Analyse av regnskapet (konsern)

Resultatanalyse, mill kr 1) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Renteinntekter 11.262 5.927 6.315 4.197 4.626 4.057 3.825 3 597 4 031 4 265
Rentekostnader 6.631 2.588 2.977 1.439 1.939 1.655 1.600 1 714 2 159 2 475
Rentenetto 4.632 3.339 3.339 2.759 2.687 2.403 2.225 1 883 1 872 1 790
Provisjonsinntekter 2.084 2.042 2.042 2.572 2.290 2.177 2.005 1 674 1 545 1 512
Resultat eierinteresser 297 442 442 681 879 423 443  423  448  527
Resultat finansielle investeringer 502 -61 -61 269 322 334 317  521  11  193
Sum inntekter 7.515 5.760 5.760 6.281 6.178 5.337 4.989 4 502 3 876 4 021
Personalkostnader 1.691 1.406 1.406 1.883 1.699 1.584 1.426 1 159 1 093 1 002
Andre driftskostnader 1.326 1.038 1.038 1.069 1.098 1.040 943  844  838  787
Sum kostnader 3.017 2.443 2.443 2.952 2.797 2.624 2.369 2 003 1 931 1 789
Resultat før tap 4.498 3.317 3.317 3.329 3.380 2.713 2.621 2 499 1 945 2 232
Tap på utlån og garantier 14 -7 -7 951 299 263 341  516  169  89
Resultat før skatt 4.484 3.324 3.324 2.378 3.081 2.450 2.279 1 983 1 776 2 143
Skatt 904 718 718 400 518 509 450  341  370  362
Resultat virksomhet holdt for salg 108 179 179 1 0 149 -1  4 - 1  0
Overskudd 3.688 2.785 2.785 1.978 2.563 2.090 1.828 1 647 1 406 1 782
                     
Utbytte 1.730 840 840 569 840 661 571  389  292  292
                     
                     
Balanseutvikling, mill kr                    
Kontanter og innskudd i finansinstitusjoner 9.917 12.834 5.956 7.856 2.871 5.957 7.527 4.207 5.677 5.965
Verdipapirer og derivater 50.655 53.792 44.024 43.522 35.508 32.438 31.672 29.489 30.282 27.891
Brutto utlån 169.862 152.629 147.301 134.648 126.277 120.473 112.071 102.325 93.974 90.578
- Tapsavsetninger  907 1.081 1.410 1.517 998 744 1.113 971 559 467
Øvrige aktiva 3.189 5.137 2.974 3.403 3.004 2.581 3.096 3.030 2.540 2.080
Eiendeler 232.717 223.312 198.845 187.912 166.662 160.705 153.254 138.080 131.914 126.047
                     
Innskudd fra finansinstitusjoner 13.160 14.636 15.063 13.095 8.853 9.214 9.607 10.509 8.155 9.123
Innskudd fra kunder 132.888 122.010 111.286 97.529 85.917 80.615 76.476 67.168 64.090 60.680
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og derivater 52.818 55.781 44.241 51.098 46.541 47.251 45.537 40.390 40.569 39.254
Øvrig gjeld 3.007 3.818 3.217 3.085 2.841 2.671 1.924 1.532 1.734 1.095
Ansvarlig lånekapital 2.247 2.058 1.796 1.795 2.090 2.268 2.201 3.182 3.463 3.371
Egenkapital 28.597 25.009 23.241 21.310 20.420 18.686 17.510 15.299 13.904 12.524
Gjeld og egenakapital 232.717 223.312 198.845 187.912 166.662 160.705 153.254 138.080 131.914 126.047
                     
Nøkkeltall                    
Forvaltningskapital 232.717 223.312 198.845 187.912 166.662 160.704 153.254 138.080 131.914 126.047
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 235.303 213.112 196.229 183.428 165.154 156.992 145.948 137.060 128.355 117.794
Resultat i prosent av forvaltningskapital 1,6 % 1,2 % 1,4 % 1,1 % 1,5 % 1,3 % 1,2 % 1,2 % 1,1 % 1,4 %
Brutto utlån 169.862 152.629 147.301 134.648 126.277 120.473 112.071 102.325 93.974 90.578
Brutto utlån inkl. lån solgt til SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 236.329 211.244 195.353 182.801 167.777 160.317 148.784 137.535 127.378 120.435
Brutto utlån til lønnstakere 159.777 141.833 132.894 124.461 115.036 108.131 98.697 89.402 80.725 74.087
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor 76.553 69.411 62.458 58.340 52.740 52.186 50.087 48.133 46.653 46.348
Innskudd 132.888 122.010 111.286 97.529 85.917 80.615 76.476 67.168 64.090 60.680
Innskudd fra lønnstakere 57.874 48.316 44.589 40.600 35.664 33.055 31.797 29.769 28.336 26.496
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor 75.015 73.693 66.697 56.928 50.253 47.561 44.678 37.398 35.754 34.184
Innskuddsdekning (Innskudd / utlån i balansen) 78 % 80 % 76 % 72 % 68 % 67 % 68 % 66 % 68 % 67 %
Innskuddsdekning (Innskudd / utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskeditt)) 56 % 58 % 57 % 53 % 51 % 50 % 51 % 49 % 50 % 50 %
                     
                     
                     
Kapitaldekning                    
Ren kjernekapital 21.589 19.776 17.790 17.041 15.830 14.727 13.820 13.229 12.192 10.679
Kjernekapital 23.793 21.835 19.322 18.636 17.742 16.472 15.707 15.069 13.988 12.382
Ansvarlig kapital 26.399 24.147 21.333 20.759 19.854 18.743 17.629 17.185 16.378 14.937
Risikoveid volum 114.633 104.716 98.664 93.096 91.956 101.168 94.807 88.788 89.465 95.317
Ren kjernekapitaldekning 18,8 % 18,9 % 18,0 % 18,3 % 17,2 % 14,6 % 14,6 % 14,90 % 13,63 % 11,20 %
Kjernekapitaldekning 20,8 % 20,9 % 19,6 % 20,0 % 19,3 % 16,3 % 16,6 % 16,9 % 15,6 % 12,9 %
Kapitaldekning 23,0 % 23,1 % 21,6 % 22,3 % 21,6 % 18,5 % 18,6 % 19,4 % 18,3 % 15,7 %
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,2 % 7,1 % 6,9 % 7,1 % 7,5 % 7,4 % 7,2 % 7,4 % 6,7 % 6,0 %
                     
Kostnader i % av inntekter 45 % 42 % 45 % 47 % 45 % 49 % 47 % 44 % 50 % 44 %
Tapsprosent utlån (inkl lån solgt til SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 0,01 % 0,00 % 0,09 % 0,54 % 0,18 % 0,17 % 0,23 % 0,39 % 0,14 % 0,08 %
Egenkapitalavkastning 14,4 % 12,3 % 13,5 % 10,0 % 13,7 % 12,2 % 11,5 % 11,3 % 10,7 % 15,1 %
Utlånsvekst (brutto utlån inkl lån solgt til SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 11,9 % 8,1 % 6,9 % 9,0 % 4,7 % 7,8 % 8,2 % 8,0 % 5,8 % 7,3 %
Innskuddsvekst 8,9 % 9,6 % 14,1 % 13,5 % 6,6 % 5,4 % 13,9 % 4,8 % 5,6 % 8,5 %
Antall ansatte 1.737 1.498 1.449 1.653 1.634 1.588 1.482 1.328 1298 1273
Antall årsverk 1.545 1.432 1.432 1.560 1.509 1.493 1.403 1254 1208 1192
Antall bankkontor 46 40 40 45 46 48 48  48  49  49
                     
1) Historikk for 2021 er omarbeidet etter at datterselskapet SpareBank 1 Markets er reklassifisert til holdt for salg fra Q4 2022. Se nærmere informasjon i note 2. Historikk for tidligere år er ikke omarbeidet.  
Eksporter til Excel

 

 

 Resultat per år  

 Resultat_egenkap_650

Kapitaldekning i prosent 

Kapitaldekning


Utlån - innskudd (mrd kroner)

Utlån - innskudd

 

Årsverksutvikling

 Årsverksutvikling2

Tap på utlån

Tap på utlån

 

Utbytte og resultat per egenkapitalbevis

Utbytte_resultatperegenkap_650

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN