Virksomhetsbeskrivelse

Generelt om banken

SpareBank 1 SMN er den ledende banken i Trøndelag og på Nordvestlandet med en forvaltningskapital på 147 milliarder kroner ved utgangen av 2013. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har 1 200 ansatte. Som ett av seks medlemmer i SpareBank 1-alliansen er banken en del av Norges nest største finansgruppering.

Gjennom SpareBank 1-alliansen og egne datterselskap har SpareBank 1 SMN sikret seg tilgang til konkurransedyktige produkter innen finansiering, sparing, forsikring og betaling.

Med virkning fra 1. januar 2014 er banken organisert etter en ny modell. Organisasjonsendringen er i tråd med bankens mål om å være best på kundeopplevelser innen 2015. Ny modell tar utgangspunkt i våre 189 000 privatkunder og 13 000 bedriftskunder, hvor makt og myndighet i enda større grad skal overføres til våre 50 kontor og rådgiverne, det vil si nærmere kunden enn i tidligere organisering. Kontornettet er selve grunnfjellet i vår distribusjon, nå skal vi gi kontorene enda mer kraft. Det er her verdiskapingen skjer, og det er her vi har størst potensial for prestasjonsforbedring.

Ny modell bygger på følgende struktur:   

Organisasjonskart

Tilgjengelighet

SpareBank 1 SMN har som en sentral del av strategien å være til stede gjennom ulike kontorløsninger i kommune- og administrasjonssentra i bankens naturlige nedslagsfelt. Dette i kombinasjon med tilgjengelighet hele døgnet gjennom nettbank og mobile løsninger samt direktebank, gir banken et unikt konkurransefortrinn.

SpareBank 1 SMN er lokalisert til 50 steder i 42 kommuner. Kontorene er spredt fra Øvre Årdal i Sogn og Fjordane i sør til Bindal i Nordland i nord. Kontorene er innrettet for å betjene de ulike kundegruppene gjennom tilpassede kontorløsninger.

Kontorer

Virksomheten

Innenfor forretningsområdet Kontorer gir banken rådgivning til personkunder, landbrukskunder, lag og foreninger, enkeltpersonforetak og små og mellomstore bedrifter (sistnevnte organiseres i Næringsliv fra 1. januar 2014). Vi tilbyr et bredt produktspekter innenfor finansiering, sparing, forsikring og betaling. Dette gir kunden mulighet til å dekke sitt finansielle behov på ett sted og et grunnlag for god styring og oversikt over sin økonomi.

Våre bankkontorer er lokalisert i hele markedsområdet og våre rådgivere er lett tilgjengelig for kunden. Banken har selvbetjente løsninger med tilgang til våre viktigste banktjenester og direktebanken som bistår kunden med økonomisk rådgivning per telefon.

I SpareBank 1 SMN arbeider vi kontinuerlig med å utvikle våre kunnskaper og ferdigheter slik at vi best mulig kan imøtekomme kravene fra markedet. Vi har et ansvar for at vår rådgivning skjer i henhold til lovkrav og god rådgivningsskikk, og vi ønsker å bistå våre kunder på best mulig måte i den økonomiske rådgivningen.

I denne tabellen inneholder SMB både landbrukskunder, lag og foreninger, enkeltpersonforetak og små og mellomstore bedrifter.

Faktainformasjon per 31.12.2013 SMB Personmarked
Utlånskapital (mill. kr) 9.055 63.518
Innskuddskapital (mill. kr) 8.734 24.185
Antall totalkunder 9.681 188.871

Kunder og markedsposisjon

Banken er den ledende personmarkedsvirksomheten i Trøndelag og på Nordvestlandet, med en sterk markedsposisjon innen alle produktområder og markedssegmenter. Næringslivet i regionen preges av et stort antall små og mellomstore bedrifter og forretningsområdene Kontorer og Næringsliv samarbeider tett for å være konkurransedyktig. Til tross for sterk konkurranse har banken en positiv markedsutvikling og vekst i volum og kundemasse. Veksten er spesielt sterk i personmarkedet.

Finansiell utvikling

Egenkapitalavkastningen 2013 for Kontorer ble samlet 35,4 prosent med henholdsvis 38,7 prosent for Personmarked og 29,4 prosent for små- og mellomstore bedrifter. Samlet resultat før skatt for Kontorer ble 904 millioner kroner med henholdsvis 705 millioner for Personmarked og 210 millioner for små og mellomstore bedrifter.

For Personmarked har driftsinntektene og egenkapitalavkastningen økt som følge av økte marginer på boliglån. Det er gjennomgående lav risiko i utlån til personkunder noe som reflekteres i fortsatt lave tap. Netto tapsføring i 2013 ble på 6 millioner kroner.

Samlede driftsinntekter i segmentet for små- og mellomstore bedrifter ble 366 millioner kroner med en rentenetto på 286 millioner og provisjonsinntekter på 94 millioner. Kundene i dette segmentet har en samlet utlånskapital på 9,1 milliarder kroner og innskuddskapital på 8,7 milliarder.

Utsikter for 2014

Sentrale næringer i bankens kjerneområde viser aktivitetsvekst og god lønnsomhet, og det er foreløpig ingen sterke tegn til at det regionale næringslivet står overfor et konjunkturskift. Etterspørselen etter bolig flatet ut i løpet av 2013, og det meldes spesielt om lavere vekst i varehandel. Lav arbeidsledighet samt ingen tydelige makroøkonomiske signaler for regionen gir likevel grunnlag for positive forventninger ved inngangen til 2014.

Det er fortsatt usikkerhet knyttet til varslede reguleringsendringer for den europeiske finanssektoren, men norske myndigheter har tidligere signalisert en førtidig innføring av nye krav, noe som vil påvirke norske bankers konkurranseevne relativt til andre banker. Kredittkvaliteten i bankens utlånsportefølje er tilfredsstillende og risikoen for tap er derfor lav.

Næringsliv

Virksomheten

Innen forretningsområdet Næringsliv gir banken råd innen finansiering av investeringer og drift, betalingsformidling innland/utland, sikring av rente- og valutaforretninger, plassering av overskuddslikviditet samt forsikring av personer og bygg/løsøre. Mye av virksomheten skjer i tett samhandling med Kontorer, Markets samt datterselskaper som tilbyr leasing, factoring og regnskap.  

Virksomheten er fysisk lokalisert i hele markedsområdet for å sikre nærhet til kundene kombinert med tilfredsstillende kompetansemiljøer. Virksomheten er kompetansekrevende og det legges vekt på opplæring i praktisk forretningsforståelse i de bransjer hvor banken er sterkt eksponert, f.eks. eiendom, havbruk, landbruk, fiskeri, offshore, energi, varehandel og offentlig sektor.

Banken er IRB-godkjent og benytter IRB grunnleggende metoder for beregning av kapitalkrav og kredittrisiko. Kombinert med høy bransjekunnskap og lokal kompetanse skal dette medvirke til at videre vekst skjer i tråd med bankens ansvar som regional aktør samtidig som eksponert risiko er i overensstemmelse med bankens kredittpolitikk.

Kredittilsynets IRB-godkjenning har ført til bedre scoringsmodeller, prosesser, verktøy, organisering og ikke minst bransjekompetanse som sikrer god kunnskap og styring med låneporteføljen. Dette skal medvirke til at videre vekst skjer i tråd med bankens ansvar som regional markedsleder samtidig som den eksponerte risiko er i overensstemmelse med bankens kredittpolitikk. Sammen med de andre alliansebankene legges det ned betydelige ressurser i stadig forbedring av scoringsmodellene.

Kunder og markedsposisjon

Banken betjener rundt 13 000 næringslivskunder, landbrukskunder, enkeltmannsforetak, lag/foreninger og kunder innen offentlig sektor (landbruk, enkeltmannsforetak samt lag og foreninger organiseres i Kontorer fra 1. januar 2014). SpareBank 1 SMN har en markedsandel på nær 40 prosent innen dette segmentet i regionen. I tillegg betjener banken en rekke kunder innen forretningsområder som forsikring, kapitalmarked, leasing og factoring. Næringslivet i Trøndelag og på Nordvestlandet preges av et stort antall små og mellomstore bedrifter. Denne strukturen gir klare føringer for bankens organisering av virksomheten.

SpareBank 1 SMN har bygget opp spesialistkompetanse innen skadeforsikring, kapitalplassering i tillegg til videreutvikling av tjenestepensjonsløsningene. I tett samspill med bankens bedriftsrådgivere får regionens næringsliv tilgang til profesjonell rådgivning og løsninger tilpasset den enkeltes behov.

Faktainformasjon per 31.12.2013 Næringsliv
Utlånskapital (mill. kr) 31.920
Innskuddskapital (mill. kr) 21.544
Antall totalkunder 2.918

Finansiell utvikling

Konsernkunder oppnådde i 2013 driftsinntekter på 869 millioner kroner. Det har vært en positiv utvikling innenfor alle forretningsområder; finansiering, cash management, kapitalmarkedstjenester. Spesielt gledelig er veksten innen salg av skadeforsikring og pensjonsløsninger. Stadig flere bedrifter ser verdien av å samle sine finansielle tjenester hos en lokal leverandør.

Utsikter for 2014

Utsiktene for 2014 er usikre og i stor grad påvirket av utviklingen i EU. Dette gjelder spesielt eksportbedrifter som er eksponert mot Europa. Dog er det fortsatt positive forventninger innen maritim industri, offshore, oppdrett og fiskeindustrien – næringer hvor SpareBank 1 SMN har økende markedsandel. Finansdepartementets besluttet i desember 2013 at bankene må sette av kapital til en motsyklisk kapitalbuffer som utgjør én prosent av utlånet i tilfelle dårligere tider. Dette er noe mindre enn forventet. Samtidig er tidsfristen for å nå kravet til kapitaldekning noe forlenget, hvilket gir rom for å imøtekomme mer av låneetterspørselen. I tett samarbeid med kundene tilstreber banken å finne løsninger som ivaretar felles interesser under de til enhver tid rådende konjunkturer.

Digital forretning 

Digital forretning består av direktebanken, som håndterer inn- og utgående henvendelser fra privatkunder og bedriftskunder samt en avdeling for utvikling av løsninger og innhold i bankens digitale kanaler. Målet er å tilby kundene effektive løsninger i de kanalene de ønsker å benytte. Banken vil de nærmeste årene investere i videreutvikling og fornyelse av løsninger i digitale kanaler, noe som skal bidra til økt valgfrihet og kundetilfredshet.

SpareBank 1 SMN registrerer en betydelig økning i kundenes bruk av direktebank og digitale kanaler. I 2013 håndterte direktebanken mer enn en halv million henvendelser, en vekst på ca 30 prosent siste to år. Banken tilbyr en tilgjengelighet som strekker seg fra kl 07 til 24 for henvendelser inn til direktebanken. Kundene velger i økende grad å gjennomføre sine bestillinger/kjøp av bankprodukter via direktebanken og digitale kanaler. Mobilbanken har i løpet av 2013 hatt en sterk vekst i antall kunder. Antall innlogginger per måned er nå større i mobilbanken enn i nettbanken. Vi ser at de kundene som har mobilbank, benytter banken hyppigere og logger inn opp mot 20 ganger per måned.   

Kundebehov og kundeadferd vil være førende for videre utvikling av bankens digitale løsninger. Kombinasjonen av en sterk fysisk distribusjon gjennom et effektivt kontornett og gode selvbetjente kundeløsninger gir SpareBank 1 SMN en sterk strategisk posisjon. Dette gir et robust utgangspunkt for gode kundeforhold.

SpareBank 1 SMN Markets

Virksomheten
SpareBank 1 SMN Markets har 34 ansatte i avdelingene rente/valuta, verdipapirer og operations. Corporate-virksomheten er videreført i SpareBank 1 Markets fra og med 1. oktober 2013. Markets har fire dealere ansatt ved hovedkontoret i Trondheim som utfører risikooperasjoner i rentederivater, terminer, valuta og verdipapirer. Dette gjør det mulig å tilby kundene konkurransedyktige handlepriser uten fordyrende mellomledd. Aktiviteten ved kontorene i Molde og Ålesund består av kundemeglere som betjener kundebehov primært innen rente- og valutaområdet.

SpareBank 1 SMN Markets har som ambisjon å være det ledende kapitalmarkedsmiljøet i Trøndelag og på Nordvestlandet. Ambisjonen skal nås gjennom kontinuerlig fokus på faglig dyktighet og kunnskap om kundebehov i nær samhandling med rådgivere tilsluttet Næringsliv i banken.

Kunder og markedsposisjon
Kundene er et stort antall små og mellomstore bedrifter lokalisert i Trøndelag og på Nordvestlandet. De fleste kundene har SpareBank 1 SMN som sin hovedbank. SpareBank 1 SMN Markets leverer også kapitalmarkedstjenester til kundene hos elleve SpareBank 1-banker tilsluttet Samarbeidende Sparebanker (Samspar). Enheten opplever forøvrig økning i antall kunder og ser ytterligere potensial for å styrke den regionale markedsposisjonen.

Finansiell utvikling
SpareBank 1 SMN Markets hadde totale inntekter i 2013 på 100 millioner kroner, en nedgang på 16 millioner fra året før. Inntektene domineres av kundehandel og risikoforedling i rente- og valutainstrumenter. Verdipapiravdelingen har oppnådd en økning i inntektene fra handel med obligasjoner.

Utsikter for 2014
Det forventes positiv effekt av å styrke rådgivningarbeidet innen risikoanalyse (risk advisory) for kundehandel med sikringsformål. Økt fokus på omsetning av obligasjoner vil sannsynligvis styrke inntektene ytterligere i 2014. Innføring av elektronisk handel i valuta forventes å ha positiv effekt på inntektene som følge av økt kundehandel. 

© SpareBank 1 SMN