Eierinteresser

Tilknyttede selskap og datterselskap

SpareBank 1-alliansen

SpareBank 1-alliansen er et bank- og produktsamarbeid der SpareBank 1-bankene i Norge samarbeider gjennom de felleseide selskapene SpareBank 1 Gruppen og Alliansesamarbeidet SpareBank 1.

SpareBank 1-alliansen er Norges nest største finansgruppering. Alliansen består av selvstendige banker som er fullverdige leverandører av finansielle produkter og tjenester til privatpersoner og bedrifter.

Kundene skal oppleve at SpareBank 1-alliansen er den beste på nærhet, lokal forankring og kompetanse. Totalt har alliansen ca. 6 500 medarbeidere, hvorav ca. 1 300 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen med datterselskaper.

SpareBank 1 Gruppen og Alliansesamarbeidet SpareBank 1 utgjør Alliansesamarbeidet. Hensikten med Alliansesamarbeidet er å levere attraktive produkter og tjenester med fokus på gode kundeopplevelser for å bidra til SpareBank 1-bankenes konkurransekraft og lønnsomhet, slik at de forblir sterke og selvstendige. Alliansesamarbeidets visjon er: Attraktiv for kundene og bankene!       

Om SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppen eies av SpareBank 1 SR-Bank (19,5 prosent), SpareBank 1 Nord-Norge (19,5 prosent), SpareBank 1 SMN (19,5 prosent), Sparebanken Hedmark (12 prosent), Samarbeidende Sparebanker AS (19,5 prosent) samt Landsorganisasjonen (LO) og fagforbund tilknyttet LO (10 prosent).

SpareBank 1 Gruppen eier 100 prosent av aksjene i:

• SpareBank 1 Forsikring   • SpareBank 1 Gruppen Finans
• ODIN Forvaltning • Conecto
• SpareBank 1 Medlemskort         

Om Alliansesamarbeidet SpareBank 1

Alliansesamarbeidet SpareBank 1 eies av SpareBank 1-bankene og SpareBank 1 Gruppen. Dette selskapet skal utvikle og levere felles IT- og mobilløsninger, merkevare- og markedsføringskonsepter, forretningskonsepter, produkter og tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste praksis og innkjøp. I dette selskapet inngår også tre kompetansesentre: Betaling i Trondheim, Kreditt i Stavanger og Læring i Tromsø. I tillegg inngår disse datterselskapene f.o.m. 1. januar 2014:

• EiendomsMegler 1 Norge  
• SpareBank 1 Kundesenter  
• SpareBank 1 Verdipapirservice  

Selskaper direkte eiet av de fleste av bankene og LO med ulike eierandeler:

• Bank 1 Oslo Akershus • SpareBank 1 Kredittkort
• BN Bank • SpareBank 1 Næringskreditt
• SpareBank 1 Boligkreditt         • SpareBank 1 Markets

SpareBank 1-alliansen består av følgende banker: 

• SpareBank 1 Nord-Norge • SpareBank 1 Nordvest
• SpareBank 1 SMN • SpareBank 1 Telemark 
• SpareBank 1 SR-Bank • SpareBank 1 Modum
• Sparebanken Hedmark • SpareBank 1 Lom og Skjåk
• SpareBank 1 Ringerike Hadeland • SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg
• SpareBank 1 Østfold Akershus • SpareBank 1 Søre Sunnmøre
• SpareBank 1 Hallingdal Valdres • Bank 1 Oslo Akershus
• SpareBank 1 Buskerud-Vestfold • BN Bank
• SpareBank 1 Gudbrandsdal  

BN Bank

SpareBank 1 SMN er største aksjonær i BN Bank med 33 prosent av aksjene. Øvrige eiere er SpareBank 1 SR-Bank (23,5 prosent), SpareBank 1 Nord-Norge (23,5 prosent) og Samspar Bankinvest (20 prosent). SpareBank 1-bankene har eid BN Bank siden desember 2008 da Finansdepartementet ga konsesjon til SpareBank 1-bankene om kjøp av samtlige aksjer i Glitnir Bank. Banken skiftet navn til BN Bank.

BN Banks strategi er å være en effektiv spesialistbank innen utvalgte segmenter. Bankens virksomhet er landsdekkende, men med flest kunder sentralt på Østlandet. I personmarkedet skal BN Bank være en spesialistbank for kunder som ønsker enkle, effektive og forutsigbare banktjenester på mobil, brett og nett. I bedriftsmarkedet skal BN Bank være en spesialistbank innen finansiering av næringseiendom. Banken skal oppleves som en effektiv, kompetent, rask og forutsigbar samarbeidspartner for sine kunder. Spesialisering og selvbetjening skal gjøre BN Bank til landets mest kostnadseffektive bank. Dette skal gi kundene konkurransedyktige banktjenester og eierne god avkastning over tid.

Per 31. desember 2013 hadde BN Bank 126 ansatte, samlet innskudd på 15 milliarder
kroner og utlån på 29 milliarder (inklusive lån overført SpareBank 1 Næringskreditt og SpareBank 1 Boligkreditt). Forvaltningskapitalen var på samme tidspunkt 38 milliarder kroner inklusive lån overført SpareBank 1 Næringskreditt og SpareBank 1 Boligkreditt.

Datterselskapene

EiendomsMegler 1 Midt-Norge

EiendomsMegler 1 Midt-Norge er definitivt markedsleder på megling av nye og brukte boliger i Trøndelag og på Nordvestlandet, og har i 2013 befestet denne posisjonen.

Selskapet leverte i 2013 et resultat på 60,7 millioner kroner før skatt.

Selskapet kom i 2013 på tredje plass på Great Place to Work sin liste over landets beste arbeidsplasser, og nummer åtte i Europa. Selskapet har en meget høy målt kundetilfredshet, en høy preferanse blant boliginteressenter, og kan stå inne for visjonen om å være Norges mest lønnsomme meglerforetak for sine kunder, ansatte og eiere.

EiendomsMegler 1 Midt-Norges strategi om å ansette, utvikle og beholde de beste medarbeiderne i bransjen er forsterket gjennom 2013, og antall årsverk har i tråd med en vekststrategi økt betydelig i løpet av året.

Selskapet er en spesialisert virksomhet, blant annet med egne avdelinger for prosjekt- og næringsmegling. Dette i tillegg til at den tradisjonelle boligmeglingen i større grad skal ivareta en spesialistfunksjon gjennom lokal tilstedeværelse, samlokalisert med bank, i bydeler og i distriktet.

EiendomsMegler 1 Midt-Norge omsatte 6 237 eiendommer i 2013. Dette gir for vår region en markedsandel på over 40 prosent. Selskapet er rustet for fortsatt vekst i både resultat og markedsandeler. Selskapet eies av SpareBank 1 SMN (87 prosent), SpareBank 1 Nordvest (7,6 prosent) og SpareBank 1 Søre Sunnmøre (5,4 prosent).

SpareBank 1 Finans Midt-Norge

SpareBank 1 Finans Midt-Norge er regionens ledende finansieringsselskap og en aktiv samarbeidspartner for næringslivet og privatmarkedet. Virksomheten vektlegger lokal kompetanse og arbeider for økt verdiskapning i Trøndelag og på Nordvestlandet.

SpareBank 1 Finans Midt-Norge tilbyr blant annet billån, båtlån, leasing og næringslån til bedrifter og privatpersoner. Selskapet betjener markedet gjennom eget salgsarbeid, bankens kontorer og øvrige samarbeidspartnere. Selskapets verdier er tilgjengelig, responsiv, aktiv, løsningsorientert og ordentlig.

Selskapet forvaltet ved årsskiftet leasing og låneavtaler for 3,3 milliarder kroner. Selskapet har 33 ansatte i Trondheim, Steinkjer, Kristiansund, Molde og Ålesund. Selskapets resultat for 2013 ble 50,7 millioner kroner før skatt.

Et strukturert samarbeid med banken gir resultater. Selskapet har også i 2013 økt porteføljen av lån og andelen nettsøknader er økende. Leasingporteføljen er tilsvarende som ved inngangen til 2013. SpareBank 1 Finans Midt-Norge har etablert både ny visjon og nytt verdigrunnlag, nytt målbilde og ny strategi for perioden frem mot 2019.

Selskapet eies av SpareBank 1 SMN (90,1 prosent), SpareBank 1 Nordvest (4,95 prosent) og SpareBank 1 Søre Sunnmøre (4,95 prosent).

SpareBank 1 Bilplan

SpareBank 1 Bilplan leverer biladministrasjonsløsninger til offentlig sektor og privat næringsliv over hele landet. Selskapet betjener markedet gjennom eget salgsarbeid og samarbeid med SpareBank 1 Finans Midt-Norge, SpareBank 1 SR-Finans, SpareBank 1 Finans Nord-Norge samt bankens kontorer.

Organisasjonen har fokus på å være nær og tilgjengelig for kundene. Hovedmålsetningen for SpareBank 1 Bilplan er at kunden skal oppleve et problemfritt bilhold. SpareBank 1 Bilplans løsninger gir kunden løpende oversikt og tilgang til rapportering fra overordnet nivå ned til hver enkelt bil. 

Selskapet har tolv ansatte som alle arbeider fra Trondheim. Virksomheten har god kompetanse og motiverte ansatte. Selskapet fikk et underskudd for 2013 på 1,4 millioner kroner før skatt. Selskapet er i sin helhet eid av SpareBank 1 SMN.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN oppnådde i 2013 et resultat på 14 millioner kroner før skatt av en omsetning på 133 millioner. Med en omsetningsvekst på 27 prosent har virksomheten en markedsandel på 13 prosent i Trøndelag. SpareBank 1 Regnskapshuset SMN er nå en av de tre største aktørene i regnskapsbransjen i Norge og teller ved årsskiftet nær 200 medarbeidere.

Virksomheten opplever økt tilgang på nye kunder. I 2013 er det inngått 221 nye kundeavtaler. Veksten kommer særlig innenfor bedriftsmarkedet, men det er også tilgang i kundesegmentene landbruk, borettslag/sameier og lag/foreninger.

Virksomheten har i 2013 bygget opp en egen konsulent-/fagavdeling. Denne avdelingen består av eksperter på skatt, regnskap og virksomhetsstyring. Gjennom denne styrkingen av kompetanse oppleves det en økt kundetilgang, økt fagkompetanse internt og styrking av virksomhetens posisjon i markedet. Selskapet har i 2013 økt satsingen på kompetanseutvikling i hele virksomheten. Blant annet gjennom egne fagdager for alle ansatte og eget rådgivningsprogram.

I 2013 har de oppkjøpte selskapene Interdata Berkåk og Widar Nyheim sammen med datterselskapene Røros Regnskap og Calculus blitt fusjonert inn i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN.

Selskapet har inneværende år overtatt kundeportefølje og ansatte i virksomhetene Snåsa Regnskapslag, Consis Røros og Accountor Stjørdal samt overtatt samtlige aksjer i GWG Regnskap og Admin på Verdal. Disse virksomhetene integreres i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN i 2014. Det er også inngått avtaler om kjøp av Merkantilservicegruppen i Trondheim og Økopartner i Ålesund med overtagelse 1. januar 2014. Tilsammen har disse oppkjøpene gitt 740 nye kunder.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN eier 40 prosent av aksjene i SpareBank 1 Regnskapshuset Østlandet. SpareBank 1 Regnskapshuset SMN eier også 50 prosent av aksjene i Leksvik Regnskapskontor.

I samarbeid med de andre regionbankene i SpareBank 1-alliansen skal selskapet bygge opp en sterk nasjonal aktør i regnskapsbransjen. I juni 2013 lanserte SpareBank 1-alliansen SpareBank 1 Regnskapshuset som ett felles merkenavn for denne satsningen. Dette skal bidra til å befeste og styrke SpareBank 1 Regnskapshuset SMN sin posisjon i Trøndelag og på Nordvestlandet.

Allegro Finans

Allegro Finans er det største forvaltningsselskapet i regionen og har sitt hovedkontor i Trondheim. Selskapet eies med 90,1 prosent av SpareBank 1 SMN og 9,9 prosent av Reitangruppen. Selskapet har konsesjon for aktiv forvaltning. Selskapet forvalter midler for eksterne offentlige, private og institusjonelle klienter. Selskapets forvaltningstjenester selges utelukkende gjennom eksterne distributører som har konsesjon for slik virksomhet. Selskapet har distribusjonsavtaler med en rekke banker i SpareBank 1-alliansen.

Selskapet har ti ansatte og en forvaltningskapital på om lag tre milliarder kroner.

Selskapet tilbyr i hovedsak forvaltningstjenester som har som formål å fange opp effekten av endrede markedsforhold. I porteføljespekteret finnes det derfor hovedsakelig allokeringsporteføljer, og hvor selskapet har størst forvaltningsvolum. Selskapets allokeringsporteføljer har utviklet seg bedre enn porteføljenes referanseindekser i 2013.

Regnskapet viser et overskudd på 9,3 millioner kroner før skatt.

SpareBank 1 SMN Card Solutions

SpareBank 1 SMN Card Solutions selger og administrerer forhåndsbetalte betalingskort basert på betalingsnettverkene Visa og MasterCard. Selskapet er et 100 prosent eid datterselskap av SpareBank 1 SMN og etablert med varemerket SpendOn i Norge, Sverige og Danmark. I tillegg tilbyr selskapet driftstjenester knyttet til utstedelse av forhåndsbetalte kort for aktører innenfor retail, telekom, bank/finans og offentlig sektor.

Selskapet selger sine betalingsprodukter og -tjenester hovedsakelig gjennom servicehandel og dagligvarebutikker i hele Skandinavia. Markedet for forhåndsbetalte betalingskort i Skandinavia utvikler seg raskt og borger for god vekst i årene som kommer.

Selskapets resultat før skatt for 2013 ble 2,9 millioner kroner.

SpareBank 1 SMN Invest

SpareBank 1 SMN Invest sin visjon er å være en foretrukket partner ved kapitalisering av lokale egenkapitalfond og enkeltinvesteringer, og derved bidra til regional verdiskapning i det samme markedsområdet som banken. SpareBank 1 SMN Invest skal bidra med kapital, nettverk og kompetanse.

Selskapets strategi er å foreta investeringer i regionale såkorn-, venture- og private equityfond samt direkte investeringer i vekstselskaper med nasjonalt/internasjonalt markedspotensial i det samme markedsområdet, slik skal selskapet bidra til kompetansebaserte arbeidsplasser, attraktive nye kunder for banken samt regional verdiskapning. I tillegg medvirke til økt tilgang av risikokapital til regionen i samarbeid med forretningsområdet Næringsliv og SpareBank 1 SMN Markets samt posisjonering i forkant av børsnoteringer.

Selskapet har to ansatte i Trondheim. Virksomheten har god kompetanse med høyt kvalifiserte medarbeidere. Selskapet fikk et overskudd for 2013 på 46,6 millioner kroner før skatt.

Eiendomsselskaper

SpareBank 1 SMN Kvartalet har som formål å eie, utvikle og forvalte fast eiendom med påstående bebyggelse. Selskapet var utbygger av nytt hovedkontor for SpareBank 1 SMN i Søndre gate, Trondheim. Bygget sto ferdig 20. oktober 2010. Bygget er et lavenergibygg sertifisert i energiklasse A.

SpareBank 1 Bygget Steinkjer har til formål å eie og forvalte nytt bankbygg på stasjonstomta i Steinkjer. Selskapet ferdigstilte i mai 2012 et nytt kontorbygg for konsernet i Steinkjer på ca 1 800 kvm. Bygget leies ut til SpareBank 1 SMN som igjen fremleier til EiendomsMegler 1 og SpareBank 1 Regnskapshuset SMN.

Brannstasjonen SMN har som formål å eie, drifte og utvikle eiendom. Selskapet har kjøpt Trondheim Brannstasjon i Kongens gate 2 fra Trondheim kommune. Bygget er oppført over to byggetrinn i 1943 og 1948/49 med et totalt areal på ca 5733 kvm fordelt over åtte plan, hvorav to under bakken. Eiet tomt er ca 900 kvm etter fradeling. Brannstasjonen er klassifisert som bygning med høy antikvarisk verdi. Eiendommen skal rehabiliteres til et moderne kontor-/forretningsbygg.

St Olavs Plass SMN har som formål å eie, drifte og utvikle eiendom. Selskapet kjøpte eiendommen St Olavs Plass 1 i Ålesund i oktober 2012. Bygget er på ca 3979 kvm over seks etasjer, hvorav en etasje under bakken. Bygget er oppført i 1907 og tilbygd i 1963 og 1996. Foruten SpareBank 1 SMN er Innovasjon Norge, Salmar Sales og Golden Energy Offshore Management leietakere i bygget.

Jernbanegata 19 SMN har som formål å eie, drifte og utvikle eiendommen i Verdal. Selskapet kjøpte eiendommen i september 2013. Bygget er på 2407 kvm over fire etasjer, hvorav en etasje under bakken. Bygget er oppført i 1983. Foruten SpareBank 1 SMN er Advokat Marcus Amdahl, Tannlege Kjetil Kroglund, Tannlege Otto Indgul og Tannlege Unni Walberg leietakere i bygget.

SpareBank 1 Bygget Trondheim eier, drifter og leier ut deler av eiendommen i Søndre gate i Trondheim. Deler av bygget leies ut til SpareBank 1 SMN som igjen fremleier til EiendomsMegler 1 Midt-Norge, SpareBank 1 Markets, SpareBank 1 Bygget Trondheim og SpareBank 1 Regnskapshuset SMN. Selskapet driver et eget konferansesenter samt er ansvarlig for personalkantine og resepsjon ved hovedkontoret.

© SpareBank 1 SMN