Samfunnsutbytte

Det midtnorske samfunnet er den største enkelteieren i SpareBank 1 SMN. Lokalsamfunnenes andel av bankens resultat, kalles samfunnsutbytte. Midlene skal gå til å støtte gode prosjekter som bygger og utvikler Midt-Norge og gjør regionen til en bedre plass å bo og virke.

Over 10.000 innspill om hva samfunnsutbyttet bør investeres i
Samfunnsutbyttet var i 2021 på 323 millioner kroner. Av dette ble 200 millioner kroner avsatt til investering i ulike prosjekter i regionen. Videre ble 123 millioner kroner tilført Sparebankstiftelsen SMN, som er samfunnets «sparebøsse». Dette betyr en betydelig styrking av muligheten til å støtte lokalsamfunnene i Midt-Norge. Det er lagt ny strategi for hvordan samfunnsutbyttet skal disponeres for å sikre størst mulig verdi for samfunnet.

Samfunnsutbytte

10.124 personer og over 100 nøkkelpersoner og samarbeidspartnere ga sin mening

Som en del av dette arbeidet gjennomførte SpareBank 1 SMN våren 2021 en bred innspillsrunde i Midt-Norge. Enkeltpersoner og organisasjoner fikk mulighet til å si hva de ønsker at samfunnsutbyttet skal investeres i. Over 10.000 innspill fra enkeltpersoner og over 100 innspill fra møter med organisasjoner og ressurspersoner ga verdifull retning.

Eli-Arnstad

Som ventet var det stort engasjement rundt kategorien idrett og friluftsliv. Det var også en klar anbefaling om å bidra til levende lokalsamfunn, å arbeide for at barn og unge skal sikres like rettigheter og muligheter samt å bidra til grønn innovasjon og verdiskaping. Innspillene legges til grunn for valg av tiltak og retning for samfunnsutbyttet de neste årene, sier Eli Arnstad, banksjef, samfunnsutbytte.

Koronadugnad og gjenåpning
Da koronapandemien brøt ut i 2020, ble 100 millioner kroner av samfunnsutbyttet øremerket koronarelatert støtte til frivilligheten, kulturlivet og lokalsamfunnene. SpareBank 1 SMN kalte dette «Koronadugnaden».

Gjennom ulike støtteordninger ble midlene brukt til tiltak som lettet situasjonen for organisasjoner, kulturliv og lokalsamfunn. Målet var å sikre frivilligheten og skape samhold og aktivitet i en annerledes tid. Dette arbeidet ble videreført i 2021 da korona fortsatte å skape usikkerhet for kulturlivet, lag og organisasjoner.

I forbindelse med at utsiktene ble lysere og gjenåpningen nærmet seg, ble det avsatt 100 millioner kroner for å bidra til å få fart på samfunnet igjen. I løpet av høsten 2021 ble det gitt støtte til flere hundre aktiviteter for å skape liv i våre lokalsamfunn og bidra til at de aktørene som hadde hatt de største utfordringene gjennom korona kunne få oppdrag igjen.

Tiltakene ble møtt med stort engasjement og skapte formidabel aktivitet. Størst var aktiviteten i Trondheim hvor over 115 000 personer deltok på nærmere 300 små og store arrangementer. 

Ved utgangen av 2021 er konsernet igjen forberedt på å kunne være en støttespiller dersom nye mutasjoner av koronaviruset skaper utfordringer for lokalsamfunnene i Midt-Norge.

SpareBank 1 SMN nådde bredt ut med innspillskampanjen og ulike støtteordninger i koronadugnaden, både i tradisjonelle og sosiale medier. For konsernet er denne type synlighet viktig for å kunne bygge kunnskap om betydningen av samfunnsutbytte og kraften i eiermodellen.

Andre større aktiviteter i 2021:

 • Etablering av bærekraftsprogram med SINTEF
  I løpet av 2021 er det startet et program i samarbeid med SINTEF hvor målet er å bistå midtnorske bedrifter i grønn omstilling.  Sammen skal vi hjelpe etablerte små og mellomstore bedrifter (SMB) i Midt-Norge med å digitalisere, automatisere og bli mer bærekraftige. Dette er en unik mulighet til å dra nytte av SINTEF sin ekspertise samtidig som samfunnsutbytte dekker halve deltakeravgiften for bedriftene og dermed gir flere muligheten til å delta.
 • SpareBank 1 SMN Talentstipend
  1,2 millioner kroner ble delt ut i talentstipend. Dette ble fordelt på 30 unge talenter innen kultur, idrett og nærings- og samfunnsutvikling i Midt-Norge.
 • Sommerjobb for unge
  SpareBank 1 SMN bidro med tilskudd til 633 sommerjobber for ungdom i nok en sommer preget av koronarestriksjoner. Sommerjobb-prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Sparebankstiftelsen SMN.
 • Lansering av samfunnsportalen
  I 2021 lanserte konsernet en egen nettside som gir en oversikt over alle prosjekter som har mottatt støtte fra samfunnsutbytte. I første omgang strekker historien seg tilbake til 2007. Planen er å utvikle oversikten videre slik at man inn mot jubileet i 2023 skal ha en tilnærmet full oversikt over alle tildelinger gjennom bankens historie. Se samfunnsportalen på samfunnsutbytte.smn.no

Gjennom 2021 har SpareBank 1 SMN mottatt 2934 søknader om støtte. Av disse er 1923 innvilget. Totalt søkebeløp var 286.924.715 kroner, og samlet er det tildelt 163.866.599 kroner i støtte fra samfunnsutbyttet.

Sammen får vi ting til å skje
Gjennom vår eiermodell har vi en nær og tett tilknytning til samfunnet rundt oss, og den har vart i snart 200 år. Samfunnsutbytte gir oss mulighet for å investere allmennyttige midler på en slik måte at det bygger og utvikler vår region til et bedre sted. Vi ser frem til å gjøre dette også fremover, sammen med ildsjeler, kompetansemiljø og alle som får ting til å skje i vår region, sier Eli Arnstad.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN