Resultatregnskap

Morbank     Konsern
2012 2013 (mill. kr) Noter 2013 2012
           
3.904 4.092 Renteinntekter 4,20 4.118 3.928
2.532 2.604 Rentekostnader  4,20 2.502 2.451
1.373 1.487 Netto renteinntekter   1.616 1.477
           
707 970 Provisjonsinntekter 4,21 1.230 968
86 81 Provisjonskostnader 4,21 94 96
51 57 Andre driftsinntekter 4,21 327 267
672 946 Netto provisjons- og andre inntekter   1.463 1.139
           
290 371 Utbytte 22,43 41 12
- - Netto resultat fra eierinteresser 23,39 355 244
205 176 Netto resultat fra andre finansielle investeringer 22 106 195
495 547 Netto resultat fra finansielle eiendeler   502 451
           
2.540 2.981 Sum inntekter   3.580 3.067
           
618 587 Personalkostnader 23,24,25 914 924
587 611 Andre driftskostnader 24,33 807 730
1.206 1.197 Sum driftskostnader   1.722 1.654
           
1.334 1.783 Resultat før tap   1.859 1.414
           
51 82 Tap på utlån og garantier 11 101 58
1.283 1.701 Resultat før skatt    1.758 1.355
           
262 358 Skattekostnad 26 388 295
4 6 Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt   30 16
1.025 1.348 Resultat for regnskapsåret   1.400 1.077
           
    Majoritetsandel av regnskapsårets resultat   1.390 1.068
    Minoritetsandel av regnskapsårets resultat   10 9
           
    Resultat per egenkapitalbevis   6,97 5,25
    Utvannet resultat per egenkapitalbevis   6,92 5,21

 Utvidet resultatregnskap etter IAS 1

 

Morbank       Konsern  
2012 2013 (mill. kr)   2013 2012
1.025 1.348 Resultat for regnskapsåret   1.400 1.077
           
    Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat      
160 -9 Aktuarielle gevinster og tap pensjoner   -11 169
-45 3 Skatt på estimatavvik pensjon   3 -47
    Andre inntekter og kostnader tilknyttede      
- - foretak og felleskontrollert virksomhet   11 -
115 -7 Sum    3 121
           
    Poster som vil bli reklassifisert til resultat      
- - Endring i virkelig verdi for invest. holdt for salg   -6 12
    Andre inntekter og kostnader tilknyttede      
- - foretak og felleskontrollert virksomhet   14 10
- - Sum   8 22
1.140 1.342 Totaltresultat for regnskapsåret   1.411 1.220
    Majoritetsandel av totalresultat for regnskapsåret   1.401 1.090
    Minoritetsandel av totalresultat for regnskapsåret   10 9

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN