Kontrollkomiteens melding

Til

Representantskapet i

SpareBank 1 SMN

 

Kontrollkomiteens melding for 2013

Kontrollkomiteen har utført sitt verv i henhold til sparebankloven og instruks for komiteen.

Bankens virksomhet i 2013 har vært i samsvar med sparebankloven, bankens vedtekter og andre bestemmelser som banken har plikt til å rette seg etter.

Det fremlagte årsoppgjør er avgitt i samsvar med sparebanklovens og Finanstilsynets bestemmelser.

Representantskapet kan fastsette resultatregnskapet og balanse som bankens regnskap for 2013.

 

Trondheim 24. februar 2014

Kontrollkomiteen i
SpareBank 1 SMN

 

Terje Lium                      Anders Lian                Terje Ruud
( leder )                     

Neste

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN