Styrets årsberetning

Makroøkonomiske forhold

Inflasjon og høyere markedsrenter preget året
Internasjonal økonomi ble i 2023 preget av høy, men avtakende inflasjon. De større sentralbankene fortsatte den innstrammende pengepolitikken gjennom året. Norsk økonomi var også i 2023 preget av høy aktivitet, lav arbeidsledighet og inflasjon langt over sentralbankens operative mål. Man har sett tegn til at bransjer som bygg og anlegg og næringseiendom har blitt påvirket av det høye rentenivået, samtidig som arbeidsledigheten har økt noe gjennom året. Verdiskapningen i fastlandsøkonomien økte med 0,7 prosent i målt mot 2022 og andelen helt ledige av arbeidsstyrken økte fra 1,6 prosent til 1,9 prosent. Lønnsveksten endte på 5,3 prosent i 2023.

Prisveksten i Norge, mål ved konsumprisindeksen (KPI), var fallende gjennom store deler av 2023. Årsveksten i KPI ble 5,5 prosent i 2023, en nedgang på 0,3 prosentpoeng fra 2022. Årsveksten i konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og energivarer (KPI-JAE) økte fra 3,9 prosent i 2022 til 6,2 prosent i 2023. Veksten i KPI-JAE avtok gjennom 2023, men ikke i like stor grad som KPI.

Norges Bank signaliserte i slutten av 2022 at styringsrenten ville økes til om lag 3 prosentpoeng mot utgangen av 2023. Den sterke prisveksten førte til raskere og kraftigere innstramming, med en styringsrente på 4,5 prosent ved utgangen av året. Banken har gjennomført renteendringer i takt med Norges Banks rentehevinger.

Tolvmånedersveksten i kreditt til husholdninger (K2) gikk ned fra 4,2 prosent i 2022 til 3,1 prosent i 2023. Norges Bank forventer at denne vil falle ytterligere i 2024.

Utsiktene for 2024 er usikre. Norges Banks pengepolitiske rapport per desember 2023 indikerte en styringsrente på om lag 4,25 i fjerde kvartal 2024. Inflasjonen forventes å reduseres videre både internasjonalt og i Norge.

IMF venter at global vekst holder seg stabilt på om lag 3 prosent i 2024, samtidig som de påpeker at risikoen i verdensøkonomien er redusert sammenlignet med tidligere.

Regionalt: Trøndelag og Møre og Romsdal

Arbeidsledigheten var svakt økende gjennom 2023, fra rekordlave nivåer. Andelen av arbeidsstyrken som var helt ledige var henholdsvis 1,7 og 1,5 prosent i Trøndelag og Møre og Romsdal ved utgangen av 2023.

SpareBank 1 SMNs konjunkturbarometer viser at framtidsforventningene til bedrifter i Midt-Norge er på et svært lavt nivå. Likevel er risikoutviklingen i SMNs næringslivsportefølje akseptabel. Det er fortsatt bedring innen offshore, men økt risiko i øvrig næringsliv på grunn av høy inflasjon og økte renter. Næringer som vurderes som mer utsatt enn andre er bygg og anlegg og næringseiendom.

Regnskap 2023

(Konserntall. Fra og med andre kvartal 2023 er tallene for tidligere SpareBank 1 Søre Sunnmøre inkludert. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Veksttall korrigert for fusjonen omtales i avsnitt utlån og innskudd)

 • Resultat før skatt 4.484 millioner kroner (3.324 millioner)
 • Resultat 3.688 millioner kroner (2.785 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 14,4 prosent (12,3 prosent)
 • Vekst i utlån 11,9 prosent (8,1 prosent) og innskudd 8,9 prosent (9,6 prosent) siste 12 måneder
 • Utlånsvekst til privatmarked i banken var på 13,1 prosent (7,1 prosent) siste 12 måneder. Vekst i utlån til næringsliv var 10,4 prosent (8,9 prosent) siste 12 måneder
 • Utlån til lønnstakere utgjør 68 prosent (67 prosent) av utlån
 • Innskudd fra privatmarkedet økte med 17,6 prosent (8,4 prosent) siste 12 måneder. Innskudd fra næringslivskunder økte med 0,1 prosent (5,5 prosent) siste 12 måneder.
 • Netto resultat eierinteresser på 297 millioner kroner (442 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) 502 millioner kroner (minus 61 millioner)
 • Tap på utlån og garantier på 14 millioner kroner (netto inngang 7 millioner), 0,01 prosent (-0,00 prosent) av brutto utlån
 • Resultat per egenkapitalbevis 16,88 kroner (12,82)
 • Bokført verdi per egenkapitalbevis 120,48 kroner (109,86) og kursen på bankens egenkapitalbevis (MING) var 141,80 kroner (127,40)
 • Styret foreslår et utbytte på 12,00 kroner per egenkapitalbevis (6,50 kroner) som er 74 prosent av resultatet, og 860 millioner kroner (474 millioner) som samfunnsutbytte

Godt resultat

SpareBank 1 SMN oppnådde et resultat på 3.688 millioner kroner (2.785 millioner), og en egenkapitalavkastning på 14,4 prosent (12,3 prosent). Resultatet for 2023 er høyere enn i 2022 primært som følge av økte netto renteinntekter og gevinst fra nedsalget i SpareBank 1 Markets.

Netto renteinntekter ble 4.632 millioner kroner (3.339 millioner). Banken har gjennomført generelle renteøkninger på utlån og innskudd i tråd med Norges Banks hevinger. Utlånsmarginene i privatmarkedet har blitt svekket samtidig som innskuddsmarginene er styrket sammenlignet med 2022, og forrentningen på bankens egenkapital har økt.

Utlånsveksten i konsernet var 11,9 prosent (8,1 prosent) i 2023. Vekst i utlån til privatmarkedssegmentet i banken var 13,1 prosent (7,1 prosent). Utlån til næringslivskunder i banken økte med 10,4 prosent (8,9 prosent).

Innskudd økte med 8,9 prosent (9,6 prosent). Innskuddene fra personmarkedet økte med 17,6 prosent (8,4 prosent). Innskudd fra næringslivskunder økte med 0,1 prosent (5,5 prosent).

Netto provisjonsinntekter ble 2.084 millioner kroner (2.042 millioner). Inntekter fra regnskapstjenester er økt med 97 millioner målt mot 2022. Samtidig er inntekter fra forsikringsprodukter og eiendomsmegling økt. Netto provisjonsinntekter ekskludert kredittforetakene er økt med 145 millioner fra 2022. Lavere marginer på lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt har redusert provisjoner fra kredittforetaket med 101 millioner kroner.

Resultat fra tilknyttede selskaper ble 297 millioner kroner (442 millioner). Svakere resultatandel fra SpareBank 1 Gruppen og negativt resultat i SpareBank 1 Mobilitet Holding er hovedforklaringen til nedgangen.

Netto resultat fra finansielle instrumenter økte fra minus 94 millioner kroner i 2022 til 476 millioner kroner i 2023. Økningen er drevet av nedsalget av SpareBank 1 Markets, som ga en gevinst på 414 millioner kroner i fjerde kvartal 2023. 

Konsernets driftskostnader ble 3.017 millioner (2.443 millioner). Kostnadene påvirkes av lønns- og prisvekst samt fusjonskostnader og kostnadsføring av operasjonelt tap på 51 millioner kroner i første kvartal. Kostnadsprosenten, målt ved kostnader som andel av netto renteinntekter og provisjonsinntekter ble 37,7 prosent (37,2) i banken.

Per 31. desember er det tap på utlån på 14 millioner kroner (netto inngang på 7 millioner). På utlån til konsernets næringslivskunder er det tap på 6 millioner kroner i 2023 (netto inngang på 55 millioner kroner). Tilsvarende tall for personmarkedskunder er tap på 8 millioner kroner (44 millioner).

Forslag til overskuddsdisponering

Konsernets resultat fratrukket renter på hybridkapitalen og ikke-kontrollerende eierinteressers andel av resultatet danner grunnlag for disponering av årsoverskuddet, og disponeringen gjennomføres i morbanken.

Resultatet er fordelt mellom grunnfondet og eierkapitalen i henhold til deres relative andel av egenkapitalen, slik at utbytte og avsetning til utjevningsfond utgjør 74 prosent av det disponerte resultatet. Resultat per egenkapitalbevis ble 16,88 kroner. Med bakgrunn i bankens solide kapitalisering, men også utsikter til lønnsom drift i tiden fremover foreslår styret et utbytte på 12,00 kroner per egenkapitalbevis. Dette gir en utdelingsgrad på 71 prosent. Bankens langsiktige utbyttepolitikk er å dele ut om lag 50 prosent av disponibelt overskudd.

Videre foreslår styret at det avsettes 860 millioner kroner i samfunnsutbytte. Av dette beløpet overføres 250 millioner kroner til allmennyttige formål og 610 millioner kroner til Sparebankstiftelsen SMN. Utjevningsfondet og grunnfondet tilføres henholdsvis 621 millioner kroner og 308 millioner kroner.

  2023 2022
Årsoverskudd konsern  3.688 2.785
Renter hybridkapital  -122 -60
Årsoverskudd konsern ekskl renter hybridkapital 3.566 2.725
Resultat i datterselskaper -408 -479
Utbytte og konsernbidrag datterselskap 302 422
Resultatandel tilknyttede selskaper -297 -443
Utbytte fra tilknyttede selskaper 391 224
Elimineringer konsern 2 -15
Årsoverskudd morbank ekskl. renter hybridkapital 3.557 2.434
     
Overskuddsdisponering 2023 2022
Årsoverskudd morbank ekskl. renter hybridkapital 3.557 2.434
Overført fond for urealiserte gevinster -37 101
Årsoverskudd til disponering 3.520 2.535
Utbytte 1.730 840
Utjevningsfond 621 781
Grunnfondskapital 308 440
Samfunnsutbytte 860 474
Sum disponert 3.520 2.535
Eksporter til Excel

Morbankens disponible resultat inkluderer mottatt utbytte fra datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet, og er korrigert for rentekostnader på hybridkapital etter skatt. I konsernregnskapet foretas full konsolidering av datterselskaper, mens resultatandel fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet konsolideres etter egenkapitalmetoden. Utbytte inkluderes derfor ikke i konsernresultatet. Årsoverskudd til disponering fremkommer etter endringer i fond for urealiserte gevinster på 37 millioner kroner. Samlet beløp til disponering er med dette 3.520 millioner kroner. Etter disponering av resultatet for 2023 er egenkapitalbevisbrøken fortsatt 66,8 prosent.

Netto renteinntekter

Netto renteinntekter ble 4.632 millioner kroner (3.339 millioner). Norges Bank økte styringsrenten til 4,50 prosent i desember 2023. Ved utgangen av fjerde kvartal 2022 var styringsrenten 2,75 prosent. Dette har gitt en betydelig økning i bankenes finansieringskostnader. NIBOR økte med om lag 150 punkter i løpet av 2023, og gjennomsnittlig NIBOR var 209 punkter høyere enn i 2022.

Sammenlignet med fjorår har gjennomsnittlige marginer på utlån vært om lag uendret, samtidig som innskuddsmarginene er økt. Utlåns, - og innskuddsvekst, delvis drevet av fusjonen med SpareBank 1 Søre Sunnmøre, har bidratt til økte netto renteinntekter. I tillegg har et høyere rentenivå en positiv påvirkning på forrentning på egenkapitalen. For privatmarkedskunder er det varslet ytterligere en renteheving med effekt i første kvartal 2024.

Provisjons- og andre driftsinntekter

Strategien til SpareBank 1 SMN om å utnytte bredden i konsernet og øke samhandlingen på tvers av de ulike forretningsområdene ligger fast. Høy produktdekning hos kundene bidrar til en kapitaleffektiv og diversifisert inntektsstrøm samt høy kundetilfredshet.

mill kr 2023 2022 Endring
Betalingstjenester 330 329 0
Kredittkort 61 61 -0
Sparing og forvaltning 43 40 2
Forsikring 253 236 16
Garantiprovisjoner 60 70 -10
Eiendomsmegling 432 418 13
Regnskapstjenester 661 564 97
Øvrige provisjoner 76 51 26
Prov.innt. eks. Bolig/Næring 1.915 1.770 145
Provisjoner Boligkreditt 155 256 -101
Provisjoner Næringskreditt 15 16 -1
Sum provisjonsinntekter 2.084 2.042 43
Eksporter til Excel

Provisjonsinntekter ekskludert kredittforetak økte med 8,2 prosent, til 1.915 millioner kroner (1.770). Det er spesielt inntekter fra regnskapstjenester som driver utviklingen i provisjonsinntekter.

For utlån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt mottar banken en provisjon som tilsvarer utlånsrenten fratrukket finansierings, - og driftskostnader i selskapene. Hovedårsaken til reduserte provisjonsinntekter fra disse selskapene i 2023 er økte finansieringskostnader.

Avkastning finansielle investeringer

Avkastning på finansielle instrumenter ble 476 million kroner (minus 94 millioner). Aksjegevinster på 464 millioner kroner inkluderer 414 millioner kroner knyttet til nedsalget i SpareBank 1 Markets. Øvrig aksjegevinst er hovedsakelig knyttet til SpareBank 1 SMN sin aksjeportefølje.

Finansielle instrumenter, herunder obligasjoner og sertifikater, ga kurstap på 96 millioner kroner (kurstap på 198 millioner kroner) og inntekter fra valutaforretninger økte med 17 millioner kroner fra 2022, til 108 millioner kroner (91 millioner).

Avkastning finansielle investeringer (mill. kr) 2023 2022 Endring
Gevinst/(tap) på aksjer 464 13 451
Gevinst/(tap) på finansielle instrumenter  -96 -198 102
Gevinst/(tap) på valuta 108 91 17
Netto resultat fra finansielle instrumenter 476 -94 570
Eksporter til Excel

Tilknyttede selskaper

SpareBank 1 SMN har en bred og veldiversifisert inntektsplattform. Konsernet tilbyr sine kunder et bredt produktspekter gjennom ulike produktselskaper som gir provisjonsinntekter og avkastning på investert kapital.

Samlet resultatandel fra produktselskapene og andre tilknyttede selskaper ble 297 millioner kroner (443 millioner) i 2023.

Resultat fra eierinteresser (mill. kr) 2023 2022 Endring
SpareBank 1 Gruppen (19,5 %) -34 175 -208
SpareBank 1 Boligkreditt (23,9 %) 98 1 97
SpareBank 1 Næringskreditt (14,8 %) 10 3 7
BN Bank (35,0 %) 257 203 54
SpareBank 1 Markets (39,9 %)  19 - 19
SpareBank 1 Kreditt (19,2 %) -13 9 -22
SpareBank 1 Betaling (21,9 %) -37 13 -51
SpareBank 1 Forvaltning (21,5 %) 35 33 1
Andre selskaper -36 6 -42
Sum resultat fra tilknyttede selskaper 297 443 -145
Eksporter til Excel

SpareBank 1-alliansen
SpareBank 1-alliansen er et samarbeid mellom SpareBank 1-bankene. Alliansens hensikt er å tilby konkurransedyktige finansielle tjenester og produkter, samt utnytte stordriftsfordeler. Alliansesamarbeidet drives gjennom eierskap og deltakelse i SpareBank 1 Utvikling DA, som utvikler og leverer felles produkter og tjenester, og gjennom SpareBank 1 Gruppen som er eier av produktselskapene.

SpareBank 1 Gruppen 

SpareBank 1 Gruppen fikk et resultat på 213 millioner kroner (1.796 millioner) i 2023, hvorav SpareBank 1 SMNs andel av majoritetens resultat ble minus 34 millioner kroner (175 millioner).

De viktigste selskapene i SpareBank 1 Gruppen (SpareBank 1 Gruppens eierandel):

 • Fremtind Forsikring (65 prosent) er et skade- og personforsikringsselskap med hovedkontor i Oslo. Selskapet fikk et resultat i på 1.200 millioner kroner (1.169 millioner) etter skatt.
 • SpareBank 1 Forsikring (100 prosent) er et pensjonsselskap med hovedkontor i Oslo. Selskapet tilbyr hovedsakelig innskuddsbasert tjenestepensjon, kollektive uføredekninger og privat pensjonssparing. SpareBank 1 Forsikring fikk et resultat på 208 millioner kroner (minus 21 millioner).
 • SpareBank 1 Factoring (100 prosent) tilbyr administrativ og finansiell factoring. Selskapet har hovedkontor i Ålesund. Overskudd i 2023 ble 81 millioner kroner (73 millioner).
 • Tilknyttede selskaper i SpareBank 1 Gruppen bidro negativt med 180 millioner kroner (minus 33 millioner) til SpareBank1 Gruppens resultat.
 • Kredinor (50 prosent) er Norges største inkassoselskap, og er et tilknyttet selskap i SpareBank 1 Gruppen. Det ble i fjerde kvartal 2023 foretatt nedskrivninger av aksjene i Kredinor med 769 millioner kroner.

SpareBank 1 Forvaltning leverer produkter og tjenester til et bredt spekter av kunder innen kapitalforvaltning og verdipapirservice. SpareBank 1 SMNs resultatandel i 2023 ble 35 millioner kroner (33 millioner).

SpareBank 1 Boligkreditt er et kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett med sikkerhet i boliglån for å oppnå stabil finansiering med lave finansieringskostnader. SpareBank 1 SMNs andel av resultatet ble 98 millioner kroner (1 million) i 2023.

SpareBank 1 Næringskreditt er et kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett med sikkerhet i lån til næringseiendom for å oppnå stabil finansiering med lave finansieringskostnader. SpareBank 1 SMNs andel av resultatet ble 10 million kroner (3 millioner).

SpareBank 1 Kreditt tilbyr finansiering uten sikkerhet til privatmarkedet. SpareBank 1 SMNs andel av resultate ble minus 13 millioner kroner (9 millioner).

BN Bank tilbyr boliglån og lån til næringseiendom med hovedmarked i østlandsområdet. SpareBank 1 SMNs andel av resultatet i BN Bank ble 257 millioner kroner (203 millioner).

SpareBank 1 Markets er et ledende norsk verdipapirforetak. Selskapet tilbyr tjenester innen aksje- og kredittanalyse, handel i aksjer og obligasjoner og tjenester innen corporate finance. SpareBank 1 SMNs andel av resultatet i SpareBank 1 Markets i desember 2023 ble 19 millioner kroner. Øvrig resultatandel fra SpareBank 1 Markets i 2023 er ført som resultatandel fra virksomhet holdt for salg.

SpareBank 1 Betaling er SpareBank 1-bankenes eierselskap i Vipps AS. SpareBank 1 SMNs resultatandel ble minus 37 millioner kroner (13 millioner) i 2023. 

Andre selskaper

Resultatet på minus 36 millioner kroner (6 millioner) er drevet av at SpareBank 1 Mobilitet Holding foretok en nedskrivning av sin aksjepost i bilabonnementsselskapet Fleks. Bilabonnement har i likhet med nybilmarkedet opplevd svakere etterspørsel i 2023.

Driftskostnader

Konsernets kostnadsmål er en kostnadsandel under 40 prosent i banken og under 85 prosent i EiendomsMegler 1 Midt-Norge og SpareBank 1 Regnskapshuset. Kostnadsandelen er definert som driftskostnader som andel av netto renteinntekter og provisjons - og andre inntekter.

Kostnadsandelen i morbank var 38 prosent i 2023 (37 prosent). Tilsvarende tall for EiendomsMegler 1 og Regnskapshuset var henholdsvis 91 (86) og 85 (84) prosent.

Driftskostnader (mill. kr) 2023 2022 Endring
Personalkostnader 1.691 1.406 286
IT-kostnader 413 355 58
Markedsføring 93 86 7
Avskrivninger 153 117 37
Driftskostnader faste eiendommer 57 55 2
Kjøpte tjenester 238 195 43
Fusjonskostnader 64 22  42
Øvrige driftskostnader 309 208 100
Sum driftskostnader 3.017 2.443 574
Eksporter til Excel

Samlede kostnader i konsernet økte med 574 millioner kroner sammenlignet med 2022, hvorav 106 millioner kroner av økningen er i datterselskapene. Pris- og lønnsvekst samt oppkjøp i SpareBank 1 Regnskapshuset er hoveddriveren bak kostnadsveksten i datterselskapene.

Bankens kostnadsøkning på 468 millioner kroner er primært knyttet inflasjon, inkludering av tidligere SpareBank 1 Søre Sunnmøres kostnadsbase og kostnadsføring av underslagssak i første kvartal 2023. I tillegg er kostnadene påvirket av gjennomføring av fusjonen, feiring av bankens 200-årsjubileum og nysatsinger.

Tap på utlån og garantier

Konsernets tap på utlån og garantier utgjorde 14 millioner kroner i 2023 (netto tilbakeføring på 7 millioner).

Tap i løpet av året fordeler seg med 8 millioner kroner på privatmarked og 6 millioner kroner på næringsliv. I banken var det netto tilbakeføring av tap på 72 millioner kroner (netto tilbakeføring på 37 millioner) og i SpareBank 1 Finans ble det i 2023 tapsført 86 millioner kroner (30 millioner).

Tap i 2023 fordeler seg med tilbakeføring på 28 millioner kroner i trinn 1 og 2 og 42 millioner kroner i tap i trinn 3. Tap i løpet av året utgjorde 0,01 prosent av totale utlån (0,00 prosent). 

Tap  2022 2021 Endring
Privatmarked 8 44 -36
Næringsliv 6 -51 57
Sum tap 14 -7 21
Eksporter til Excel

Samlede nedskrivninger på utlån og garantier per 31. desember 2023 utgjør 995 millioner kroner (1.188 millioner).

Kredittkvaliteten i bankens utlånsportefølje er god. Porteføljen fordeler seg med henholdsvis 167.777 millioner (150.585 millioner) i Trinn 1 og 2 tilsvarende 99,12 prosent. Problemlån (Trinn 3) utgjør 2.085 millioner kroner (2.044 millioner) tilsvarende 0,88 prosent (0,97 prosent) av brutto utlån, inklusive lån solgt til kredittforetakene.

Forvaltningskapital 233 milliarder kroner

Bankens forvaltningskapital ved utgangen av 2023 var 233 milliarder kroner (223 milliarder) og har økt med 10 milliarder, tilsvarende 4,2 prosent. Forvaltningskapitalen har økt som følge av fusjon og utlånsvekst.

Per 31. desember 2023 er utlån på til sammen 66 milliarder kroner (59 milliarder) solgt fra SpareBank 1 SMN til SpareBank 1 Boligkreditt og til SpareBank 1 Næringskreditt. Disse lånene fremkommer ikke som utlån i bankens balanse. Kommentarene som omhandler utlånsvekst, inkluderer utlån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt.

Utlån

I 2023 har brutto utlånsvolum økt med 25,1 milliarder kroner (15,9 milliarder), tilsvarende 11,9 prosent (8,1 prosent) og var 236,3 milliarder (211,2 milliarder) ved utgangen året.

Utlån til privatmarkedskunder i banken økte 13,1 prosent (7,1 prosent), hvorav fusjonen med tidligere SpareBank 1 Søre Sunnmøre utgjorde 8,3 prosentpoeng. Totale utlån til privatmarked i banken var 166,7 milliarder kroner (147,4 milliarder) ved utgangen av 2023.

Utlånsvekst i næringslivssegmentet i banken i 2023 var 10,4 prosent (8,9 prosent), hvorav fusjonen utgjorde 3,5 prosentpoeng. Totale utlån til næringsliv i banken var 57,2 milliarder (51,8) per 31. desember 2023.

SpareBank 1 Finans’ brutto utlånsvolum var 12,6 milliarder kroner (12,1 milliarder) ved utgangen av 2023. Dette tilsvarer en vekst på 4,5 prosent.

Innskudd

Innskudd fra kunder økte med 10,9 milliarder kroner (10,7 milliarder) i løpet av året, til 132,9 milliarder (122,0 milliarder). Dette tilsvarer en vekst på 8,9 prosent (9,6 prosent).

Innskudd fra personmarkedet økte med 17,6 prosent (8,4 prosent), hvorav fusjonen utgjør 10,7 prosentpoeng. Totale innskudd fra personmarkedet var 64,6 milliarder (54,9) ved utgangen av fjerde kvartal.

Innskudd fra næringslivssegmentet i banken økte med 0,1 prosent (5,5 prosent) i 2023. Korrigert for fusjonen med SpareBank 1 Søre Sunnmøre ville innskuddsveksten i næringslivssegmentet i banken vært minus 6,8 prosent. Den svake innskuddsveksten er grunnet nedgang i fjerde kvartal på 10 prosent, som skyldes tiltagende konkurranse på innskudd fra offentlige kunder. Totale innskudd fra næringslivskunder i banken var 63,0 milliarder kroner (62,9 milliarder) per 31. desember 2023.

Privatmarked oppnådde et resultat før skatt på 1.770 millioner kroner i 2023 (1.297 millioner). Avkastning på anvendt kapital ble 22,2 prosent (13,6 prosent). Privatmarkedsporteføljen består av lønnstakere, landbrukskunder og enkeltpersonforetak.

Utlån til privatmarkedskunder i banken økte 13,1 prosent (7,1 prosent), hvorav fusjonen med tidligere SpareBank 1 Søre Sunnmøre utgjorde 8,3 prosentpoeng. Totale utlån til privatmarked i banken var 166,7 milliarder kroner (147,4 milliarder) ved utgangen av 2023. Innskudd fra personmarkedet økte med 17,6 prosent (8,4 prosent), hvorav fusjonen utgjør 10,7 prosentpoeng. Totale innskudd fra personmarkedet var 64,6 milliarder (54,9) ved utgangen av fjerde kvartal.

Privatmarked har gjennom 2023 gjennomført generelle renteøkninger på utlån og innskudd i takt med Norges Bank, med ytterligere en varslet renteøkning i første kvartal 2024.

Det er gjennomgående lav direkte risiko i utlån til personkunder, og dette reflekteres i fortsatt lave tap. Låneporteføljen er i stor grad sikret med pant i boligeiendom og risikovektene i porteføljen er under det regulatoriske gulvet på 20 prosent.

Privatmarkedsdivisjonen prioriterer balansert vekst. Fokus på innskudd i rådgivningen gir robusthet i bankens inntjening og øker kundenes økonomiske trygghet i form av økt bufferkapital.

Distribusjonsmodellen er forbedret med samlokalisering i finanshus og overgang fra personlig rådgiver til kundeteam. Økt bruk av data og innsikt gir et tettere samspill mellom fysisk og digital rådgivningskanal, med bedre og mer effektiv rådgivning.

EiendomsMegler 1 Midt-Norge er markedsleder i Trøndelag og Møre og Romsdal. Resultat før skatt ble 40 million kroner (58 millioner) i 2023. 

EiendomsMegler 1 Midt-Norge (92,4%) 2023 2022
Sum inntekter  435 429
Sum driftskostnader 395 371
Resultat før skatt (mill. kr) 40 58
Driftsmargin 9 % 14 %
Eksporter til Excel

Økte boliglånsrenter har dempet aktiviteten i boligmarkedet og salgsvolumet er noe ned fra fjoråret. EiendomsMegler 1 Midt-Norge tar markedsandeler og kompenserer med dette noe for fall i salgsvolumet. Økte inntekter per salg gir økt omsetning sammenlignet med 2022.

Antall salg i 2023 ble 6.651 (6.881) og antall nye oppdrag ble 7.474 (7.450). Selskapets markedsandel er per 31. desember 37,3 prosent, opp fra 36,5 prosent samme periode i fjor. 

Næringsliv oppnådde et resultat før skatt på 1.955millioner kroner (1.403 millioner). Avkastning på anvendt kapital ble 36,3 prosent (20,8 prosent).

Utlånsvekst i næringslivssegmentet i banken i 2023 var 10,4 prosent (8,9 prosent), hvorav fusjonen utgjorde 3,5 prosentpoeng. Totale utlån til næringsliv i banken var 57,2 milliarder (51,8) per 31. desember 2023.

Innskudd fra næringslivssegmentet i banken økte med 0,1 prosent (5,5 prosent) i 2023. Korrigert for fusjonen med SpareBank 1 Søre Sunnmøre ville innskuddsveksten i næringslivssegmentet i banken vært minus 6,8 prosent. Den svake innskuddsveksten er grunnet nedgang i fjerde kvartal på 10 prosent, som skyldes tiltagende konkurranse på innskudd fra offentlige kunder. Totale innskudd fra næringslivskunder i banken var 63,0 milliarder kroner (62,9 milliarder) per 31. desember 2023.

Resultatet i divisjonen er positivt påvirket av inntektsføring av ikke-inntektsførte renter på et engasjement kjøpt til underkurs og netto tilbakeføring av tap.

For kunder med utlåns- og innskuddsprodukter som ikke er knyttet til interbankrenter er det gjennomført generelle renteøkninger i takt med Norges Banks rentehevinger.

Kredittkvaliteten i utlånsporteføljen er god. Konkursraten i regionen har økt, men det har foreløpig hatt begrenset påvirkning på utlånsporteføljen.

Forsterket satsing i Trondheim og økt samhandling med SpareBank 1 Regnskapshuset bidrar til at Næringsliv tar markedsandeler i Midt-Norge. Oslo-etableringen er i 2024 ventet å gi utlånsvekst innen utvalgte bransjer hvor SpareBank 1 SMN har kompetanse og erfaring.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN er markedsleder i Trøndelag og Møre og Romsdal. Selskapet oppnådde et resultat før skatt på 108 millioner kroner (96 millioner). 

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN (93,3%)  2023 2022
Sum inntekter  720 607
Sum driftskostnader 612 511
Resultat før skatt (mill. kr) 108 96
Driftsmargin 15 % 16 %
Eksporter til Excel

Driftsinntektene økte med 103 millioner kroner fra 2022, drevet av økte inntekter fra rådgivning og regnskap. Kostnadsøkningen er i all hovedsak drevet av økte personalkostnader grunnet lønnsvekst og oppkjøp.

Det er investert betydelig i utvikling av selskapets konkurransekraft. Dette gir resultater, og omfatter styrket rådgiverkompetanse og kapasitet, økt satsing på digitalisering og nye inntektsstrømmer. Skybaserte løsninger som gir forenkling for selskapet, samt økt innsikt og prosessforbedring for kunden står sentralt. Dette har gitt økt organisk kundevekst og styrket lojalitet hos eksisterende kunder.

SpareBank 1 Finans Midt-Norges satsingsområder er leasing og fakturakjøp til bedrifter og billån til personkunder. Sparebank 1 Finans Midt-Norge oppnådde et resultat før skatt på 111 millioner kroner (191 millioner). 

SpareBank 1 Finans Midt-Norge (56,5%)  2023 2022
Sum inntekter  311 329
Sum driftskostnader 115 108
Tap på utlån, garantier m.v.  86 30
Resultat før skatt (mill. kr) 111 191
Eksporter til Excel

De siste årene har selskapet utviklet nye distribusjonskanaler med et spesielt fokus på bilforhandlerkanalen. Over 20 prosent av salgspantlån til privatkunder kommer nå direkte fra bilforhandlere. SpareBank 1 Finans Midt-Norge har en markedsandel på salgspantlån på om lag 10 prosent i fylkene hvor eierbanker er representert.

SpareBank 1 Finans Midt-Norge og andre SpareBank 1-banker eier gjennom SpareBank 1 Mobilitet Holding. 47,2 prosent i bilabonnementsselskapet Fleks, som er markedsledende i Norge på bilabonnement. Bilabonnement har i likhet med nybilmarkedet opplevd svakere etterspørsel i 2023 og SpareBank 1 Mobilitet Holding gjorde i tredje kvartal 2023 en nedskrivning av eierposten i Fleks. Nedskrivningen er presentert som nettoavkastning finansielle investeringer og inngår i sum inntekter i segmentinformasjonen.

SpareBank 1 SMN Invest 

Selskapet eier aksjer og andeler i regionale vekstselskaper og fond. Porteføljen blir forvaltet sammen med øvrige anleggsaksjer i banken og vil trappes ned over tid. Selskapets portefølje er verdt 608 millioner kroner (584 millioner) per 31. desember 2023.

Selskapet hadde et resultat før skatt i 2023 på 68 millioner kroner (52 millioner).

God finansiering og likviditet 

SpareBank 1 SMN har god likviditet og tilgang til finansiering. Banken følger en konservativ likviditetsstrategi, med likviditetsreserver som sikrer bankens overlevelse i tolv måneder med ordinær drift uten behov for ny ekstern finansiering.

Banken skal ha tilstrekkelige likviditetsbuffere for å tåle perioder med begrenset tilgang på markedsfinansiering. Liquidity Coverage Ratio (LCR) måler størrelsen på bankenes likvide eiendeler i forhold til netto likviditetsutgang 30 dager frem i tid gitt en stressituasjon. LCR er beregnet til 175 prosent per 31. desember 2023 (239 prosent). Kravet er 100 prosent.

Konsernets innskuddsdekning per 31. desember 2023 inklusive SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt var 56 prosent (58 prosent).

Banken har god diversifisering mellom ulike finansieringskilder og produkter. Andelen av bankens samlede pengemarkedsfinansiering med over ett års løpetid var 89 prosent (90 prosent) per 31. desember 2023.

SpareBank 1 Boligkreditt og Næringskreditt er viktige finansieringskilder for banken, og lån på samlet 66 milliarder kroner (59 milliarder) er solgt til kredittforetakene per 31. desember 2023.

SpareBank 1 SMN hadde ved utgangen av 2023 12,4 milliarder kroner i etterstilt senior gjeld (MREL) og tilfredsstiller kravene til MREL

Rating

Bankens rating hos Moody’s er Aa3 (outlook stable). 

Soliditet

Ren kjernekapitaldekning per 31. desember 2023 ble 18,8 prosent (18,9 prosent) mot 19,7 prosent per 30. september 2023.

SpareBank 1 SMN mottok i fjerde kvartal 2023 nytt pilar 2-krav. Kravet ble redusert til 1,7 prosentpoeng og må tilfredsstilles med minimum 56,25 prosent ren kjernekapital. Som følge av endringen er konsernets langsiktige kapitalmål for ren kjernekapitaldekning endret til 16,3 prosent, inkludert Pilar 2-guidance. Banken skal ha et midlertidig tillegg på 0,7 prosent i pilar 2-krav frem til søknad om justering av IRB-modeller er behandlet. Det midlertidige tillegget på 0,7 prosent er ikke inkludert i bankens langsiktige kapitalmål. 

Uvektet kjernekapitalandel (leverage ratio) på 7,1 prosent (7,1 prosent) viser at banken er svært solid. Se note 5 for detaljer. 

Bærekraft

Konsernets strategier og målsettinger ligger fast, og arbeidet med å engasjere ansatte, kunder og samarbeidspartnere gjennom rådgivning, kompetansebygging, overgangsplaner og produktutvikling vil styrkes framover.

Vi har i løpet av året arbeidet aktivt for å videreutvikle forståelsen av konsernets ESG risiko og muligheter. Næringsliv har lansert overgangsplaner for fiskeri og næringseiendom, og har etablert overvåkning av ESG-faktorer som del av kredittprosessen. Divisjonen har i løpet av året styrket kredittavdelingen gjennom ansettelse av bærekraftsansvarlig som inngår i konsernets fagmiljø på bærekraft.

Privatmarked er et steg videre med estimert energimerking av utlånsporteføljen som gir grunnlag for produktutvikling og kundedialog. Divisjonen har videre etablert et finansielt helseteam som del av kundetilbudet. Det finansielle helseteamet er et pilotprosjekt som skal hjelpe kunder med akutte stress- og krisereaksjoner på uhåndterbar gjeld eller økonomiske problemer.

I arbeidet med klimaregnskapet står vi overfor flere utfordringer, spesielt knyttet til datakvalitet og måleusikkerhet. Et område vi har viet spesiell oppmerksomhet er tilgjengeligheten av pålitelige og oppdaterte data. Videre er beregningsmetodikk og -standarder i stadig utvikling, noe som kan føre til inkonsistens i hvordan utslipp beregnes og rapporteres over tid. Dette påvirker påliteligheten i konsernets klimaregnskap.

Klimaregnskapet viser en nedgang i våre utslipp som ikke nødvendigvis skyldes nedgang i økonomisk aktivitet eller mer klimaeffektiv drift, men vi er bevisste disse utfordringene og usikkerhetene i vårt klimaregnskap. Arbeidet med å integrere bærekraft som del av virksomhetsstyringen i konsernet er fortsatt en viktig oppgave.

Fokus på innovasjon av kundetilbudet har resultert i en ny enhet for bærekraft i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN. Avdeling for Bærekraftsrapportering og rådgivning er lansert, og opplever meget god respons fra markedet. Både Næringsliv, Privatmarked og Teknologi og Utvikling er i gang med å utforske nye forretningsmuligheter innenfor ESG.

For å styrke arbeidet med utvikling av overgangsplaner på bransjenivå har SpareBank 1 SMN i 2023 signert og sluttet seg til Science-Based Targets initiative (SBTi). SBTi er et rammeverk for å sette vitenskapsbaserte klimamålsettinger, og denne forpliktelsen er en naturlig oppfølging av konsernets strategiske målsetting om netto null utslipp innen 2050​. Valideringsprosessen er ventet å ta minimum 2 år, og SpareBank 1 Regnskapshuset SMN vil være rådgiver i prosessen.

SpareBank 1 SMN har i løpet av fjerde kvartal 2023 startet forberedelsene til oppdatering av den doble vesentlighetsanalysen. Dette arbeidet følger kravene i det nye direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD), og vil involvere et bredt spekter av våre interessenter. Arbeidet vil pågå i første halvdel av 2024.

I kapittelet vårt bærekraftsarbeid er det redegjort nærmere for konsernets arbeid med bærekraft.

Bankens egenkapitalbevis (MING)

Bokført verdi per egenkapitalbevis per 31. desember 2023 var 120,48 kroner (109,86) og resultatet per egenkapitalbevis i 2023 ble 16,88 kroner (12,82). Det er i 2023 utbetalt 6,50 kroner i utbytte per egenkapitalbevis.

Pris/Inntjening var 8,40 (9,94) og pris/bok 1,17 (1,16).

SpareBank 1 SMNs vedtekter inneholder ikke begrensninger for eierne på omsetning av egenkapitalbevis.

Ved emisjoner rettet mot ansatte tilbys ansatte deltakelse etter gitte retningslinjer. I de tilfeller det gis rabatter i emisjoner rettet mot ansatte, vil bindingstid før eventuelt salg foreligge. Rettighetene til egenkapitalbevis utstedt ved emisjoner rettet mot ansatte kan ikke overdras.

SpareBank 1 SMN er ikke kjent med at det foreligger avtaler mellom egenkapitalbeviseierne som begrenser mulighetene til å omsette eller utøve stemmerett for egenkapitalbevis.

Se for øvrig kapittelet Eierstyring og selskapsledelse.

Forsikring for styrets medlemmer og daglig leder

Det er tegnet ansvarsforsikring for styremedlemmer og daglig leder.

Forsikringen dekker sikredes ansvar for formueskade som skyldes krav fremsatt i forsikringsperioden som følge av en påstått ansvarsbetingende handling eller unnlatelse. I tillegg til å dekke selve formueskaden, omfatter forsikringen de nødvendige saksomkostninger for å avgjøre erstatningsspørsmålet forutsatt at erstatningskravet er omfattet av forsikringen. Forsikringen dekker også rimelige og nødvendige kostnader til rådgiver ved offentlig undersøkelser. Dette vil være utgifter som sikrede pådrar seg før det fremmes et krav mot vedkommende. Videre dekker forsikringen krav rettet mot sikrede av eller på vegne av en ansatt som følge av diskriminering, trakassering eller andre ulovligheter begått under ansettelsen eller unnlatelse av å innføre eller gjennomføre en adekvat personalpolitikk eller prosedyrer. 

Utsikter 

SpareBank 1 SMNs oppnådde et meget godt resultat i 2023 med sterk lønnsomhet og soliditet. Driftsresultatet ble tilfredsstillende samtidig som gevinst fra nedsalget i SpareBank 1 Markets styrket egenkapitalavkastningen.

Ved inngangen til 2024 er det fortsatt usikkerhet i økonomien med redusert kjøpekraft hos husholdningene og avtagende kredittvekst. Inflasjonen ligger fortsatt over målsatt nivå, selv om veksten har avtatt. Norges Bank økte styringsrenten til 4,50 prosent på rentemøtet i desember, og rentetoppen kan være nådd. Videre utvikling i rentene vil uansett være avhengig av den økonomiske utviklingen. Det er fortsatt lav arbeidsledighet i Midt-Norge, men det har vært en svak økning i ledigheten gjennom 2023 og Norges Banks regionale nettverksundersøkelser viser en negativ trend for landsdelen.

SpareBank 1 SMNs ambisjon om økte markedsandeler ligger fast. Vekstambisjonen skal realiseres gjennom initiativ i utvalgte geografier og bransjer. Arbeidet med styrking av synergier innen konsernets forretningsområder fortsetter, samtidig som satsing på innskudd og sparing forsterkes. Samtidig ser styret vekstmuligheter gjennom pågående strukturendringer i norsk finansnæring. Investeringer i teknologiutvikling og kompetanse reflekteres i bankens kostnadsvekst i 2023. Det forventes at effekter av satsingene vil styrke inntjeningen i 2024 og årene fremover, og konsernets markedsposisjon og effektivitet på sikt. Man vil gjennom 2024 ha et særskilt fokus på kostnadsutviklingen i konsernet.

Risikobildet i SpareBank 1 SMNs utlånsportefølje til næringslivet er tilfredsstillende, selv om høyere renter og prisvekst har økt usikkerheten særlig innenfor næringseiendom, bygg og anlegg og varehandel. Antall konkurser i regionen øker, men er fortsatt på lavere nivå enn før pandemien. Deler av næringslivet driver godt og banken har ikke observert økning i mislighold innenfor næringslivsporteføljen. Det er så langt få indikasjoner på forverring av kredittkvaliteten i bankens portefølje, noe som reflekteres i fortsatt lave tap.

Med bakgrunn i endringer i regulatoriske krav fastsatt av Finanstilsynet i november 2023 er konsernets langsiktige mål for ren kjernekapitaldekning redusert fra 17,2 prosent til 16,3 prosent med virkning fra fjerde kvartal 2023.

Konsernets langsiktige utbyttepolitikk om at om lag halvparten av overskuddet utbetales som utbytte ligger fast. Ved fastsettelse av størrelsen på årlig utbytte skal det tas hensyn til konsernets kapitalbehov, utsikter for lønnsom vekst og strategiske planer. Styret har foreslått overfor bankens representantskap et utbytte på 12,00 kroner per egenkapitalbevis (6,50 kroner) som er 74 prosent av resultatet, og 860 millioner kroner (474 millioner) som samfunnsutbytte. Størrelsen på utbytte for 2023 må ses i lys av konsernets soliditet, som ved utgangen av 2023 fortsatt er godt over regulatoriske krav og konsernets langsiktige mål.

SpareBank 1 SMN skal være blant de best presterende i Norden og konsernets overordnede finansielle mål er å levere en avkastning på egenkapitalen på 13 prosent over tid. Konsernets strategi ligger fast, og fokuset er på gjennomføring og realisering av effekter. Styret er fornøyd med oppnådde resultater i 2023. Konsernet er godt rustet for å styrke markedsposisjonen med en effektiv distribusjon av produkter og tjenester. Styret forventer at også 2024 blir et godt år for konsernet.

 

 

Trondheim, 29. februar 2024
Styret i SpareBank 1 SMN
     
     
Kjell Bjordal Christian Stav Mette Kamsvåg
Styrets leder Nestleder  
     
     
Tonje Eskeland Foss Ingrid Finboe Svendsen Kristian Sætre
     
     
     
Freddy Aursø Christina Straub Inge Lindseth
  Ansatterepresentant Ansatterepresentant
     
     
     
    Jan-Frode Janson
    Konsernsjef
Forrige

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN