Balanse

Morbank     Konsern
31.12.20  31.12.21    Noter 31.12.21  31.12.20 
    EIENDELER      
2.764 1.252 Kontanter og fordringer på sentralbanker 12,24 1.252 2.764
12.901 13.190 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 7,12,13,24,26 4.704 5.091
124.214 135.766 Netto utlån til kunder 4,8,9,10,11,12,13,24,25,26 145.890 133.131
26.684 30.762 Sertifikater og obligasjoner 12,13,24,25,27 30.762 26.606
7.175 3.192 Derivater 12,24,25,28,29 3.224 7.226
319 402 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 24,25,30 2.654 2.366
4.933 4.590 Investering i eierinteresser 39,40,41,44 7.384 7.324
2.317 2.374 Investering i konsernselskaper 39,41 - -
82 98 Virksomhet holdt for salg 30,39 59 41
515 458 Immaterielle eiendeler 31 853 905
963 1.082 Øvrige eiendeler 4,12,22,23,24,26,32,33,34 2.062 2.457
182.870 193.165 Sum eiendeler 14,15 198.845 187.912
           
    GJELD      
14.629 14.340 Innskudd fra kredittinstitusjoner 7,24,26 15.063 15.094
98.166 112.028 Innskudd fra og gjeld til kunder 4,24,26,35 111.286 97.529
41.920 40.332 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 24,26,29,36 40.332 41.920
6.845 3.500 Derivater 24,25,28,29 3.909 7.179
1.466 1.857 Annen gjeld 22,23,24,25,26,37 3.217 3.084
- - Virksomhet holdt for salg 39 1 1
1.752 1.753 Ansvarlig lånekapital 5,24,26,38 1.796 1.795
164.778 173.809 Sum gjeld 16 175.603 166.602
           
    EGENKAPITAL      
2.597 2.597 Eierandelskapital 43 2.597 2.597
-0 -0 Egenbeholdning eierandelskapital 43 -9 -9
895 895 Overkursfond   895 895
6.556 7.007 Utjevningsfond   6.974 6.536
569 970 Avsatt utbytte   970 569
321 547 Avsatt gaver   547 321
5.664 5.918 Grunnfondskapital   5.918 5.664
239 171 Fond for urealiserte gevinster   171 239
- - Annen egenkapital   2.896 2.366
1.250 1.250 Hybridkapital 5,38 1.293 1.293
    Ikke-kontrollerende eierinteresser   989 838
18.092 19.356 Sum egenkapital 5 23.241 21.310
182.870 193.165 Sum gjeld og egenkapital 14,15 198.845 187.912
Eksporter til Excel

 

 

 

Trondheim, 2. mars 2022
Styret i SpareBank 1 SMN
     
     
Kjell Bjordal Christian Stav Freddy Aursø
Styrets leder Nestleder  
     
     
Mette Kamsvåg Tonje Eskeland Foss Morten Loktu
     
     
     
Janne T. Thomsen Christina Straub Inge Lindseth
  Ansatterepresentant Ansatterepresentant
     
     
     
    Jan-Frode Janson
    Konsernsjef

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN