Resultatregnskap

Morbank     Konsern
2022 2023 (mill. kr) Noter 2023 2022
           
4.740 9.219 Renteinntekter effektiv rentes metode 17 9.721 5.207
724 1.548 Andre renteinntekter 17 1.542 720
2.583 6.622 Rentekostnader  17 6.631 2.588
2.880 4.144 Netto renteinntekter 4 4.632 3.339
           
1.192 1.117 Provisjonsinntekter 18 1.370 1.446
90 114 Provisjonskostnader 18 199 186
55 73 Andre driftsinntekter 18 913 781
1.156 1.076 Netto provisjons- og andre inntekter 4 2.084 2.042
           
677 711 Utbytte 19,44 26 33
- - Netto resultat fra eierinteresser 19,39 297 442
-123 464 Netto resultat fra finansielle instrumenter 19 476 -94
554 1.176 Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 4 799 380
           
4.590 6.396 Sum inntekter   7.515 5.760
           
661 849 Personalkostnader 20,22 1.691 1.406
841 1.121 Andre driftskostnader 21,31,32,33 1.326 1.038
1.502 1.969 Sum driftskostnader 4 3.017 2.443
           
3.088 4.426 Resultat før tap   4.498 3.317
           
-37 -72 Tap på utlån og garantier 4,1 14 -7
3.125 4.498 Resultat før skatt    4.484 3.324
           
631 820 Skattekostnad 23 904 718
- - Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 39 108 179
2.494 3.678 Resultat for regnskapsåret   3.688 2.785
           
60 122 Hybridkapitaleiernes andel av periodens resultat   125 63
1.557 2.376 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens resultat   2.331 1.658
877 1.181 Grunnfondskapitalens andel av periodens resultat   1.159 934
    Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat 74 130
2.494 3.678 Resultat for regnskapsåret   3.688 2.785
    Resultat/Utvannet resultat per egenkapitalbevis   16,88 12,82
Eksporter til Excel

 

  

 

Totalresultat

Morbank     Konsern
2022 2023 (mill. kr) Noter 2023 2022
2.494 3.678 Resultat for regnskapsåret   3.688 2.785
           
    Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat      
177 -27 Aktuarielle gevinster og tap pensjoner 22 -27 177
-44 7 Skatt på estimatavvik pensjon   7 -44
- - Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet   6 4
133 -20 Sum    -14 137
           
    Poster som vil bli reklassifisert til resultat      
9 -5 Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader   -5 9
- - Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet   -140 113
9 -5 Sum   -145 122
142 -25 Sum andre inntekter og kostnader   -158 259
2.636 3.653 Totaltresultat for regnskapsåret   3.530 3.044
60 122 Hybrikapitaleiernes andel av periodens totalresultat   125 63
1.647 2.359 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens totalresultat   2.225 1.823
929 1.173 Grunnfondskapitalens andel av periodens totalresultat   1.106 1.028
    Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens totalresultat   74 130
2.636 3.653 Totaltresultat for regnskapsåret   3.530 3.044
           
Eksporter til Excel

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN