Kontantstrømoppstilling

 Morbank    Konsern 
2020 2021 (mill. kr) 2021 2020
1.356 2.242 Resultat etter skatt 2.902 1.978
102 95 + Av- og nedskrivninger 186 166
902 134 + Tap på utlån/garantier 161 951
-272 -419 Inntekter fra tilknyttede selskaper og felleskontroller virksomhet -705 -681
1.576 -2.422 Andre justeringer -2.574 1.578
3.664 -370 Tilført fra årets virksomhet -30 3.992
-4.095 3.842 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer 4.400 -4.684
3.558 -2.993 Økning/(reduksjon) annen gjeld -3.174 3.871
-8.075 -11.686 Reduksjon/(økning) utlån -12.920 -8.795
-3.721 -288 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner 387 -2.981
12.295 13.862 Økning/(reduksjon) innskudd kunder 13.757 12.611
5.045 -290 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinstusjoner -32 4.242
-3.490 -4.077 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner -4.156 -3.491
- - Reduksjon/(økning) aksjer holdt for omsetning -59 584
5.181 -2.001 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet -1.825 5.348
-38 -75 Brutto investeringer bygninger/driftsmidler -145 -136
0 60 Salg bygninger/driftsmidler 4 0
89 - Innbetalt kapital ved reduksjon eierandel datterselskaper 99 4
-97 -73 Utbetalinger av kapital ved økning eierandel datterselskap - -
272 419 Utbytte fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet 419 272
20 548 Innbetalinger fra salg av eierandeler tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet 544 23
-431 -204 Utbetalinger fra kjøp av eierandeler tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet -307 -436
370 672 Reduksjon/salg aksjer og eierinteresser 737 385
-337 -766 Økning/kjøp aksjer og eierinteresser -826 -387
-152 581 B) Netto likviditetsendring investeringer 526 -276
-295 0 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital 0 -295
3 -0 Innbetalinger/(utbetalinger) knyttet til eierandelskapital -5 14
-647 -569 Utbetalt utbytte -569 -647
- - Utbetalt utbytte til ikke-kontrollerende eierinteresser -113 -51
-364 -321 Gaveutdeling -321 -364
- - Ny hybridkapital - -
-56 -48 Betalte renter hybridkapital -50 -59
8.386 7.867 Økning annen langsiktig gjeld 7.867 8.386
-10.053 -7.021 Reduksjon annen langsiktig gjeld -7.021 -10.053
-3.026 -92 C) Netto likviditetsendringer finansiering -212 -3.069
2.003 -1.512 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året -1.512 2.003
761 2.764 Likviditetsbeholdning per 1.1 2.764 761
2.764 1.252 Likviditetsbeholdning ved utgangen av året 1.252 2.764
2.003 -1.512 Endring -1.512 2.003
Eksporter til Excel

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN