Egenkapitalbevis

SpareBank 1 SMN hadde ved utgangen av 2013 en egenkapitalbeviskapital på 2.597 millioner kroner fordelt på 129.836.443 egenkapitalbevis hvert pålydende 20 kroner. Banken hadde per årsskiftet en egenbeholdning på 125.100 kroner fordelt på 6.255 egenkapitalbevis.

Utbyttepolitikk

Lov og forskrift om egenkapitalbevis som trådte i kraft 1. juli 2009 innebærer at egenkapitalbevis i sparebanker i større grad enn tidligere er sammenlignbare med aksjer. Regelverket medfører økt likebehandling av de ulike eiergrupperingene i sparebanker og minimerer i stor grad tidligere utfordringer tilknyttet utvanning av egenkapitalbeviseierne ved betaling av kontantutbytte. 

Som følge av den endrede lovgivning ble følgende utbyttepolitikk fastsatt i desember 2009:

  • SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.
  • årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidligere sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.
  • SpareBank 1 SMN legger til grunn at opp til halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at opp til halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

Overskuddsdisponering

Det er morbankens regnskap som danner grunnlag for disponering av årsoverskuddet. Morbankens resultat inkluderer mottatt utbytte fra datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet.

I konsernregnskapet foretas full konsolidering av datterselskaper, mens resultatandel fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet konsolideres etter egenkapitalmetoden. Utbytte inkluderes derfor ikke i konsernresultatet.

Årsoverskudd til disponering fremkommer etter endringer i fond for urealiserte gevinster på minus 89 millioner kroner. Samlet beløp til disponering ble med dette 1.259 millioner kroner. 

Resultatet er fordelt mellom grunnfondet og eierkapitalen i henhold til deres relative andel av egenkapitalen, slik at utbytte og avsetning til utbytteutjevningsfond utgjør 64,6 prosent av det disponerte resultatet. Brøken benyttet til disponering er et gjennomsnitt av eierbrøken gjennom året.

Med tråd med bankens kapitalplan har styret valgt å foreslå et relativt lavt nivå på utbytte og gavetildeling.

Styret foreslår overfor bankens representantskap et kontantutbytte på 1,75 kroner per egenkapitalbevis, totalt 227 millioner. Dette gir en utdelingsgrad på 25 prosent av det disponible resultatet. Videre foreslår styret at bankens representantskap avsetter 124 millioner kroner i gaver, samme utdelingsgrad som til egenkapitalbeviseierne. Av dette beløpet forutsettes 35 millioner kroner avsatt til allmennyttige formål og 89 millioner kroner donert til Sparebankstiftelsen SMN. Utjevningsfondet og grunnfondet tilføres henholdsvis 587 millioner kroner og 321 millioner. Utbytte- og gavenivået er forankret i konsernets kapitalplan og reflekterer behovet for å øke kjernekapitalen gjennom redusert utdelingsgrad

Etter disponering av resultatet for 2013 er egenkapitalbevisbrøken fortsatt 64,6 prosent.

Overskuddsdisponering (mill. kr) 2013 2012
Årsoverskudd morbank 1.348 1.026
Overført fond for urealiserte gevinster -89 -36
Årsoverskudd til disponering 1.259 990
Utbytte 227 195
Utjevningsfond 587 432
Grunnfondskapital 321 333
Gaver 124 90
Sum disponert 1.259 990

Investorpolitikk

Banken legger betydelig vekt på at korrekt, relevant og tidsriktig informasjon om bankens utvikling og resultater skal skape tillit overfor investormarkedet. Informasjon til markedet formidles gjennom kvartalsvise investorpresentasjoner og pressemeldinger. Det avholdes også regelmessig presentasjoner overfor internasjonale samarbeidspartnere, långivere og investorer.

smn.no/ir er det til enhver tid oppdatert informasjon for investorer, presse og meglerbransjen.

Finanskalender for 2014

  • 1. kvartal: 7. mai 2014
  • 2. kvartal: 13. august 2014
  • 3. kvartal: 30. oktober 2014

Eierforhold

SpareBank 1 SMN har som mål å få til en god likviditet i egenkapitalbevisene og oppnå en god spredning på eiere som representerer kunder, regionale investorer, samt norske og utenlandske institusjoner.

Antall eiere er i løpet av 2013 redusert med 702 til 8 741. Bankens 20 største eiere kontrollerte 32,5 prosent av bankens egenkapitalbevis per 31.12.2013, og det ble omsatt 73,96 millioner egenkapitalbevis MING ved Oslo Børs i 2013.

Andelen egenkapitalbevis eid av investorer i Sør- og Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane utgjør 20 (30) prosent, øvrige norske investorer utgjør 60 (56) prosent og andel eiet av utenlandske eiere 20 (13) prosent. Antall utenlandske eiere utgjør 2,55 prosent av samlet antall eiere per 31. desember 2013.

Skjermingsfradrag

For å hindre dobbeltbeskatning av banken og eierne gjelder regler om Fradrag for Skjerming (Skattelovens § 10-12, erstattet tidligere regler om RISK-fradrag). Skjermingen beregnes for den enkelte aksje/egenkapitalbevis, og settes til aksjens/egenkapitalbevisets skjermingsgrunnlag multiplisert med en skjermingsrente. Skjermingsgrunnlaget settes til aksjens/egenkapitalbevisets inngangsverdi. Skjermingsrenten fastsettes av departementet i forskrift. Skjermingen tilordnes eier av aksjen/egenkapitalbeviset 31. desember i inntektsåret

Markedsutvikling for bankens egenkapitalbevis i 2013

Markedskursen for SpareBank 1 SMNs egenkapitalbevis (MING) var ved årsskiftet 55,00 kroner per bevis. Per 31. desember 2012 var kursen 34,80 kroner. Med et kontantutbytte på 1,75 kroner for 2013 blir direkteavkastningen for egenkapitalbeviset 3,2 prosent.

Nøkkeltall  2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Børskurs 55,00 34,80 36,31 49,89 45,06 21,00 50,28 56,72 54,46 38,27
Antall utstedte EKB, mill. 129,83 129,83 102,76 102,74 82,78 82,41 76,65 71,70 71,70 54,57
Børsverdi (mill. kr) 7.141 4.518 3.731 5.124 3.749 1.750 3.900 4.140 3.951 2.113
Egenkapitalbeviskapital (mill. kr) 2.597 2.597 2.373 2.373 1.734 1.445 1.349 1.262 1.262 769
Utjevningsfond (mill. kr) 2.496 1.889 1.457 1.159 877 768 675 624 581 400
Overkursfond (mill. kr) 895 895 183 182 0 236 138 0 0 10
Utbytte per EKB 1,75 1,50 1,85 2,77 2,10 2,77 3,90 3,04 3,34 1,85
Direkte avkastning 1)  3,2 % 4,3 % 5,1 % 5,6 % 4,6 % 6,6 % 7,8 % 5,4 % 6,1 % 4,8 %
Effektiv avkastning 2)  63,1 % 0,0 % -23,5 % 16,3 % 124,5 % -55,4 % -4,5 % 9,7 % 51,0 % 50,2 %
Bokført verdi per EKB 3)  55,69 50,09 48,91 46,17 42,11 38,07 36,43 33,31 30,26 24,99
Resultat per EKB 4)  6,92 5,21 6,06 5,94 6,37 4,16 5,86 6,24 5,35 2,77
P/E (Børskurs/resultat per EKB 5)  7,95 6,68 5,99 8,40 7,29 5,09 8,87 9,38 10,52 14,28
P/BV (Børskurs/bokf. EK per EKB 6) 0,99 0,69 0,74 1,07 1,09 0,57 1,43 1,76 1,86 1,58
Utdelingsforhold 7)  25 % 29 % 30 % 47 % 34 % 34 % 69 % 50 % 65 % 69 %
Egenkapitalbevisprosent 8)  64,6 % 64,6 % 60,6 % 61,3 % 54,8 % 56,3 % 54,2 % 53,7 % 56,1 % 49,8 %
RISK-beløp 9)                 2,39 2,26

Nøkkeltallene (ekskl. egenkapitalbeviskapital og utjevningsfond) er korrigert for effekt av fondsemisjon og splitt. Fra 2005 er nøkkeltallene konserntall IFRS.

1) Utbytte i prosent av børskurs ved årets slutt.
2) Kursstigning gjennom året pluss utbetalt utbytte i prosent av børskurs ved årets begynnelse.
3) Bokført egenkapital (etter fradrag for egne egenkapitalbevis) multiplisert med egenkapkitalbevisprosenten delt på antall egenkapitalbevis (fratrukket egne egenkapitalbevis) inkl. kontantutbytte.
4) Egenkapitalbevisenes andel av konsernets resultat (fratrukket egne egenkapitalbevis).
5) Børskurs/resultat per egenkapitalbevis.
6) Børskurs/bokført egenkapital per egenkapitalbevis.
7) Utbytte per egenkapitalbevis i prosent av fortjeneste per egenkapitalbevis.
8) Bokført egenkapital til egenkapitalbeviseierne (etter fradrag av egne egenkapitalbevis) i prosent av morbankens egenkapital ved utgangen av året (etter fradrag for egne egenkapitalbevis og annen egenkapital). Satsene gjelder fra 1. januar året etter.
9) Fra og med inntektsåret 2006 beregnes ikke RISK-beløp, RISK-regelverket er erstattet med regler om skjermingsfradrag.

Utbytte og resultat per egenkapitalbevis (i kr) 

 

 Utbytte og resultat per bevis2

Børsverdi

 

 Børsverdi

Pris/resultat

 

Pris bok

Pris/bok

 

Pris/bok

 

Egenkapitalbeviskursen sammenlignet med hovedindeksen og egenkapitalbevisindeksen

 

           Kursutv_2013_NO

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index (rebasert lik MING 1. januar 2012)
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index (rebasert lik MING 1. januar 2012)

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN