Note 39 - Investering i eierinteresser

Datterselskaper, tilknyttede selskaper, felleskontrollert virksomhet og selskaper holdt for salg.

Firma Org.nr Forretningskontor Eierandel i prosent
Investering i datterselskaper      
EiendomsMegler 1 Midt-Norge  936159419 Trondheim 87,0
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN  936285066 Trondheim 88,7
SpareBank 1 Invest  990961867 Trondheim 100,0
SpareBank 1 Finans Midt-Norge  938521549 Trondheim 56,5
SpareBank 1 SMN Kvartalet 990283443 Trondheim 100,0
SpareBank 1 Bygget Steinkjer  934352718 Trondheim 100,0
St. Olavs Plass  999263380 Trondheim 100,0
SpareBank 1 Bilplan 979945108 Trondheim 100,0
SpareBank 1 Markets  992999101 Oslo 66,7
       
Aksjer eid av datter- og datterdatterselskaper       
GMA Invest 994469096 Trondheim 100,0
Sentrumsgården  975856828 Leksvik 35,3
Aqua Venture  891165102 Trondheim 37,5
Omega-3 Invest  996814262 Namsos 33,6
Tjeldbergodden Utvikling  979615361 Aure 23,0
Grilstad Marina  991340475 Trondheim 35,0
GMN 6  994254707 Trondheim 30,0
GMN 51  996534316 Trondheim 30,0
GMN 52  996534413 Trondheim 30,0
GMN 53  996534502 Trondheim 30,0
Grilstad N8 AS 926281070 Trondheim 35,0
Brauten Eiendom  917066221 Trondheim 100,0
Mavi XXIX AS 827074462   100,0
SpareBank 1 Capital Markets    New York 100,0
Leksvik Regnskapskontor 980491064 Leksvik 50,0
SpareBank 1 Mobilitet Holding 927249960 Hamar 33,0
       
Investeringer i felleskontrollert virksomhet       
SpareBank 1 Gruppen  975966372 Tromsø 19,5
SpareBank 1 Utvikling 986401598 Oslo 18,0
       
Investeringer i tilknyttede selskaper       
SpareBank 1 Boligkreditt  988738387 Stavanger 20,9
BN Bank  914864445 Trondheim 35,0
SpareBank 1 Næringskreditt  894111232 Stavanger 12,8
SpareBank 1 Kreditt 975966453 Trondheim 19,2
SpareBank 1 Betaling  919116749 Oslo 21,5
SpareBank 1 Gjeldsinformasjon 924911719 Oslo 16,9
SpareBank 1 Forvaltning 925239690 Oslo 19,9
SpareBank 1 Kundepleie 927467380 Trondheim 26,7
       
Investering i selskaper holdt for salg      
Mavi XV  890899552 Trondheim 100,0
Byscenen Kongensgt 19  992237899 Trondheim 94,0
Bjerkeløkkja 998534976 Oppdal 95,0
Eksporter til Excel

 

Aksjer i datterselskaper morbank

Investeringen er bokført til anskaffelseskost i morbanken. Det foretas full konsolidering i konsernregnskapet. Sum kostnader er inkludert skattekostnad. Bokført verdi av datterselskaper i tabellene under er morbankens bokførte verdi. Resultatkolonnen viser selskapets årsresultat.

2021 (mill. kr) Selskapets aksjekapital (1.000 kr) Antall aksjer Pålydende verdi
(1.000 kr)
Eiendeler Gjeld EK IKE
av
EK
*)
Sum inntekter Sum kostnader Resultat IKE av res. *) Bokført 31.12
SpareBank 1 Finans Midt-Norge  1.000.000 56.300 17,8 10.372 8.893 1.479 595 364 179 185 81 666
Sum investeringer i kredittinstitusjoner 666
EiendomsMegler 1 Midt-Norge  105.960 4.788 22,1 436 168 267 35 453 396 58 8 189
SpareBank 1 SMN Kvartalet  30.200 30.200 1,0 101 16 85 - 9 6 3 - 126
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN  20.349 211 96,4 625 198 428 48 522 456 66 8 298
SpareBank 1 Invest  457.280 914.560 0,5 717 47 670 - 194 6 188 - 540
SpareBank 1 Bygget Steinkjer  1.000 100 10,0 36 1 36 - 0 -1 1 - 40
St. Olavs Plass  1.000 100.000 0,0 51 0 51 - 2 3 0 - 50
SpareBank 1 Bilplan  5.769 41.206 0,1 8 0 8 - 0 0 0 - 9
SpareBank 1 Markets  529.221 2.113.736 0,3 2.820 1.881 994 313 887 679 208 69 456
Sum investering i andre datterselskaper 1.708
Sum investeringer i konsernselskap morbank 2.374
                         
*) IKE : Ikke-kontrollerende eier-interesser 
Eksporter til Excel

 

2020 (mill. kr) Selskapets aksjekapital (1.000 kr) Antall aksjer Pålydende verdi (1.000 kr) Eiendeler Gjeld EK IKE
av
EK
*)
Sum inntekter Sum kostnader Resultat IKE av res. *) Bokført 31.12
SpareBank 1 Finans Midt-Norge  922.590 56.262 16,4 9.598 8.263 1.335 474 349 218 131 60 666
Sum investeringer i kredittinstitusjoner 666
EiendomsMegler 1 Midt-Norge  66.611 4.788 13,9 357 148 210 27 394 354 41 5 155
SpareBank 1 SMN Kvartalet  30.200 30.200 1,0 117 24 93 - 9 5 4 - 126
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN  19.992 211 94,7 592 172 420 48 533 446 86 10 276
SpareBank 1 Invest  457.280 914.560 0,5 538 38 500 - 4 -2 6 - 540
SpareBank 1 Bygget Steinkjer  1.000 100 10,0 38 2 36 - 4 3 1 - 40
St. Olavs Plass  1.000 100.000 0,0 56 3 53 - 6 5 2 - 50
SpareBank 1 Bilplan  5.769 41.206 0,1 9 0 9 - 0 1 0 - 9
SpareBank 1 Markets  529.221 2.113.736 0,2 3.265 2.395 870 290 830 676 154 51 456
Sum investering i andre datterselskaper 1.652
Sum investeringer i konsernselskap morbank 2.317
                         
*) IKE: Ikke-kontrollerende eier-interesser             
Eksporter til Excel

Investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet

Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet er bokført til anskaffelseskost i selskapsregnskapet. Konserntall er presentert etter egenkapitalmetoden.

Morbank   Konsern
31.12.20 31.12.21 (mill. kr) 31.12.21 31.12.20
4.525 4.933 Balanseført verdi per 1.1 7.324 6.467
423 -341 Tilgang/avgang -228 430
-15 -2 Nedskrivning -30 -12
- - EK-føringer 25 30
- - Resultatandel 711 681
- - Utbetalt utbytte -418 -272
4.933 4.590 Balanseført verdi per 31.12 7.384 7.324
Eksporter til Excel

 

Spesifikasjon av årets endring på konsern  Tilgang/avgang   EK-endring 
SpareBank 1 Gruppen  - -95
SpareBank 1 Boligkreditt  -166 15
SpareBank 1 Næringskreditt  -375 -
SpareBank 1 Kredittkort  17 8
SpareBank 1 Betaling  16 0
BN Bank  - 0
Øvrige selskap 280 96
Sum  -228 25
Eksporter til Excel

Utbytte fra investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet 

(mill. kr) 2021 2020
SpareBank 1 Gruppen  366 195
SpareBank 1 Boligkreditt  18 19
BN Bank  - 37
SpareBank 1 Næringskreditt  20 21
SpareBank 1 Kredittkort 14 -
Sum utbytte fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet 418 272
Eksporter til Excel

Konsernets eierandeler i tilknyttede selskaper og felleskontrollet virksomhet

Tabellene nedenfor inneholder selskaps- eller konsernregnskapstall hundre prosent andel, med unntak av resultatandel som oppgis som SMN-konsernets andel. Badwill og amortiseringseffekter knyttet til oppkjøp er inkludert i resultatandelen. Bokført verdi er konsernverdi i SMN-konsernet.

2021 (mill. kr) Eiendeler Gjeld Inntekter Kostnader Resultatandel Bokført verdi 31.12 Antall aksjer
SpareBank 1 Gruppen  124.215 109.076 38.441 35.192 471 2.175 420.498
SpareBank 1 Boligkreditt  258.239 245.820 155 48 16 2.412 16.325.637
SpareBank 1 Næringskreditt  11.473 9.399 69 24 7 265 2.074.836
SpareBank 1 Kredittkort  5.855 4.826 438 371 13 197 553.058
SpareBank 1 Betaling  778 3 - 69 -15 167 4.298.503
BN Bank  41.875 36.859 899 421 164 1.678 4.943.072
Øvrige selskaper         49 491  
Sum 705 7.384  
               
 
Eksporter til Excel

 

2020 (mill. kr) Eiendeler Gjeld Inntekter Kostnader Resultatandel Bokført
verdi 31.12
Antall aksjer
SpareBank 1 Gruppen  108.461 93.894 24.580 23.176 534*) 2.164 420.498
SpareBank 1 Boligkreditt  271.286 258.919 260 92 18 2.564 17.431.133
SpareBank 1 Næringskreditt  12.000 9.911 92 30 18 648 2.496.504
SpareBank 1 Kredittkort  5.831 4.839 438 473 2 173 504.277
SpareBank 1 Betaling  772 3 - 8.550 -2 165 4.012.753
BN Bank  35.767 31.219 768 441 120 1.514 4.943.072
Øvrige selskaper         -11 96  
Sum 680 7.324  
               
*) Inkl gevinst Fremtind Forsikring 340 mill. kr
Eksporter til Excel

Selskaper holdt for salg

SpareBank 1 SMNs strategi er at eierskap som følge av misligholdte engasjementer i utgangspunktet skal ha kort varighet, normalt ikke lengre enn ett år. Investeringene bokføres til virkelig verdi i morbankens regnskap, og klassifiseres som holdt for salg. 

SpareBank1 Kapitalforvaltning, datterselskap av SpareBank 1 Markets, ble klassifisert som holdt for salg fra andre kvartal 2021 ettersom det ble solgt til SpareBank1 Forvaltning i tredje kvartal 2021. Resultatet for første halvår er inkludert på linjen for holdt for salg. Historikk er omarbeidet. 

Selskapet SpareBank 1 Forvaltning eies av SpareBank1 bankene og omfatter datterselskapene ODIN Forvaltning, SpareBank 1 Kapitalforvaltning og SpareBank 1 Verdipapirservice.

2021 (mill. kr) Eiendeler Gjeld Inntekter Kostnader Resultatandel Eierandel
Mavi XV AS konsern 59 1 10 11 -1 100 %
SpareBank 1 Kapitalforvaltning - - 36 26 10  
Sum holdt for salg  59 1 46 37 10  
             
2020 (mill. kr) Eiendeler Gjeld Inntekter Kostnader Resultatandel Eierandel
Mavi XV AS konsern 41 1 4 4 1 100 %
SpareBank 1 Kapitalforvaltning - - 67 59 8  
Sum Holdt for salg 41 1 71 63 9  
Eksporter til Excel

 

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN