Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens § 5-5

Erklæring fra styret og konsernsjef


Vi erklærer etter beste overbevisning at

 • årsregnskapet for morbanken og konsernet for 2013 er utarbeidet i samsvar med IFRS som fastsatt av EU, med de tilleggsopplysninger som følger av regnskapsloven
 • regnskapsopplysningene gir et rettvisende bilde av morbanken og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet samt at
 • årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til morbanken og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer konsernet står overfor.

  Trondheim, 3. mars 2014 
  Styret i SpareBank 1 SMN
         
         
  Kjell Bjordal Bård Benum Paul E. Hjelm-Hansen  Arnhild Holstad
  Styrets leder Nestleder    
         
         
  Aud Skrudland Bente Karin Trana Morten Loktu Venche Johnsen
    Varamedlem   Ansatterepresentant
         
         
        Finn Haugan
        Konsernsjef

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN