GRI-indeks

Tabellen viser SpareBank 1 SMN sin rapportering for 2021 i henhold til GRI-standardens kjernekrav fra GRI Standards 2016.

GRI indikator  Navn på indikatoren Besvarelse/Kilde 
Generell informasjon
 
Organisasjonsprofil
102-1 Navn på organisasjonen SpareBank 1 SMN
102-2 Viktigste produkter og tjenester Årsrapport - Organisering av
SpareBank 1SMN
102-3 Adressse til organisasjonens hovedkontor Trondheim, Norge
102-4 Antall land organisasjonen har virksomhet i Norge
102-5 Eierskap og juridisk selskapsform Sparebank med egenkapitalbevis
102-6 Beskrivelse av de markedene organisasjonen opererer i Midt-Norge
102-7 Organisasjonens størrelse og omfang Årsrapport - Organisering av SpareBank 1 SMN, Mennesker og organisasjon
102-8 Totalt antall ansatte etter ansettelsesform og ansettelseskontrakt, fordelt på lokasjon og kjønn Årsrapport - Mennesker og organisasjon
102-9 Beskrivelse av selskapets leverandørkjede Årsrapport - Bærekraft i eiendom og innkjøp
102-10 Vesentlige endringer i løpet av rapporteringsperioden som gjelder størrelse, struktur, eierskap eller leverandørkjede Ingen vesentlige endringer
102-11 Beskrivelse av om og hvordan «føre-var»-prinsippet er implementert i organisasjonen Årsrapport - Eierstyring og selskapsledelse
102-12 Eksterne initiativer eller prinsipper for det økonomiske, miljø- og samfunnsmessige arbeidet som organisasjonen har gitt sin tilslutning til Nettside smn.no/om oss/bærekraft/Bærekraftsstrategi
102-13 Medlemskap i bransjeorganisasjoner eller andre sammenslutninger, og nasjonale/internasjonale lobbyorganisasjoner Årsrapport - Interessenter og medlemsskap
     
Strategi
102-14 Uttalelse fra konsernsjef Årsrapport - Konsernsjefens forord
     
Etikk og integritet
102-16 Organisasjonens verdier, prinsipper, standarder og normer for adferd Årsrapport - Mennesker og organisasjon
     
Styring
102-18 Organisasjonens styringsstruktur, herunder øverste myndighet og komiteer som er ansvarlige for beslutninger på økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige temaer Årsrapport - Eierstyring og selskapsledelse
     
Interessentdialog
102-40 Interessentgrupper som organisasjonen er i dialog med Nettside smn.no/om oss/bærekraft/interessent-analyse
102-41 Prosent medarbeidere som er dekket av kollektive tariffavtaler Årsrapport - Mennesker og organisasjon
102-42 Beskrivelse av hvordan organisasjonen identifiserer viktige interessenter Nettside smn.no/ om oss/bærekraft/Interessentdialog i SpareBank 1 SMN
102-43 Tilnærming til interessentsamarbeid og hvor ofte organisasjonen involverer de ulike interessentene Nettside smn.no/ om oss/bærekraft/Interessentdialog i SpareBank 1 SMN
102-44 Viktige temaer og spørsmål som er blitt tatt opp gjennom dialog med interessenter og selskapets respons Nettside smn.no/om oss/bærekraft/Interessentdialog i SpareBank 1 SMN
     
Praksis for rapportering
102-45 Oversikt over alle enhetene som omfattes av organisasjonens årsrapport Årsrappport - Dette er SpareBank 1 SMN
102-46 Beskrivelse av prosess for å definere rapportens innhold, avgrensninger og integrering av GRI-prinsippene Nettside smn.no/om oss/bærekraft/Konsernets påvirkningsanalyse
102-47 Oversikt over alle temaer som er identifisert som vesentlige Nettside smn.no/om oss/bærekraft/Vesentlighetsanalyse
102-48 Endring av historiske data fra tidligere rapporter Konsernet har endret metode for beregning av totale klmagassutslipp. En miljøutvidet kryssløpsanalyse (Klimakost-modellen) benyttes for måling av utslipp fra egen drift, og PCAF-rammeverket benyttes for måling av utslipp fra konsernets utåns-og investeringsportefølje
Årsrapport - SpareBank 1 SMNs energi- og klimaregnskap 
102-49 Vesentlige endringer i rapportens innhold, omfang, avgrensning eller målemetoder Det er ikke gjort endringer i konsernets vesentlighetsanalyse i 2021
102-50 Rapporteringsperiode Regnskapsåret 2021
102-51 Dato for utgivelse av forrige rapport 04.03.2021
102-52 Rapporteringsfrekvens Årlig
102-53 Kontaktperson for spørsmål vedrørende rapporten Jan-Eilert Nilsen
102-54 Rapporteringsnivå Kjernekrav
102-55 GRI-indeks GRI-indeks
102-56 Ekstern verifikasjon av rapporteringen Fremkommer av revisors beretning,
PwC
     
 SPESIFIKK INFORMASJON 
     
Pådriver for grønn omstilling
     
Grønn omstilling i egen drift
103-1 Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Nettside smn.no/om oss/bærekraft/Energi- og klimaregnskap
103-2 Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Nettside smn.no/om oss/bærekraft/Energi- og klimaregnskap
103-3 Evaluering av styringssystemet Nettside smn.no/om oss/bærekraft/Energi- og klimaregnskap
305-1 Direkte klimagassutslipp (Scope 1)  Nettside smn.no/om oss/bærekraft/Energi- og klimaregnskap
305-2 Indirekte klimagassutslipp fra energiforbruk (Scope 2) Nettside smn.no/om oss/bærekraft/Energi- og klimaregnskap
305-3 Andre indirekte klimagassutslipp (Scope 3) Nettside smn.no/om oss/bærekraft/Energi- og klimaregnskap
     
Stimulere grønn omstilling
103-1 Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Årsrapport/Næringsliv
Årsrapport Privatmarked
103-2 Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Årsrapport/Næringsliv
Årsrapport Privatmarked
103-3 Evaluering av styringssystemet Årsrapport/Næringsliv
Årsrapport Privatmarked
FS8 Verdien / volum av produkter og tjenester utviklet i for å levere en miljømessig fordel  Privatmarked:
Lån under dagens produkthierarki i VA-rapport
Grønne byggelån: 58.100.000 kr
Grønne boliglån: 937.000.000 kr
Grønne lån til energitiltak: 9.300.000 kr

Lån under grønne obligasjoner:
PM: 19.457.605.606

NL og Finans: 10.585.000.000 kr
GRI-FS10 Andel og antall selskaper i porteføljen som virksomheten har samhandlet med om miljømessige forhold Det var pr. 31.12.2021 gjennomført ESG-vurdering av kunder med engasjement på kr 50 mill. eller mer i følgende bransjer:
Fiskeri: 12 kunder tilsvarende 53% av porteføljen
Eiendom Utleie: 23 kunder tilsvarende 52% av porteføljen
Offshore: 1 kunde tilsvarende 2% av porteføljen
MRKT-1 Antall selskaper / volum transaksjoner tilrettelagt innen fornybar energi / med grønn profil i investment banking og fremmedkapital (Markets) Investment banking
8.562.000.000
Tilrettelagt for 12 emisjoner i 12 selskap innen fornybar energi/med grønn profil.

Fremmedkapital
6.916.000.000
Tilrettelagt for 6 emisjoner i 5 selskap innen fornybar energi/med grønn profil
.
     
Kompetanseløft for bedrifter og egne kunder
103-1 Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Årsrapport/Samfunnsutbytte
103-2 Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Årsrapport/Samfunnsutbytte
103-3 Evaluering av styringssystemet Årsrapport/Samfunnsutbytte
SMN-3 Kompetanseprogrammer for bærekraft Årsrapport/Samfunnsutbytte
Årsrapport - Mennesker og organisasjon

https://www.sparebank1.no/nb/smn/om-oss/samfunnsutbytte/stotte-til-gronn-omstilling.html
     
Partner for inkluderende samfunnsutvikling
     
Kompetanseutvikling for egne ansatte
103-1 Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Årsrapport - Mennesker og organisasjon
103-2 Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Kompetanseportalen Utsikt administrerer kurs og opplæringstiltak, og gir mulighet til å hente ut rapporter på gjennomførte kurs.
103-3 Evaluering av styringssystemet Kompetanseportalen utvikles i samarbeid systemleverandøren etter hvert som organisasjonen endrer seg og nye fag og læringsformer tas i bruk.
 404-2 Programmer for medarbeiderutvikling og livslang læring Årsrapport - Mennesker og organisasjon
     
Likestilling og mangfold
103-1 Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Årsrapport - Mennesker og organisasjon
103-2 Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Årsrapport - Mennesker og organisasjon
103-3 Evaluering av styringssystemet Årsrapport - Mennesker og organisasjon
405-1 Mangfold i styrende organer og ulike ansattkategorier Årsrapport - Mennesker og organisasjon
405-2 Lønnsforskjeller mellom menn og kvinner Årsrapport - Mennesker og organisasjon
406-1 Identifiserte tilfeller av diskriminering og implementerte korrigerende tiltak Årsrapport - Mennesker og organisasjon
     
Styrke sosiale rettigheter i produkter og tjenester
103-1 Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Årsrapport/Ansvarlig kreditt-Næringsliv
103-2 Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Årsrapport/Ansvarlig kreditt-Næringsliv
103-3 Evaluering av styringssystemet Årsrapport/Ansvarlig kreditt-Næringsliv
FS10 Andel og antall selskaper i porteføljen som virksomheten har samhandlet med om samfunnsmessige forhold 38 kunder (40 saker). 100% av kunder med innvilget byggelån over kr 10 mill.
I tillegg kommer kunder som opplistet under GRI-FS10 
     
Stimulere innovasjon og bærekraftig økonomisk vekst
103-1 Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Årsrapport/Ansvarlig kreditt-Privatmarked
103-2 Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema En helhetlig styringsmodell for konsernet er etablert.Det er utarbeidet en ny bærekraftsstrategi og gjort vesentlige forbedringer i dokumentstrukturen både for konsernet som helhet og for privatmarkedsdivisjonen. Bærekraft er overordnet tatt inn som tema i PM kredittpolicy. PM har etablert bærekraftsdokument, tilsvarende er også etablert for landbruk og for bærekraft i investeringer. Det er høsten 2021 gjennomført en første måling av klimagassutslipp fra utlånsporteføljen i PM og landbruk.
103-3 Evaluering av styringssystemet Relevant metodikk og klassifiseringsstandarder for våre økonomiske aktiviteter vil bli tatt i bruk etter hvert som de blir vedtatt i norsk lovgivning. Vårt internkontrollsystem vil løpende utvikles for å sikre kvalitet og etterlevelse. Energimerking av objekter via Eiendomsverdi etablert i 2021. Måling av klimagassutslipp fra utlånsporteføljen legger grunnlag for etablering av tiltak. Kredittrutiner er evaluert og tilpasset i henhold til implementering av nye krav og forsterket kontroll av kilde til midlenes opprinnelse ved utlån. 
FS7 Verdien / volum av produkter og tjenester utviklet for å levere en samfunnsmessig fordel Førstehjemslån: 18.400.000.000 kr
Tryggere boligbytte: 2.000.000.000 kr
FS14 TiItak for å forbedre tilgangen til finansielle tjenester for spesielt utsatte grupper Samfinansiering (økonomisk nødhjelp og refinansiering, nytt produkt). Volum 80.000.000 kr.
SMN-1 Digitaliseringstiltak for å økt effektivitet og bærekraftig utvikling av kundetilbudet 95% av alle lånesøknader i SMN er digitale lånesøknader.Dette gir en årlig besparelse på 9 mill kr.
70% av alle eiendomsoppgjør er elektroniske eiendomsoppgjør. Økning 60% fra fjorår. Dette gir en årlig besparelse på 5 mill kr.
MRKT-2 Antall selskaper / volum transaksjoner tilrettelagt innen teknologi i investment banking og fremmedkapital Investment banking
26.105.000.000
Tilrettelagt for 17 emisjoner i 14 selskap innen teknologi
     
Veiviser for ansvarlig forretningskultur
     
Etiske standarder
103-1 Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Årsrapport - Mennesker og organisasjon
103-2 Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Årsrapport - Mennesker og organisasjon
103-3 Evaluering av styringssystemet Årsrapport - Mennesker og organisasjon
205-2 Kommunikasjon og opplæring i policy og rutiner knyttet til anti-korrupsjon Årsrapport - Mennesker og organisasjon
     
Data- og cybersikkerhet
103-1 Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Årsrapport - Informasjonssikkerhet, Personvern
103-2 Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Årsrapport - Informasjonssikkerhet, Personvern
103-3 Evaluering av styringssystemet Årsrapport - Informasjonssikkerhet, Personvern
418-1 Antall dokumenterte klager knyttet til brudd på personvernet eller tap av kundedata  Årsrapport - Personvern
     
Standarder for innkjøp og ansvarlig markedsføring
103-1 Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Årsrapport - Bærekraft i eiendom og innkjøp, Ansvarlig markedsføring av produkter og tjenester
103-2 Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Årsrapport - Bærekraft i eiendom og innkjøp, Ansvarlig markedsføring av produkter og tjenester
103-3 Evaluering av styringssystemet Årsrapport - Bærekraft i eiendom og innkjøp, Ansvarlig markedsføring av produkter og tjenester
308-1 Andelen nye leverandører som er screenet på miljømessige kriterier Ingen nye leverandører er screenet i 2021.
308-2 Betydelige faktiske og potensielle negative miljøkonsekvenser av arbeidspraksisen i leverandørkjeden og iverksatte tiltak  Årsrapport- Bærekraft i eiendom og innkjøp
Ingen nye leverandører er ekskludert i 2021
414-1 Andelen nye leverandører som er screenet på sosiale kriterier Ingen nye leverandører er screenet i 2021.
414-2 Betydelige faktiske og potensielle negative sosiale konsekvenser av arbeidspraksisen i leverandørkjeden og iverksatte tiltak  Årsrapport-Bærekraft i eiendom og innkjøp
Ingen nye leverandører er ekskludert i 2021
417-2 Tilfeller av manglende overholdelse av krav knyttet til informasjon og merking av produkter og tjenester  Årsrapport - Ansvarlig markedsføring av produkter og tjenester
 417-3 Tilfeller av manglende overholdelse av krav knyttet til kommunikasjon og markedsføring Årsrapport - Ansvarlig markedsføring av produkter og tjenester
     
Økonomisk kriminalitet og korrupsjon
103-1 Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Årsrapport - Forebygging av økonomisk kriminalitet
103-2 Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Årsrapport - Forebygging av økonomisk kriminalitet
103-3 Evaluering av styringssystemet Årsrapport - Forebygging av økonomisk kriminalitet
SMN-2 Antall transaksjoner flagget som mistenkelig, undersøkt og innrapportert Årsrapport - Forebygging av økonomisk kriminalitet
205-3 Antall bekreftede tilfeller av korrupsjon og korrigerende tiltak  Årsrapport - Antikorrupsjon
Eksporter til Excel

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN