Noter til regnskapet

Note
1 Generell informasjon
2 Regnskapsprinsipper
3 Kritiske estimater og vurderinger vedrørende bruk av regnskapsprinsipper
4 Segmentinformasjon
5 Kapitaldekning og kapitalstyring
6 Risikoforhold
Kredittrisiko
7 Kredittinstitusjoner - fordringer og gjeld
8 Utlån til og fordringer på kunder
9 Fraregning av finansielle eiendeler
10 Tap på utlån og garantier
11 Kreditteksponering for hver interne risikorating
12 Maksimal kreditteksponering
13 Kredittkvalitet per klasse av finansielle eiendeler
Markedsrisiko
14 Markedsrisiko knyttet til renterisiko
15 Markedsrisiko knyttet til valutaeksponering
Likviditetsrisiko
16 Likviditetsrisiko
Resultatregnskap
17 Netto renteinntekter
18 Netto provisjons- og andre inntekter
19 Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser
20 Personalkostnader
21 Andre driftskostnader
22 Pensjon
23 Skatt
Balanse
24 Klassifisering av finansielle instrumenter
25 Vurdering av virkelig verdi på finansielle instrumenter
26 Virkelig verdi av finansielle instrumenter til amortisert kost
27 Sertifikater og obligasjoner
28 Finansielle derivater
29 Regnskapsmessig sikring av gjeld ved utstedelse av verdipapirer
30 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser
31 Immaterielle eiendeler
32 Eiendom, anlegg og utstyr
33 Leieavtaler
34 Øvrige eiendeler
35 Innskudd fra og gjeld til kunder
36 Gjeld ved utstedelse av verdipapirer
37 Annen gjeld og forpliktelse
38 Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån
39 Investering i eierinteresser
Øvrige opplysninger
40 Oppkjøp av virksomheter og virksomhetssammenslutning
41 Vesentlige transaksjoner med nærstående selskaper
42 Eierandelskapital- og eierstruktur
43 Resultat per egenkapitalbevis
44 Hendelser etter balansedagen

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN