Endring i egenkapital

Regnskapsprinsipp

Foreslått utbytte på egenkapitalbevis og gaver regnskapsføres som egenkapital i perioden frem til det er vedtatt av bankens representantskap. 

Morbank Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital    
                     
(mill. kr) Eier-
andels-
kapital
Over-
kurs-
fond
  Grunn-
fonds-
kapital
Utjev-
nings-
fond
Utbytte
og
gaver
Fond for
urealiserte
gevinster
Annen
egen-
kapital
Hybrid-
kapital
Sum
egen-
kapital
                     
Egenkapital per 1.1.22 2.597 895   5.918 7.007 1.517 171 - 1.250 19.356
Resultat for regnskapsåret - -   440 781 1.314 -101 - 60 2.494
Utvidede resultatposter                    
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader - -   - - - - 9 - 9
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - 133 - 133
Sum andre inntekter og kostnader - -   - - - - 142 - 142
Totalresultat for perioden - -   440 781 1.314 -101 142 60 2.636
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2021 - -   - - -970 - - - -970
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -547 - - - -547
Ny hybridkapital - -   - - - - - 476 476
Betalte renter hybridkapital - -   - - - - - -60 -60
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis 0 -   - 0 - - - - 0
Andre egenkapitalføringer - -   50 88 - - -142 - -3
Sum transaksjoner med eierne 0 -   50 88 -1.517 - -142 416 -1.105
Egenkapital per 31.12.22 2.597 895   6.408 7.877 1.314 70 0 1.726 20.887
                     
Egenkapital per 1.1.23 2.597 895   6.408 7.877 1.314 70 0 1.726 20.887
Resultat for regnskapsåret - -   299 602 2.591 37 27 122 3.678
Utvidede resultatposter                    
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader - -   - - - - -5 - -5
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - -20 - -20
Sum andre inntekter og kostnader - -   - - - - -25 - -25
Totalresultat for perioden - -   299 602 2.591 37 3 122 3.653
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2022 - -   - - -840 - - - -840
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -474 - - - -474
Ny hybridkapital - -   - - - - - 416 416
Tilbakekjøp hybridkapital                 -342 -342
Betalte renter hybridkapital - -   - - - - - -122 -122
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis 0 -   - 3 - - - - 2
Fusjon SpareBank1 Søre Sunnmøre 288 1.526   158           1.972
Andre egenkapitalføringer - -   - - - - -3 - -3
Sum transaksjoner med eierne 287 1.526   158 3 -1.314 - -3 -48 610
Egenkapital per 31.12.23 2.884 2.422   6.865 8.482 2.591 106 0 1.800 25.150
Eksporter til Excel

 

  Kontrollerende eierinteresser      
Konsern Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital      
                       
(mill. kr) Eier-andels- kapital Over-kurs- fond   Grunn-fonds- kapital Utjev-nings- fond Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egen-kapital Hybrid- kapital IKE1) Sum egen-kapital
                       
Egenkapital per 31.12.21 2.588 895   5.918 6.974 1.517 171 2.896 1.293 989 23.241
Implementeringseffekt IFRS 17 i SpareBank 1 Gruppen 3) - -   - - - - -234 - - -234
Egenkapital per 1.1.22 2.588 895   5.918 6.974 1.517 171 2.662 1.293 989 23.007
Periodens resultat - -   440 781 1.314 -101 158 63 130 2.785
Utvidede resultatposter                      
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - 117 - - 117
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - 9 - - 9
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - 133 - - 133
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - 259 - - 259
Totalresultat for perioden - -   440 781 1.314 -101 417 63 130 3.044
                       
Transaksjoner med eierne                      
Utbetalt utbytte for 2021 - -   - - -970 - - - - -970
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -547 - - - - -547
Ny hybridkapital - -   - - - - - 476 - 476
Tilbakekjøp hybridkapital - -   - - - - - - - -
Betalte renter hybridkapital - -   - - - - - -63 - -63
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis 0 -   - -0 - - - - - -0
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets 2) -2 -   - -16 - - -2 - - -21
Andre egenkapitalføringer - -   50 88 - - -149 - - -11
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - 13 - - 13
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - -   - - - - - - -122 -122
Sum transaksjoner med eierne -2 -   50 72 -1.517 - -138 413 -122 -1.244
Egenkapital per 31.12.22 2.586 895   6.408 7.828 1.314 70 2.940 1.769 997 24.807
1) IKE = Ikke-kontrollerende eierinteresser
2) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank 1 Markets' tradingaktivitet
3) Prinsippendringen som følge av implementering av IFRS 17 er beskrevet i Note 2 Regnskapsprinsipper
Eksporter til Excel

 

  Kontrollerende eierinteresser      
Konsern Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital      
                       
(mill. kr) Eier-andels- kapital Over-kurs- fond   Grunn-fonds- kapital Utjev-nings- fond Utbytte
og gaver
Fond for
urealiserte gevinster
Annen-
egen-kapital
Hybrid-
kapital
IKE1) Sum
egen-
kapital
                       
Egenkapital per 1.1.23 2.586 895   6.408 7.828 1.314 70 2.940 1.769 997 24.807
Resultat for regnskapsåret - -   299 602 2.591 37 -40 125 74 3.688
Utvidede resultatposter                      
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - -133 - - -133
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader - -   - - - - -5 - - -5
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - -20 - - -20
Sum andre inntekter og kostnader - -   - - - - -158 - - -158
Totalresultat for perioden - -   299 602 2.591 37 -198 125 74 3.530
                       
Transaksjoner med eierne                      
Utbetalt utbytte for 2022 - -   - - -840 - - - - -840
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -474 - - - - -474
Ny hybridkapital - -   - - - - - 519 - 519
Tilbakekjøp hybridkapital - -   - - - - - -385 - -385
Betalte renter hybridkapital - -   - - - - - -125 - -125
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis 0 -   - 3 - - - - - 2
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets2) 11 -   - 49 - - 10 - - 70
Fusjon SpareBank1 Søre Sunnmøre 288 1.513   158 - - - - - -93 1.866
Utgang datterselskap SB1 Markets - -   - - - - 110 - - 110
Andre egenkapitalføringer - -   - - - - -3 - - -3
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - -169 - - -169
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - -   - - - - - - -312 -312
Sum transaksjoner med eierne 298 1.513   158 52 -1.314 - -52 10 -405 260
Egenkapital per 31.12.23 2.884 2.409   6.865 8.482 2.591 106 2.690 1.903 666 28.597
*) IKE = Ikke-kontrollerende eierinteresser Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank 1 Markets' tradingaktivitet
2) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank 1 Markets' tradingaktivitet
Eksporter til Excel

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN