Samfunnsutbytte

Det midtnorske samfunnet er vår største enkelteier og lokalsamfunnenes andel av vårt overskudd kalles samfunnsutbytte. Samfunnsutbytte har lange tradisjoner i SpareBank 1 SMN. Helt siden 1847 har deler av overskuddet gått til allmennyttige og veldedige formål som bygger og utvikler regionen. 

Som regionens ledende finanskonsern lever vi tett på menneskene i samfunnet vi er en del av. Vi brenner for hele regionens utvikling, fra Rørvik i nord til Førde i sør, og har et stort hjerte for lokalsamfunnet. Vi heier på alt det fantastiske som skjer rundt oss – fra det frivillige arbeidet, talentutvikling og kulturopplevelser, til det å skape bolyst og omfavne omsorg for fellesskapet. Vi legger spesielt stor vekt på fremtidige generasjoner og har derfor høy oppmerksomhet på tiltak og aktiviteter som kommer barn og unge til gode. 

Samfunnsutbytte-2023-NO

Midlene fra samfunnsutbytte skal gå til å støtte gode prosjekter som bygger og utvikler Midt-Norge, og gjør regionen til en bedre plass å bo og leve. Vi skal styrke samfunns- og næringsutviklingen gjennom å bygge kunnskap, innovasjonskultur og kapital. Slik kan nye investeringer bli gjort og grunnlaget for nye arbeidsplasser lagt.

En av de største private bidragsyterne i vår region

Samfunnsutbyttet var i 2023 på 474 millioner kroner. Av dette ble 230 millioner kroner avsatt til investering i ulike prosjekter i regionen. Videre ble 244 millioner kroner tilført Sparebankstiftelsen SMN, samfunnets "sparekonto". 

Som et ledd i fusjonen med SpareBank1 Søre Sunnmøre ble Sparebankstiftinga Søre Sunnmøre etablert, med en kapital 1,341 millioner. Det betyr at vi har en betydelig styrket mulighet til å støtte lokalsamfunnene i Midt-Norge, der samfunnets eierskap i banken er 41,7 %. Eierskapet er fordelt blant samfunnet (33,2 %), Sparebankstiftelsen SMN (2,5 %) samt Sparebankstiftinga Søre Sunnmøre (6 %). 

I desember 2023 ble strategien for samfunnsutbytte fornyet med mindre endringer, for perioden 2024-2026. Her er fellesskap, idrett og friluftsliv, kunst og kultur, grønn pådriver samt innovasjon og verdiskaping definert som egne satsingsområder. En av endringene for den nye strategiperioden er en vridning av midlene som skal deles ut mer i retning av bærekraft for å understøtte rollen som grønn pådriver i Midt-Norge. 

Ambisjonen er å styrke Midt-Norge gjennom tildelinger som bidrar til:  

  • å hindre utenforskap 
  • å skape levende lokalsamfunn 
  • å gjøre regionen ledende på bærekraftig nyskaping og grønn omstilling 

Vi har økt innsatsen for å bidra til at Midt-Norge har mange og gode arbeidsplasser også i årene som kommer. Fremover ønsker vi å være en viktig aktør for gründere i Midt-Norge – helt fra gründerspirer på videregående skole til mer etablerte gründermiljø og økt innsatsen på rollen som arenabygger, nyskaper, investor og grønn pådriver gjennom samarbeid med gode partnere og næringsforeninger. 

200 verdifulle år  

Trondhjems Sparebank ble etablert 26. mai 1823 – og har gått fra å være en institusjon til en hjørnesteinsbedrift, med samfunnsnyttige prosjekter som viser at verdier er mer enn penger. I 2023 har banken derfor feiret sitt 200 års jubileum med økt engasjement i hele regionen og flere større prosjekter. Noen av disse nevnes her: 

Støtteordning «Like muligheter»
På våren fikk mange lag og foreninger til sammen støtte på 30 millioner med overskriften «like muligheter», samt noen større prosjekter som skaper varig verdi for fremtidige generasjoner.  

Bursdag og folkefest

I mai feiret vi bursdag på alle kontor og torg i Midt-Norge og har skapt folkefest sammen med folk i lokalsamfunnet og lag/foreninger. Vi hadde godt over 10.000 besøkende på arrangementene i september og 6.000 besøkende på skipet Statsraad Lehmkuhl, som ble basen for jubileumsseilasen langs kysten, med stopp i Ålesund, Molde, Nærøysund, Verdal og Trondheim. I Trondheim Spektrum inviterte vi til en rusfri jubileumskonsert med mer enn 8.000 besøkende. Alle billettinntektene gikk utelukkende til Miljøagentene, Mental helse ungdom og Livsglede for eldre. 

Unge for fremtiden

Vi har gjennom jubileumsåret ønsket å bidra til at flere unge kan ta ord til handling for en bedre verden. I samarbeid med FN-sambandet og det internasjonale FN-sambandet World Federation of United Nations Associations (WFUNA) har vi gjennomført et åtte måneder langt bærekraftsprogram for 100 unge fra hele verden. Cirka halvparten av deltagerne kom fra Midt-Norge. De unge fikk lære om bærekraftsarbeid og prosjektledelse, og gjennomførte selv prosjekter i sine lokalsamfunn. Så samlet vi alle som mannskap om bord på Statsraad Lehmkuhl. Sammen seilte vi langs kysten av Midt-Norge, i vår seilas for fremtiden.  

I havnene engasjerte vi over 3.000 skoleelever i innovasjonsaktiviteter for fremtiden, sammen med Ungt Entreprenørskap, MOT og FN-sambandet. Blant annet inviterte vi til ungdomskonferansen «Handling, takk», der unge selv fikk finne løsninger på utfordringer innen plast, utenforskap og gjenbruk.  

Dokumentasjon av historien

For å ta vare på vår og samfunnets 200-årige historie, er det produsert et magasin og en bok, samt podcast-serien «Bank, Bank». I tillegg har Sverresborg Historiske Museum åpnet et flott historisk bankmuseum, støttet av vårt samfunnsutbytte.

 

Noen flere større tiltak i 2023

Etablering av "Såkorn 1 Midt"
Vi har som et tiltak for innovasjon og verdiskaping etablert en stiftelse – Såkorn 1 Midt. Det er satt av 150 millioner kroner der formålet er å bidra med kapital til grønne etableringer i tidlig fase, slik at flere ideer og bedrifter kan se dagens lys og etableres i regionen. Det jobbes med å reise tilsvarende beløp fra andre investorer i regionen.  

Kompetanse som nøkkel til grønn omstilling                                                                
Som pådriver for grønn omstilling for næringslivet har vi gjennomført innovasjonskurs for små og mellomstore bedrifter i Midt-Norge både i 2022 og 2023. Innovasjonskurset har til sammen hatt 60 deltagerbedrifter i Trøndelag og på Sunnmøre i disse to årene og tiltaket videreføres våren 2024. 

Dagsturhytta   
Vi har bevilget inntil 11,4 millioner til «Dagsturhytta» - en hytte i samtlige 38 kommuner i Trøndelag. Formålet er å stimulere flere til fysisk aktivitet, der vårt mål er at dette skal være et godt tiltak for å fremme tiltak for folkehelse frem mot VM på ski i 2025. Prosjektet er et samarbeid med Trøndelag fylkeskommune som bidrar med tilsvarende beløp. Kommunene bidrar med en egenandel samt skal engasjere frivillige aktører som skal bistå med drift og engasjement lokalt.   

Unge stemmer 
I samarbeid med LO og NHO har vi etablert et program for unge talenter i regionen. Formålet er å bidra til å bygge, utvikle og sikre mangfold av unge trønderske ledertalenter og tillitsvalgte i regionen, der målet er at flere skal bidra i samfunnsdebatten om fremtidens næringsliv og høres på nasjonale arena. Basert på gode erfaringer med 15 unge deltakere i piloten for 2022, lanserte vi en ny mulighet for nye deltakere i 2023.  

Talentstipend 
To millioner kroner ble delt ut i talentstipend. Dette ble fordelt på 40 unge talenter innen kultur, idrett og nærings- og samfunnsutvikling i Midt-Norge. 

Hjertevarme tiltak 
Vi er opptatt av å bry oss om andre, særlig i krevende tider. Før jul engasjerte vi ansatte i konseptet «Julehjertevarme» der vi har brukt to millioner kroner for å hjelpe organisasjoner som gjør gode tiltak for de med dårlig økonomi og/eller utfordringer knyttet til utenforskap. 

Søknader og bevilgning 2023

Tildeling fra samfunnsutbytte for 2023 var 230 millioner kroner. Det ble i 2023 behandlet 4123 søknader og omsøkt beløp var 614 millioner kroner.  Av disse ble 1.966 søknader innvilget. Det ble bevilget 367 millioner kroner til samfunnsnyttige formål i 2023 (inkl 150 millioner avsatt til Såkorn 1 Midt). 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN