnadsvekst sammenlignet med inntektsveksten skyldes kostnader ved utvikling av nye tjenester og ny teknologiplattform.

Selskapet skal skape en bredere inntektsplattform utover den tradisjonelle regnskapsproduksjonen. Gjennom 2021 er det investert betydelig i fortsatt utvikling av selskapets konkurransekraft. Dette omfatter alt fra rådgiverkompetanse og kapasitet, økt satsing på digitalisering, samt i nye inntektsstrømmer. 

Selskapets markedsandel i Trøndelag, Møre og Romsdal og Gudbrandsdal er 25 prosent.

SpareBank 1 Markets sitt resultat før skatt for 2021 ble 254 millioner kroner (169 millioner). Selskapets inntekter i 2021 var på 901 millioner kroner (759 millioner), kostnadene var 647 millioner kroner (590 millioner).

Det har vært spesielt høy aktivitet i forretningsområdene Investment Banking og Aksjemegling. SpareBank 1 Markets var tilrettelegger for flere store transaksjoner i løpet av året. Inntektene fra rente- og valutavirksomheten var på nivå med fjoråret, mens Fremmedkapital har noe reduserte inntekter. Samlede inntekter økte sterkt i 2021, og årets resultat er det beste i selskapets historie.

SpareBank 1 Markets har hovedkontor i Oslo og avdelinger i Trondheim, Ålesund og Stavanger. I SpareBank 1 SMN sitt markedsområde er SpareBank 1 Markets det ledende kapitalmarkedsmiljøet.

SpareBank 1 SMN Invest 

Selskapet eier aksjer i regionale virksomheter. Porteføljen blir forvaltet sammen med øvrige anleggsaksjer i banken og vil trappes ned.

Resultat før skatt var 187 millioner kroner (6 millioner kroner). Porteføljeresultatet i selskapet var 163 millioner kroner og resultatandelen fra selskapets eierandel i Grilstad Marina 24 millioner kroner. I porteføljeresultatet inngår urealisert gevinst på 90 millioner kroner som følge av oppjustert verdi på en enkeltaksje.

Selskapets aksjer er verdt 592 millioner kroner (430 millioner) per 31. desember 2021.

God finansiering og likviditet 

Banken følger en konservativ likviditetsstrategi, med likviditetsreserver som sikrer banken overlevelse i tolv måneder med ordinær drift og uten behov for ny ekstern finansiering.

Banken skal ha tilstrekkelige likviditetsbuffere for å tåle perioder med begrenset tilgang på markedsfinansiering. Liquidity Coverage Ratio (LCR) måler størrelsen på bankenes likvide eiendeler i forhold til netto likviditetsutgang 30 dager frem i tid gitt en stressituasjon.

LCR er 138 prosent per 31. desember 2021 (171 prosent). Kravet er 100 prosent.

Konsernets innskuddsdekning per 31. desember 2021 var 57 prosent (53 prosent).

Banken har god diversifisering mellom ulike finansieringskilder og -produkter. Av bankens pengemarkedsfinansiering er 89 prosent (83 prosent) med over ett års løpetid. 

SpareBank 1 Boligkreditt og Næringskreditt er bankens viktigste finansieringskilder og lån på 48 milliarder kroner (48 milliarder) er solgt til kredittforetakene per 31. desember 2021.

SpareBank 1 SMN har etablert og offentliggjort et rammeverk for utstedelse av grønne obligasjoner. Rammeverket er verifisert av ratingbyrået Sustainalytics. SpareBank 1 SMN utstedte i 2021 en grønn seniorobligasjon med 7 års løpetid pålydende 500 millioner euro. 

SpareBank 1 SMN hadde per 31. desember 2021 3,5 mrd kr i etterstilt senior gjeld (MREL). 

Rating

Bankens kredittrating hos Moody’s er A1 (outlook stable).  

Soliditet 

Ren kjernekapitaldekning per 31. desember 2021 ble 18,0 prosent (18,3 prosent). Krav til ren kjernekapital er 14,4 prosent, inkludert kombinerte bufferkrav, og et Pilar 2-krav på 1,9 prosent. Finanstilsynet vil fastsette nye pilar 2-krav for SpareBank 1 SMN med virkning fra første kvartal 2022.

SpareBank 1 SMN har mål om en ledelsesbuffer på om lag en prosent over samlede kapitalkrav for å kunne absorbere svingninger i risikovektet balanse samt svingninger i konsernets resultat. Målet vil evalueres i etterkant av Finanstilsynets fastsettelse av pilar 2 guidance.

Konsernet legger til grunn full motsyklisk buffer i sin kapitalplanlegging, og har ved utgangen av 2021 et mål om en ren kjernekapitaldekning på 16,9 prosent.

Ren kjernekapitaldekning har en nedgang på 0,3 prosentpoeng i 2021. Beregningsgrunnlaget økte med 6,0 prosent i 2021 og ren kjernekapital med 4,4 prosent. Det er lagt til grunn en utdelingsgrad på 56,3 prosent av konsernresultatet for 2021. 

Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) på 6,9 prosent (7,1 prosent) viser at banken er svært solid. 

Bærekraft

Bærekraft er en av fem strategiske prioriteringer i konsernstrategien. SpareBank 1 SMN er i ferd med å gjennomføre bærekraftstrategien innen de fem målområdene innovasjon, kundetilbud, klimafotavtrykk, kompetanse og mangfold.

Fra arbeidet fremheves:

 • Karakter A- oppnådd i rapporten «Bærekraft på Børs». Det innebærer at SpareBank 1 SMN rapporterer i tråd med beste praksis og standarder, med grunnlag i en tydelig strategi og klare målsettinger 
 • SpareBank 1 SMN utstedte i februar 2021 en grønn seniorobligasjon med 7 års løpetid pålydende 500 millioner euro 
 • Tilbud om økonomisk støtte til eksperthjelp fra SINTEF og SpareBank 1 SMN er lansert for å hjelpe små og mellomstore bedrifter med å digitalisere, automatisere og bli mer bærekraftige 
 • Banken og Eiendomsmegler 1 har etablert konseptet "Kjøp av bolig i grønne boligprosjekter" med attraktive betingelser på boliglån og meglerhonorar 
 • Sterk vekst i andelen grønne boliglån i 2021. Nye lån har økt med en halv milliard kroner
 • Nytt produkttilbud for grønne landbrukslån er lansert
 • SpareBank 1 SMN har signert grønnvaskingsplakaten
 • Bærekraft er en integrert del av kredittprosessen for næringslivslån
 • Konsernets ansatte har gjennomført obligatorisk kompetanseløp i bærekraft
 • Rutiner og gebyrer for opprettelse av kundeforhold for flyktninger er forbedret som en del av arbeidet med finansiell inkludering
 • Bærekraftsbarometeret for Trøndelag og Møre og Romsdal presentert for tredje år på rad som en del av SpareBank 1 SMNs Konjunkturbarometer

I 2021 er det startet et arbeid med å endre metode for energi- og klimaregnskap, og beregning av utlånsporteføljens klimabelastning.

 • Forprosjekt i beregning av utlånsporteføljens klimabidrag er gjennomført
 • Det er inngått partnerskap med Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)
 • Forbedret metodikk for beregning av egne direkte og indirekte klimagassutslipp, ved å benytte Klimakost (miljøutvidet kryssløpsmodell)

I 2022 tar konsernet i bruk en ny metode for måling og styring av konsernets klimarisiko. Bedre estimering av utlånsporteføljens klimabidrag, samt egne direkte og indirekte utslipp, skal gi grunnlag for energi- og klimaregnskap med bedre kvalitet og relevans. Ny innsikt kan gjøre det nødvendig å justere og konkretisere konsernets klimamål innenfor rammen av Paris-avtalens målsettinger. SpareBank 1 SMN vil i 2022 fortsette å stimulere til innovasjon og kompetanseutvikling innenfor bærekraft blant konsernets kunder. 

Bankens egenkapitalbevis (MING)

Børskurs per 31. desember 2021 var 149,0 (97,60) kroner, og bokført verdi per egenkapitalbevis var 103,48 kroner (94,71). Resultat per egenkapitalbevis ble 13,31 kroner (8,87). Det er i 2021 utbetalt til sammen 4,40 kroner i utbytte per egenkapitalbevis.

Pris/Inntjening var 11,19 (11,01) og pris/bok 1,44 (1,03).

SpareBank 1 SMNs vedtekter inneholder ikke begrensninger for eierne på omsetning av egenkapitalbevis.

Ved emisjoner rettet mot ansatte tilbys ansatte deltakelse etter gitte retningslinjer. I de tilfeller det gis rabatter i emisjoner rettet mot ansatte, vil bindingstid før eventuelt salg foreligge. Rettighetene til egenkapitalbevis utstedt ved emisjoner rettet mot ansatte kan ikke overdras.

SpareBank 1 SMN er ikke kjent med at det foreligger avtaler mellom egenkapitalbeviseierne som begrenser mulighetene til å omsette eller utøve stemmerett for egenkapitalbevis.

Se for øvrig kapittelet Eierstyring og selskapsledelse.

Forsikring for styrets medlemmer og daglig leder

Det er tegnet ansvarsforsikring for styremedlemmer og daglig leder.

Forsikringen dekker sikredes ansvar for formueskade som skyldes krav fremsatt i forsikringsperioden som følge av en påstått ansvarsbetingende handling eller unnlatelse. I tillegg til å dekke selve formueskaden, omfatter forsikringen de nødvendige saksomkostninger for å avgjøre erstatningsspørsmålet forutsatt at erstatningskravet er omfattet av forsikringen. Forsikringen dekker også rimelige og nødvendige kostnader til rådgiver ved offentlig undersøkelser. Dette vil være utgifter som sikrede pådrar seg før det fremmes et krav mot vedkommende. Videre dekker forsikringen krav rettet mot sikrede av eller på vegne av en ansatt som følge av diskriminering, trakassering eller andre ulovligheter begått under ansettelsen eller unnlatelse av å innføre eller gjennomføre en adekvat personalpolitikk eller prosedyrer. Forsikringen er tegnet i Willis Towers Watson.

Utsikter

SpareBank 1 SMN oppnådde i 2021 sitt beste resultat noensinne. Alle forretningsområdene presterer godt og styrker markedsposisjonen. Dette gir et godt grunnlag for å realisere konsernets ambisjoner.

Tross høye smittetall er det gode utsikter for norsk økonomi. Omikronvarianten av viruset gir høy smitte, men få sykehusinnleggelser, og smitteverntiltakene er betydelig lettet. Arbeidsledigheten er ytterligere redusert og det er generell optimisme i næringslivet i norsk og regional økonomi. Det er imidlertid utfordrende at det i enkelte næringer er mangel på arbeidskraft, noe som kan begrense veksten.

En usikker situasjon i forholdet mellom Russland og Ukraina og høye energipriser er forhold som kan skape usikkerhet.  

Norges Bank har økt styringsrenten til 0,50 prosent, og ytterligere økninger forventes fremover. Renteøkningen reflekterer at det går bedre i økonomien. Banken er godt posisjonert til å dra nytte av renteøkningen.

Bedre utsikter i offshorenæringen har gitt betydelig lavere utlånstap i 2021. Tapene har stabilisert seg på et lavere nivå og utsiktene i næringen er bedre. Risikobildet i øvrig næringsliv og blant personkunder er stabilt og reflekterer en sunn utvikling i regionen. SpareBank 1 SMN har lav eksponering i de mest koronautsatte næringene.

SpareBank 1 SMN er lønnsom og meget solid. Det er gjennomført en betydelig omstilling av hele organisasjonen, som sammen med en forsterket satsing på datadrevet innovasjon har gitt en moderne, kunderettet og effektiv distribusjon. SpareBank 1 SMN har utviklet en bred produkt-plattform med lønnsomme datter- og produktselskaper som vil gi økt salg, flere kunder og større markedsandeler, både i egen region og landet for øvrig. 

SpareBank 1 SMN har en implisitt markedsverdi på 30 milliarder og er landets nest største sparebank. Denne posisjonen skal styrkes både gjennom organisk og strukturell vekst.

SpareBank 1 SMN har i 2021 arbeidet med tiltak innenfor de fem målområdene i bærekraftstrategien. Arbeidet med bærekraft vil kreve forsterket innsats og innovasjon i samspill med kundene. 

Kampen mot økonomisk kriminalitet er et viktig samfunnsansvar som krever stadig økt innsats fra SpareBank 1 SMN.

Styret vil overfor bankens representantskap foreslå et utbytte på 7,50 kroner per egenkapitalbevis (4,40 kroner) som er 56,3 prosent av resultatet, og 547 millioner kroner (321 millioner) som samfunnsutbytte. Samfunnsutbyttet bidrar til å styrke regionen, og bankens markedsposisjon.

Styret er meget godt fornøyd med 2021. Resultatene ble svært gode, samtidig som det er gjennomført en krevende omstilling. SpareBank 1 SMN har et godt utgangspunkt, gode markedsutsikter og mange pågående utviklingsinitiativ. Styret forventer at den gode utviklingen vil fortsette, men usikkerhet rundt den nylig oppståtte situasjonen i Ukraina kan påvirke norsk økonomi og dermed også resultatene for SpareBank 1 SMN. 

 

Trondheim, 2. mars 2022
Styret i SpareBank 1 SMN
     
     
Kjell Bjordal Christian Stav Janne T. Thomsen
Styrets leder Nestleder  
     
     
Mette Kamsvåg Tonje Eskeland Foss Morten Loktu
     
     
     
Freddy Aursø Christina Straub Inge Lindseth
  Ansatterepresentant Ansatterepresentant
     
     
     
    Jan-Frode Janson
    Konsernsjef
Forrige

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN