Balanse

Morbank     Konsern
31.12.2022 31.12.2023 (mill. kr) Noter 31.12.2023 31.12.2022
           
    EIENDELER      
1.171 1.172 Kontanter og fordringer på sentralbanker 12,24 1.172 1.171
21.972 19.241 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 7,12,13,24,26 8.746 11.663
139.550 156.464 Netto utlån til kunder 4,8,9,10,11,12,13,24,25,26 168.955 151.549
38.072 34.163 Sertifikater og obligasjoner 12,13,24,25,27 34.163 38.073
6.804 6.659 Derivater 12,24,25,28,29 6.659 6.804
417 731 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 24,25,30 1.137 840
5.063 6.270 Investering i eierinteresser 39,40,41,44 8.695 7.873
1.924 2.090 Investering i konsernselskaper 39,41 0 0
553 98 Virksomhet holdt for salg 30,39 112 1.919
467 812 Immaterielle eiendeler 31 1.228 663
2.092 1.321 Øvrige eiendeler 4,12,22,23,24,26,32,33,34 1.849 2.555
218.085 229.020 Sum eiendeler 14,15 232.717 223.110
           
    GJELD      
14.636 13.160 Innskudd fra kredittinstitusjoner 7,24,26 13.160 14.636
122.699 133.462 Innskudd fra og gjeld til kunder 4,24,26,35 132.888 122.010
47.474 45.830 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 24,26,29,36 45.830 47.474
8.307 6.989 Derivater 24,26,27,30 6.989 8.307
2.067 2.262 Annen gjeld 22,23,24,25,26,37 3.005 2.725
- - Virksomhet holdt for salg 39 1 1.093
2.015 2.169 Ansvarlig lånekapital 5,24,26,38 2.247 2.058
197.199 203.871 Sum gjeld 16 204.120 198.303
           
    EGENKAPITAL      
2.597 2.884 Eierandelskapital 43 2.884 2.597
0 0 Egenbeholdning eierandelskapital 43 0 -11
895 2.422 Overkursfond   2.409 895
7.877 8.482 Utjevningsfond   8.482 7.828
840 1.730 Avsatt utbytte   1.730 840
474 860 Avsatt gaver   860 474
6.408 6.865 Grunnfondskapital   6.865 6.408
70 106 Fond for urealiserte gevinster   106 70
- 0 Annen egenkapital   2.690 2.940
1.726 1.800 Hybridkapital 5,38 1.903 1.769
    Ikke-kontrollerende eierinteresser   666 997
20.887 25.150 Sum egenkapital 5 28.597 24.807
218.085 229.020 Sum gjeld og egenkapital 14,15 232.717 223.110
Eksporter til Excel

 

 

 

Trondheim, 29. februar 2024
Styret i SpareBank 1 SMN
     
     
Kjell Bjordal Christian Stav Mette Kamsvåg
Styrets leder Nestleder  
     
     
Tonje Eskeland Foss Ingrid Finboe Svendsen  Kristian Sætre
     
     
     
Freddy Aursø Christina Straub Inge Lindseth
  Ansatterepresentant Ansatterepresentant
     
     
     
    Jan-Frode Janson
    Konsernsjef

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN