Balanse

 

Morbank     Konsern
01.01.12  31.12.12 31.12.13 (mill. kr) Noter 31.12.13 31.12.12 01.01.12 
      EIENDELER        
1.519 1.079 4.793 Kontanter og fordringer på sentralbanker   4.793 1.079 1.519
5.033 5.619 4.000 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 7,28 1.189 3.012 2.557
70.793 72.464 77.030 Brutto utlån til og fordringer på kunder 8,9,10,12,15,28 80.303 74.943 73.105
-151 -129 -150 - Individuelle nedskrivninger 8,11 -173 -144 -172
-273 -278 -278 - Nedskrivninger på grupper av utlån 8,11 -295 -295 -290
70.369 72.057 76.602 Netto utlån til og fordringer på kunder   79.836 74.504 72.643
12.918 17.164 16.887 Sertifikater, obligasjoner og rentefond 27,28,29 16.887 17.164 12.918
3.698 3.101 3.051 Finansielle derivater 14,27,28,30 3.050 3.100 3.697
331 354 492 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 27,28,31 1.030 777 611
2.816 3.115 3.138 Investering i eierinteresser 39,40,41,43 4.624 4.573 4.259
1.203 2.181 2.442 Investering i konsernselskaper 39,41 - - -
151 201 169 Eiendom, anlegg og utstyr 33 1.176 1.277 1.109
222 340 114 Virksomhet holdt for salg 31,39 113 486 481
447 447 447 Goodwill 32 495 482 471
949 1.337 1.940 Andre eiendeler 25,34 2.167 1.521 1.154
99.655 106.995 114.074 Sum eiendeler 13,16,17,19 115.360 107.975 101.420
      GJELD        
6.232 5.137 5.159 Innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner 7,28 5.159 5.137 6.232
2.886 2.273 1.220 Innlån bytteordningen med staten 28 1.220 2.273 2.886
48.114 53.187 56.531 Innskudd fra og gjeld til kunder 28,35 56.074 52.252 47.871
28.148 30.259 33.762 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 27,28,36 33.762 30.259 28.148
3.158 2.790 2.295 Finansielle derivater 14,27,28,30 2.295 2.790 3.158
1.579 1.615 1.992 Annen gjeld og balanseført forpliktelse 25,37 2.303 2.070 2.017
- - - Virksomhet holdt for salg 39 - 72 151
2.690 3.040 3.304 Ansvarlig lånekapital 27,28,38 3.304 3.040 2.690
92.808 98.302 104.263 Sum gjeld 18,19 104.118 97.892 93.153
      EGENKAPITAL        
2.373 2.597 2.597 Eierandelskapital 42 2.597 2.597 2.373
-0 -0 -0 Beholdning av egne egenkapitalbevis 42 -0 -0 -0
183 895 895 Overkursfond   895 895 183
1.457 1.889 2.496 Utjevningsfond   2.496 1.889 1.457
190 195 227 Avsatt utbytte   227 195 190
40 30 124 Avsatt til gaver   124 30 40
2.611 2.944 3.276 Grunnfondskapital   3.276 2.944 2.611
70 106 195 Fond for urealiserte gevinster   206 123 85
-77 38 - Annen egenkapital   1.354 1.343 1.193
      Minoritetsinteresser   67 67 135
6.847 8.694 9.811 Sum egenkapital 5,43 11.242 10.082 8.267
99.655 106.995 114.074 Sum gjeld og egenkapital 16,17 115.360 107.975 101.420

 

 Trondheim, 3. mars 2014 
Styret i SpareBank 1 SMN
       
       
Kjell Bjordal Bård Benum Paul E. Hjelm-Hansen  Arnhild Holstad
Styrets leder Nestleder    
       
       
Aud Skrudland Bente Karin Trana Morten Loktu Venche Johnsen
  Varamedlem   Ansatterepresentant
       
       
      Finn Haugan
      Konsernsjef

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN