Kontantstrømoppstilling

Morbank   Konsern
2012 2013 (mill. kr) 2013 2012
1.025 1.348 Resultat etter skatt 1.400 1.077
43 53 + Av- og nedskrivninger 118 102
51 82 + Tap på utlån/garantier 101 58
1.119 1.484 Tilført fra årets virksomhet 1.619 1.237
284 -587 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer -652 802
-293 -121 Økning/(reduksjon) annen gjeld -244 -436
-1.738 -4.627 Reduksjon/(økning) utlån -5.433 -1.919
-586 -2.580 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner -2.376 -456
5.073 3.344 Økning/(reduksjon) innskudd kunder 3.822 4.381
-1.708 -1.031 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinstusjoner -1.031 -1.708
-4.246 277 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner 277 -4.246
-2.096 -3.842 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet -4.018 -2.347
-92 -23 Brutto investeringer bygninger/driftsmidler -32 -279
- 1 Avgang bygninger/driftsmidler 1 -
-1.611 -58 Netto innbetalt kapital tilknyttede selskaper/datterselskaper 250 -728
192 -137 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser -253 -166
-1.512 -217 B) Netto likviditetsendring investeringer -34 -1.173
350 264 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital 264 350
936 - Innbetalinger/(utbetalinger) knyttet til eierandelskapital - 936
-190 -195 Utbetalt utbytte -195 -190
-40 -30 Besluttet gaveutdeling -30 -40
- 31 Korrigert egenkapital 25 -89
2.112 3.503 Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld 3.503 2.112
3.168 3.573 C) Netto likviditetsendringer finansiering 3.566 3.080
-440 -486 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året -486 -440
1.519 1.079 Likviditetsbeholdning per 01.01 1.079 1.519
1.079 593 Likviditetsbeholdning ved utgangen av kvartalet 593 1.079
440 486 Endring 486 440

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN