Analyse av regnskapet (konsern)

Resultatutvikling
(mill. kr)
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Renteinntekter 4.118 3.928 3.891 3.422 3.462 4.827 3.484 2.392 1.929 1.609
Rentekostnader 2.502 2.451 2.499 2.105 2.137 3.477 2.345 1.369 955 732
Rentenetto 1.616 1.477 1.392 1.317 1.325 1.350 1.139 1.024 974 877
Provisjonsinntekter 1.463 1.139 919 855 756 610 671 580 537 443
Resultat eierinteresser 355 244 248 276 349 393 233 190 119 23
Resultat finansielle investeringer 147 207 186 133 247 -186 99 229 157 42
Sum inntekter 3.580 3.067 2.746 2.582 2.677 2.167 2.142 2.022 1.787 1.385
Personalkostnader 914 924 810 583 725 623 583 512 485 379
Andre driftskostnader 807 730 672 557 528 571 519 478 421 350
Sum kostnader 1.722 1.654 1.482 1.140 1.253 1.194 1.103 990 906 729
Resultat før tap 1.859 1.414 1.264 1.441 1.424 975 1.039 1.032 881 655
Tap på utlån og garantier 101 58 27 132 277 202 -6 -84 -38 81
Resultat før skatt 1.758 1.355 1.236 1.309 1.147 773 1.045 1.116 919 574
Skatt 388 295 255 260 210 156 200 219 199 144
Resultat virksomhet holdt for salg 30 16 43 -27
Overskudd 1.400 1.077 1.024 1.022 937 617 846 898 720 430
                     
Utbytte 227 195 190 285 201 116 324 303 278 152
                     
Resultatanalyse ift. gjennomsnittlig forvaltningskapital           
Rentenetto 1,44 % 1,40 % 1,30 % 1,33 % 1,48 % 1,77 % 1,67 % 1,79 % 2,01 % 2,34 %
Provisjonsinntekter 1,31 % 1,08 % 0,86 % 0,86 % 0,84 % 0,80 % 0,99 % 1,01 % 1,11 % 1,18 %
Resultat eierinteresser 0,32 % 0,23 % 0,23 % 0,28 % 0,39 % 0,52 % 0,34 % 0,33 % 0,25 % 0,06 %
Resultat finansielle investeringer 0,13 % 0,20 % 0,17 % 0,13 % 0,28 % -0,24 % 0,15 % 0,40 % 0,32 % 0,11 %
Kostnader 1,54 % 1,57 % 1,39 % 1,15 % 1,40 % 1,57 % 1,62 % 1,73 % 1,87 % 1,94 %
Resultat før tap 1,66 % 1,34 % 1,18 % 1,45 % 1,59 % 1,28 % 1,53 % 1,80 % 1,82 % 1,75 %
Tap på utlån og garantier 0,09 % 0,06 % 0,03 % 0,13 % 0,31 % 0,27 % -0,01 % -0,15 % -0,08 % 0,22 %
Resultat før skatt 1,57 % 1,28 % 1,16 % 1,32 % 1,28 % 1,02 % 1,54 % 1,95 % 1,90 % 1,53 %
Skatt 0,35 % 0,28 % 0,24 % 0,26 % 0,23 % 0,21 % 0,29 % 0,38 % 0,41 % 0,38 %
Resultat virksomhet holdt for salg 0,03 % 0,02 % 0,04 % -0,03 %  -
Overskudd 1,25 % 1,02 % 0,96 % 1,03 % 1,04 % 0,81 % 1,24 % 1,57 % 1,49 % 1,15 %
                     
Balanseutvikling
(mill. kr)
                   
Kontanter og innskudd i finansinstitusjoner 5.981 4.091 4.075 2.532 1.260 4.548 3.878 2.323 2.123 1.541
Verdipapirer og derivater 25.591 26.100 21.485 22.949 19.302 12.035 7.246 5.602 4.133 2.566
Brutto utlån 80.303 74.943 73.105 69.847 61.782 64.016 59.178 52.819 45.280 34.226
Individuelle nedskrivninger utlån 173 144 172 222 219 215 116 147 236 290
Gruppevise nedskrivninger utlån 295 295 290 290 289 245 185 184 278 314
Øvrige aktiva 3.952 3.224 3.251 3.177 2.704 4.540 1.502 2.765 3.304 775
Eiendeler 115.360 107.919 101.455 97.992 84.541 84.679 71.503 63.178 54.327 38.505
                     
Innskudd fra finansinstitusjoner 5.159 5.137 6.232 8.743 11.310 9.000 5.346 2.766 1.029 48
Innskudd fra kunder 56.074 52.252 47.871 42.786 37.227 35.280 32.434 30.136 27.048 20.725
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og derivater 37.277 35.322 34.192 33.943 24.070 29.680 23.950 21.911 18.036 13.048
Øvrig gjeld 2.303 2.126 2.122 1.917 1.876 2.045 2.265 1.799 2.876 822
Ansvarlig lånekapital 3.304 3.040 2.690 2.758 3.875 3.156 2.648 2.383 1.667 1.347
Egenkapital 11.242 10.042 8.348 7.846 6.183 5.518 4.860 4.183 3.671 2.515
Gjeld og egenkapital 115.360 107.919 101.455 97.992 84.541 84.679 71.503 63.178 54.327 38.505
                     
Nøkkeltall                    
Forvaltningskapital 115.360 107.919 101.455 97.992 84.541 84.679 71.503 63.178 54.327 38.505
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 111.843 105.500 98.465 91.317 86.679 75.820 67.202 56.434 47.753 36.965
Utlån (brutto) 80.303 74.943 73.105 69.847 61.782 64.016 59.178 52.819 45.280 34.226
Brutto utlån inkl. SpareBank 1 Boligkreditt 112.038 104.909 95.232 87.665 77.429 71.317 61.910 52.819 45.280 34.226
Brutto utlån til personmarkedet 68.515 62.587 55.034 49.619 45.157 42.679 38.872 33.808 29.032 21.491
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor 43.523 42.322 40.198 38.046 32.272 28.638 23.038 19.011 16.248 12.735
Innskudd 56.074 52.252 47.871 42.786 37.227 35.280 32.434 30.136 27.048 20.725
Innskudd fra privatmarkedet 23.865 22.279 20.860 19.052 17.898 17.566 16.070 15.408 14.080 11.256
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor 32.209 29.973 27.011 23.734 19.330 17.715 16.363 13.967 12.968 9.469
Innskuddsdekning 70 % 70 % 65 % 61 % 60 % 55 % 55 % 57 % 60 % 61 %
                     
Kjernekapital 10.989 9.357 7.856 7.286 6.730 4.967 3.703 3.498 3.073 2.773
Ansvarlig kapital 12.417 10.943 9.055 8.646 8.730 7.312 5.560 4.809 3.808 3.239
Risikoveid volum 84.591 82.446 75.337 66.688 64.400 61.538 47.775 40.473 34.873 25.562
Minimumskrav ansvarlig kapital 6.767 6.596 6.027 5.335 5.152 4.923 3.822 3.238 2.790 2.045
Kapitaldekning 14,68 % 13,27 % 12,02 % 12,97 % 13,56 % 11,88 % 12,06 % 11,88 % 10,92 % 12,67 %
Ren kjernekapitaldekning 11,08 % 10,01 % 8,87 % 9,27 % 7,67 % 7,13 % 7,41 % 7,52 % 7,48 % 8,79 %
Kjernekapitaldekning 12,99 % 11,35 % 10,43 % 10,93 % 10,45 % 8,07 % 8,41 % 8,64 % 8,81 % 10,85 %
                     
Kostnader i % av inntekter 48 % 54 % 53 % 44 % 47 % 55 % 51 % 49 % 51 % 53 %
Tapsprosent utlån (inkl. lån SpareBank 1 Boligkreditt) 0,09 % 0,06 % 0,03 % 0,16 % 0,31 % 0,21 % -0,01 % -0,16 % -0,08 % 0,24 %
Egenkapitalavkastning etter skatt 13,3 % 11,7 % 12,8 % 14,6 % 16,2 % 11,9 % 18,9 % 23,7 % 23,3 % 20,0 %
                     
Egenkapitalbeviskurs per 31. desember 55,00 34,80 36,31 49,89 45,06 21,00 50,28 56,72 54,46 38,27
Utlånsvekst (brutto utlån inkl. overført SpareBank 1 Boligkreditt) 6,8 % 10,2 % 8,6 % 13,2 % 8,6 % 15,2 % 17,2 % 16,6 % 32,3 % 5,1 %
Innskuddsvekst 7,3 % 9,2 % 11,9 % 14,9 % 5,5 % 8,8 % 7,6 % 11,4 % 30,5 % 4,3 %

Ordinært driftsresultat

 

Periodens resultat3

Rentenetto

 

Rentenetto3

Driftskostnader

 

Driftskostnader2

 Kapitaldekning i prosent

 

 Kapitaldekning i prosent

Utlån og innskudd

 

Utlån og innskudd

 Årsverksutvikling

 

ÅrsverksutviklingÅrsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN