Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Morbank   Konsern
31.12.2020 31.12.2021 (mill. kr) 31.12.2021 31.12.2020
125.660 137.113 Brutto utlån 147.301 134.648
1.446 1.348 Tapsavsetninger 1.410 1.517
124.214 135.766 Utlån til og fordringer på kunder 145.890 133.131
         
    Tilleggsinformasjon    
46.613 46.650 Utlån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt 46.650 46.613
760 578 - herav utlån til ansatte 1.106 1.380
1.540 1.402 Utlån solgt til SpareBank 1 Næringskreditt 1.402 1.540
         
43 78 Ansvarlig kapital i øvrige finansinstitusjoner - 43
1.027 1.261 Utlån til ansatte1) 2.173 1.907
1) Rentesubsidiering ved utlån til ansatte inngår i rentenetto. Lånerenten til ansatte er 75 prosent av beste boliglånsrente til øvrige kunder
Eksporter til Excel

 

Utlån og engasjementer fordelt på type

Morbank   Konsern
31.12.2020 31.12.2021 (mill. kr) 31.12.2021 31.12.2020
         
    Brutto utlån    
- - Leiefinansieringsavtaler (Finansiell lease) 3.392 3.365
10.592 11.460 Kasse-/drifts- og brukskreditter 11.549 10.042
3.976 4.173 Byggelån 4.173 3.976
111.093 121.480 Nedbetalingslån 128.187 117.265
125.660 137.113 Sum brutto utlån 147.301 134.648
         
    Øvrige engasjementer    
3.915 4.549 Finansielle garantier, herav: 4.549 3.915
1.151 924 Betalingsgarantier 924 1.151
1.238 1.282 Kontraktsgarantier 1.282 1.238
980 894 Lånegarantier 894 980
119 67 Garantier for skatter 67 119
427 1.383 Annet garantiansvar 1.383 427
         
992 1.175 Ubenyttede garantitilsagn 1.175 992
13.173 13.570 Ubenyttede kreditter 13.788 13.189
1.019 6.435 Innvilgede lånetilsagn1) 6.584 1.136
12 19 Remburser 19 12
19.110 25.747 Sum øvrige engasjementer 26.115 19.244
         
144.770 162.860 Sum Totale engasjementer 173.415 153.892
1) Økningen i innvilgede lånetilsagn skyldes finansieringsbevis, som tidligere ikke har vært inkludert på grunn av feil. Historikk er ikke omarbeidet.
Eksporter til Excel

 

Utlån og engasjementer fordelt på sektor og næring

  31.12.2021 31.12.2020
Morbank (mill. kr) Brutto
utlån
Øvrige
engasjementer
Totale
engasjementer
Brutto
utlån
Øvrige
engasjementer
Totale
engasjementer
Lønnstakere o.l 80.178 8.153 88.331 72.101 5.476 77.577
Offentlig forvaltning 2 944 945 9 411 420
Jordbruk og skogbruk 9.433 864 10.297 9.160 839 9.999
Fiske og fangst 5.853 1.904 7.756 5.243 301 5.544
Havbruk 1.926 1.680 3.606 1.704 1.704 3.409
Industri og bergverk 2.151 1.958 4.109 2.234 2.076 4.309
Bygg og anlegg, kraft og vannforsyning 3.169 2.132 5.301 3.195 2.184 5.379
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.572 1.562 4.134 2.289 1.938 4.227
Sjøfart og offshore 4.715 1.121 5.836 4.537 839 5.376
Eiendomsdrift 15.522 2.119 17.641 13.887 819 14.706
Forretningsmessig tjenesteyting 4.497 952 5.449 3.644 761 4.405
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 5.714 1.376 7.089 6.032 1.378 7.409
Øvrige sektorer 1.383 982 2.365 1.626 385 2.010
Sum totalt engasjement fordelt på sektor og næring 137.113 25.747 162.860 125.660 19.110 144.770
Eksporter til Excel

 

  31.12.2021 31.12.2020
Konsern (mill. kr) Brutto utlån Øvrige
engasjementer
Totale
engasjementer
Brutto utlån Øvrige
engasjementer
Totale
engasjementer
Lønnstakere o.l 86.244 8.370 94.614 77.848 5.546 83.394
Offentlig forvaltning 34 945 979 33 411 445
Jordbruk og skogbruk 9.783 877 10.659 9.591 844 10.435
Fiske og fangst 5.870 1.904 7.774 5.259 301 5.560
Havbruk 2.176 1.689 3.865 2.100 1.709 3.809
Industri og bergverk 2.766 1.980 4.746 2.646 2.081 4.726
Bygg og anlegg, kraft og vannforsyning 4.124 2.166 6.289 4.077 2.195 6.271
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.966 1.576 4.541 2.586 1.958 4.543
Sjøfart og offshore 4.715 1.121 5.836 4.537 839 5.376
Eiendomsdrift 15.643 2.124 17.766 13.969 820 14.789
Forretningsmessig tjenesteyting 4.990 972 5.961 3.423 766 4.189
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 6.667 1.409 8.076 6.942 1.389 8.331
Øvrige sektorer 1.325 983 2.308 1.638 385 2.022
Sum totalt engasjement fordelt på sektor og næring 147.301 26.115 173.415 134.648 19.244 153.892
Eksporter til Excel

 

Utlån og øvrige engasjementer fordelt på geografiske områder

  31.12.2021 31.12.2020
Morbank (mill. kr) Brutto
utlån
Øvrige
engasjementer
Totale
engasjementer
Brutto
utlån
Øvrige
engasjementer
Totale
engasjementer
Trøndelag 91.521 14.788 106.309 82.308 12.477 94.785
Møre og Romsdal 27.698 7.558 35.256 25.481 5.097 30.579
Nordland 1.051 62 1.113 1.024 41 1.065
Oslo 6.322 1.437 7.759 7.127 554 7.680
Landet for øvrig 10.271 1.875 12.146 9.391 923 10.314
Utlandet 250 27 277 329 18 347
Sum 137.113 25.747 162.860 125.660 19.110 144.770
             
             
  31.12.2021 31.12.2020
Konsern (mill. kr) Brutto
utlån
Øvrige
engasjementer
Totale
engasjementer
Brutto
utlån
Øvrige
engasjementer
Totale
engasjementer
Trøndelag 95.160 15.156 110.316 85.762 12.611 98.373
Møre og Romsdal 29.509 7.558 37.067 27.191 5.097 32.289
Nordland 1.263 62 1.325 1.183 41 1.224
Oslo 6.524 1.437 7.961 6.700 554 7.254
Landet for øvrig 14.594 1.875 16.469 13.482 923 14.404
Utlandet 250 27 277 329 18 347
Sum 147.301 26.115 173.415 134.648 19.244 153.892
Eksporter til Excel

 

Brutto utlån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt

  31.12.2021 31.12.2020
(mill. kr) Brutto utlån Øvrige
engasjementer
Totale
engasjementer
Brutto utlån Øvrige
engasjementer
Totale
engasjementer
Trøndelag 31.440 1.819 33.259 33.338 1.899 35.237
Møre og Romsdal 6.855 392 7.247 6.629 404 7.033
Nordland 244 5 249 186 6 192
Oslo 2.598 58 2.656 2.246 71 2.317
Landet for øvrig 5.404 95 5.499 4.144 109 4.253
Utlandet 110 2 112 70 2 72
Sum 46.650 2.371 49.021 46.613 2.491 49.105
Eksporter til Excel

 

Brutto utlån solgt til SpareBank 1 Næringskreditt

  31.12.2021 31.12.2020
(mill. kr) Brutto utlån Øvrige
engasjementer
Totale
engasjementer
Brutto utlån Øvrige
engasjementer
Totale
engasjementer
Trøndelag 1.018 - 1.018 1.032 - 1.032
Møre og Romsdal 54 - 54 58 - 58
Nordland - - - - - -
Oslo 285 - 285 404 - 404
Landet for øvrig 44 - 44 47 - 47
Utlandet - - - - - -
Sum 1.402 - 1.402 1.540 - 1.540
Eksporter til ExcelUtlån til og fordringer på kunder knyttet til finansielle leieavtaler

Konsern (mill. kr) 31.12.2021 31.12.2020
Brutto fordringer knyttet til finansielle leieavtaler    
- Inntil 1 år 106 212
- Mellom 1 og 5 år 2.176 2.705
- Over 5 år 1.014 543
Sum brutto fordringer 3.296 3.460
     
Mottatt, ikke opptjent inntekt knyttet til finansielle leieavtaler 95 95
Netto investeringer knyttet til finansielle leieavtaler 3.392 3.365
     
Netto investeringer i finasielle leieavtaler kan analyserers på følgende måte:    
- Inntil 1 år 119 163
- Mellom 1 og 5 år 2.244 2.662
- Over 5 år 1.028 540
Sum netto fordringer 3.392 3.365
Eksporter til Excel


Utlån og øvrige engasjement fordelt på risikogrupper

Banken beregner misligholdssannsynlighet for alle kunder i utlånsporteføljen på innvilgelsestidspunkt. Misligholdssannsynligheten beregnes på grunnlag av nøkkeltall knyttet til inntjening, tæring og adferd. Misligholdssannsynligheten benyttes som grunnlag for nøkkeltall for risikoklassifisering av kunden. I tillegg benyttes risikoklassen for å klassifisere hver enkelt kunde i en risikogruppe. Se note 11 for inndeling av risikoklasser.

Kundene rescores månedlig i bankens porteføljestyringssystem.

Øvrige engasjement inkluderer remburser, garantier, ubenyttede kreditter og lånetilsagn.

Engasjementsoppfølging gjøres ut ifra engasjementets størrelse, risiko og migrering. Risikoprising av næringslivsengasjement gjøres med bakgrunn i forventet tap og nødvendig økonomisk kapital for det enkelte engasjement.  

Banken benytter makrobaserte stresstester for å estimere nedskrivningsbehov knyttet til objektive hendelser som ikke har gitt utslag i porteføljekvalitet på måletidspunktet.

Risikogruppe tapsutsatte og/eller misligholdte består av kunder med mislighold over 90 dager og/ eller objektive bevis på verdifall som medfører redusert fremtidig kontantstrøm til betjening av engasjementet. Se note 2 Regnskapsprinsipper for utfyllende beskrivelse av disse engasjementene.

 

  Verken misligholdt eller tapsutsatt    
Morbank 31.12.21 (mill. kr) Laveste risiko Lav risiko Middels risiko Høy risiko Høyeste risiko Tapsutsatte
og/eller
misligholdte
Sum
               
Brutto utlån              
Virkelig verdi over andre inntekter og kostnader 71.241 7.516 2.455 785 851 304 83.152
Trinn 1 71.130 6.739 996 211 203 - 79.280
Trinn 2 111 777 1.458 574 648 - 3.568
Trinn 3 - - - - - 304 304
               
Amortisert kost 23.283 12.471 9.438 1.239 458 2.796 49.685
Trinn 1 22.751 10.258 7.569 634 166 - 41.378
Trinn 2 532 2.213 1.868 605 292 - 5.511
Trinn 3 - - - - - 2.796 2.796
               
Virkelig verdi over resultatet 3.686 426 117 25 15 6 4.276
Sum brutto utlån 98.211 20.413 12.010 2.049 1.325 3.106 137.113
               
Øvrige engasjementer 15.588 6.063 3.007 805 178 106 25.747
Trinn 1 15.399 5.726 2.467 355 38 - 23.985
Trinn 2 189 336 541 450 140 - 1.655
Trinn 3 - - - - - 106 106
               
Totale engasjementer 113.799 26.476 15.017 2.854 1.503 3.212 162.860
Eksporter til Excel

 

  Verken misligholdt eller tapsutsatt    
Morbank 31.12.20 (mill. kr) Laveste risiko Lav risiko Middels risiko Høy risiko Høyeste risiko Tapsutsatte
og/eller
misligholdte
Sum
               
Brutto utlån              
Virkelig verdi over andre inntekter og kostnader 61.617 8.152 2.957 864 1.001 284 74.876
Trinn 1 61.542 7.241 1.218 263 232 - 70.496
Trinn 2 75 911 1.739 601 769 - 4.096
Trinn 3 - - - - - 284 284
               
Amortisert kost 21.035 12.498 9.306 1.311 551 1.798 46.500
Trinn 1 19.784 10.260 7.336 763 245 - 38.388
Trinn 2 1.251 2.238 1.970 548 306 - 6.313
Trinn 3 - - - - - 1.798 1.798
               
Virkelig verdi over resultatet 3.597 465 135 48 39 2 4.285
Sum brutto utlån 86.250 21.115 12.398 2.222 1.592 2.084 125.660
               
Øvrige engasjementer 10.560 4.144 3.572 539 185 111 19.110
Trinn 1 10.306 3.941 2.649 401 46 - 17.343
Trinn 2 253 203 923 138 139 - 1.656
Trinn 3 - - - - - 111 111
               
Totale engasjementer 96.809 25.258 15.970 2.761 1.777 2.195 144.770
Eksporter til Excel

 

 

  Verken misligholdt eller tapsutsatt    
Konsern 31.12.21 (mill. kr) Laveste risiko Lav risiko Middels risiko Høy risiko Høyeste risiko Tapsutsatte
og/eller
misligholdte
Sum
               
Brutto utlån              
Virkelig verdi over andre inntekter og kostnader 71.241 7.516 2.455 785 851 304 83.152
Trinn 1 71.130 6.739 996 211 203 - 79.280
Trinn 2 111 777 1.458 574 648 - 3.568
Trinn 3 - - - - - 304 304
               
Amortisert kost 23.800 14.444 15.809 1.921 991 2.986 59.950
Trinn 1 23.268 12.227 13.454 1.032 166 - 50.147
Trinn 2 532 2.217 2.355 888 825 - 6.818
Trinn 3 - - - - - 2.986 2.986
               
Virkelig verdi over resultatet 3.608 426 117 25 15 6 4.198
Sum brutto utlån 98.649 22.386 18.381 2.731 1.857 3.296 147.301
               
Øvrige engasjementer 15.588 6.063 3.375 805 178 106 26.115
Trinn 1 15.399 5.726 2.680 355 38 - 24.199
Trinn 2 189 336 695 450 140 - 1.809
Trinn 3 - - - - - 106 106
               
Totale engasjementer 114.237 28.449 21.756 3.536 2.035 3.402 173.415
Eksporter til Excel

 

  Verken misligholdt eller tapsutsatt    
Konsern 31.12.20 (mill. kr) Laveste risiko Lav risiko Middels risiko Høy risiko Høyeste risiko Tapsutsatte
og/eller
misligholdte
Sum
               
Brutto utlån              
Virkelig verdi over andre inntekter og kostnader 61.617 8.152 2.957 864 1.001 284 74.876
Trinn 1 61.542 7.241 1.218 263 232 - 70.496
Trinn 2 75 911 1.739 601 769 - 4.096
Trinn 3 - - - - - 284 284
               
Amortisert kost 20.593 14.401 15.311 2.113 1.097 1.971 55.487
Trinn 1 19.342 12.159 12.901 1.164 245 - 45.811
Trinn 2 1.251 2.243 2.410 949 852 - 7.705
Trinn 3 - - - - - 1.971 1.971
               
Virkelig verdi over resultatet 3.597 465 135 48 39 2 4.285
Sum brutto utlån 85.808 23.018 18.402 3.025 2.138 2.257 134.648
               
Øvrige engasjementer 10.562 4.171 3.657 550 193 111 19.244
Trinn 1 10.309 3.967 2.728 401 46 - 17.452
Trinn 2 253 203 929 149 147 - 1.681
Trinn 3 - - - - - 111 111
               
Totale engasjementer 96.370 27.189 22.059 3.575 2.331 2.368 153.892
Eksporter til Excel

 

Utlån og øvrige engasjement solgt til SpareBank 1 Boligkreditt

  31.12.2021 31.12.2020
Risikogrupper (mill. kr) Brutto utlån Øvrige
engasjement
Totale
engasjement
Brutto utlån Øvrige
engasjement
Totale
engasjement
Laveste risiko 39.955 2.363 42.318 40.790 2.481 43.271
Lav risiko 4.972 4 4.976 4.320 7 4.327
Middels risiko 1.121 3 1.125 967 3 970
Høy risiko 297 1 298 302 0 302
Høyeste risiko 279 0 279 218 0 218
Tapsutsatte og/eller misligholdte 24 0 24 16 - 16
Sum 46.650 2.491 49.021 46.613 2.491 49.105
Eksporter til Excel

 

Utlån og øvrige engasjement solgt til SpareBank 1 Næringskreditt

  31.12.2021 31.12.2020
Risikogrupper (mill. kr) Brutto utlån Øvrige
engasjement
Totale
engasjement
Brutto utlån Øvrige
engasjement
Totale
engasjement
Laveste risiko 1.402 - 1.402 1.455 - 1.455
Lav risiko - - - 85 - 85
Middels risiko - - -     -
Høy risiko - - -     -
Høyeste risiko - - -     -
Tapsutsatte og/eller misligholdte - - -     -
Sum 1.402 - 1.402 1.540 - 1.540
Eksporter til Excel

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN