GRI-indeks

Tabellen viser SpareBank 1 SMN sin rapportering for 2023 i henhold til GRI Universal Standards 2021.

GRI-indikator Navn på indikator Beskrivelse av indikatoren Besvarelse i årsrapport Kilde
         
 GENERELL INFORMASJON
 
 Organisasjonsprofil
2-1 Detaljer om organisasjonen Navn på organisasjonen Dette er SpareBank 1 SMN  
2-1 Detaljer om organisasjonen Adressse til organisasjonens hovedkontor Søndre Gate 4, 7011 TRONDHEIM  
2-1 Detaljer om organisasjonen Antall land organisasjonen har virksomhet i Norge  
2-1 Detaljer om organisasjonen Eierskap og juridisk selskapsform Sparebank med egenkapitalbevis  
2-6 Aktiviteter, leverandørkjede og forretningsforbindelser Viktigste produkter og tjenester Dette er SpareBank 1 SMN
Datterselskaper
 
2-6 Aktiviteter, leverandørkjede og forretningsforbindelser Beskrivelse av de bransje og marked organisasjonen opererer i Dette er SpareBank 1 SMN
Datterselskaper
 
2-6 Aktiviteter, leverandørkjede og forretningsforbindelser Organisasjonens størrelse og omfang Dette er SpareBank 1 SMN
Organisering av SpareBank 1 SMN

Mennesker og organisasjon
 
2-6 Aktiviteter, leverandørkjede og forretningsforbindelser Beskrivelse av selskapets verdikjede Stimulere til ansvarlig ressursbruk i
egne verdi- og leverandørkjeder
Nettside: Krav til leverandører om bærekraft
og forretningsetiske forhold
2-6 Aktiviteter, leverandørkjede og forretningsforbindelser Vesentlige endringer i løpet av rapporteringsperioden som gjelder størrelse, struktur, eierskap eller leverandørkjede Viktige hendelser i 2023  
2-7 Arbeidstakere Totalt antall ansatte etter ansettelsesform og ansettelseskontrakt, fordelt på lokasjon og kjønn Mennesker og organisasjon
Bemanning
 
2-8 Arbeidstakere som ikke er ansatte Totalt antall ansatte gjennom bemanningsbyrå og beskrivelse av deres arbeidsoppgaver Mennesker og organisasjon
Organisasjon
Bemanning
 
2-23 Forpliktelse til retningslinjer Beskrivelse av om og hvordan «føre-var»-prinsippet er implementert i organisasjonen Eierstyring og selskapsledelse  
2-28 Medlemskap Medlemskap i bransjeorganisasjoner eller andre sammenslutninger, og nasjonale/internasjonale lobbyorganisasjoner Vårt bærekraftsarbeid
Våre forpliktelser
Se vedlegg: SpareBank 1 SMN sine medlemskap
         
 Strategi, retningslinjer og praksis
         
2-22 Uttalelse om strategien for bærekraftig utvikling Uttalelse på konsernets bidrag til en bærekraftig utvikling Vårt bærekraftsarbeid Bærekraft er en integrert del av vår konsernstrategi som innarbeides i alle forretningsområder og støttefunksjoner, inkludert daglig drift, kundetilbud og disponering av samfunnsutbytte.
Nettside: Bærekraftstrategi
2-23 Forpliktelse til retningslinjer Organisasjonens verdier, prinsipper, standarder og normer for adferd Mennesker og organisasjon Nettside: Bærekraftpolicy
2-24 Forankring til retningslinjer Beskriv hvordan retningslinjer er forankret i organisasjonens utøvede forretningsområder og forretningsforbindelser.  Stimulere til ansvarlig ressursbruk i egne verdi- og leverandørkjeder Nettside: Bærekraftpolicy
2-25 Utbedring av negativ påvirkning Beskriv hvilke forpliktelser og tilnærminger organisasjonen har for å utbedre negativ påvirkning den direkte eller indirekte har bidratt til. Stimulere til ansvarlig ressursbruk i egne verdi- og leverandørkjeder Nettside: Konsernets påvirkningsanalyse 2022
2-26 Mekanismer for å søke råd eller fremheve bekymringer Beskriv hvordan ansatte i organisasjonen kan søke råd i utøvelse av organisasjonens retningslinjer og praksis, og hvordan de kan rapportere brudd på disse. Mennesker og organisasjon
Organisasjon
Nettside: Varslingsrutine
2-27 Etterlevelse av lover og regler Rapporter antall signifikante og ikke-signifikante brudd på lover og regler i rapporteringsperioden, og hvorvidt disse har ført til bøter. Eierstyring og selskapsledelse 0 lovbrudd, 0 bøter.
         
 Styring
2-9 Styringsstruktur og sammensetning Organisasjonens styringsstruktur, herunder øverste myndighet og komiteer som er ansvarlige for beslutninger på økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige temaer Eierstyring og selskapsledelse  
2-10 Valg av øverste styringsorgan og dets medlemmer. Kriterier for nominering og valg av medlemmer til øverste styringsorgan, og en beskrivelse av hvorvidt, og hvordan syn, diversitet, uavhengighet og selskapsnær kompetanse er vurdert. Eierstyring og selskapsledelse - pkt. 7  
2-11 Leder av øverste styringsorgan Beskriv om leder av øverste styringsorgan er konserndirektør, og hvis aktuelt, beskriv dens funksjon, bakgrunnen for en slik strukturering, og hvordan interessekonflikter forhindres. Eierstyring og selskapsledelse - pkt. 8  
2-12 Rollen til det øverste styringsorgan i håndtering av selskapets påvirkning Rollen til det øverste styringsorgan i å utvikle, godkjenne og oppdatere selskapets oppgave, visjon, strategier, policyer og mål relatert til en bærekraftig utvikling. Sikre langsiktig lønnsomhet og konkurransekraft
Klimarisiko og muligheter
 
2-12 Rollen til det øverste styringsorgan sin
styring av selskapets påvirkning
Beskriv rollen det øverste styringsorgan har i due-diligence og andre prosesser som er ment å identifisere og håndtere organisasjonens påvirkning på økonomi, miljø og mennesker.   Nettside: Interessentdialog i SpareBank 1 SMN
2-13 Delegering av ansvar for å håndtere påvirkning Forklar hvordan det øverste styringsorgan delegerer ansvar for håndtering av organisasjonens påvirkning på økonomi, miljø og mennesker. Sikre langsiktig lønnsomhet og konkurransekraft
Klimarisiko og muligheter
 
2-14 Det øverste styringsorgan rolle i bærekraftsrapporteringen Hvis det øverste styringsorgan er ansvarlig for å evaluere og godkjenne rapporteringen, beskriv prosessen. Eierstyring og selskapsledelse Nettside: Representantskapets oppgaver
2-15 Interessekonflikter Proseeser for å sikre at interessekonflikter i det øverste styringsorgan er hindret og begrenset. Eierstyring og selskapsledelse - pkt. 9  
2-16 Kommunikasjon av kritiske bekymringer Hvordan kommuniseres kritiske bekymringer til det øverste styringsorgan, inkludert antall og type kommuniserte bekymringer. Eierstyring og selskapsledelse - pkt. 10 3 varsler i 2023
2-17 Det øverste styringsorgan samlede kompetanse Gjennomførte tiltak for å øke det øverste styringsorgan kollektive kompetanse, ferdigheter og erfaring på bærekraftig utvikling. Eierstyring og selskapsledelse - pkt. 9 Nettside: Policy for bærekraft i SpareBank 1 SMN
2-18 Evaluering av det øverste styringsorgan prestasjon Uavhengige og interne prosesser for å evaluere prestasjonen til styret i deres håndtering av organisasjonens påvirkning på økonomi, miljø og mennesker. Beskriv iverksatte tiltak basert på disse evalueringene. Eierstyring og selskapsledelse - pkt. 9  
2-19 Lønnsgodtgjørelse Godtgjørelse til det øverste styringsorgan, styret og konsernledelse, og hvordan det knytter seg til bærekraftsmål og prestasjoner. Eierstyring og selskapsledelse - pkt 11 og 12 Nettside: Ledergodtgjørelse i SpareBank 1 SMN
2-20 Godtgjørelsesprosesser Beskriv prosessen knyttet til utforming av retningslinjer for godtgjørelse. Eierstyring og selskapsledelse - pkt 11 og 12 Nettside: Ledergodtgjørelse i SpareBank 1 SMN
2-21 Årlig kompensasjonssammenligning Sammenlign organisasjonens høystlønnende person med medianlønnen i organisasjon, både i beløp og prosent. Eierstyring og selskapsledelse Nettside: Ledergodtgjørelse i SpareBank 1 SMN
2-30 Kollektive tariffavtaler Prosent medarbeidere som er dekket av kollektive tariffavtaler Mennesker og organisasjon
Bemanning
 
         
 Interessentdialog
2-21 Tilnærming til involvering av interessenter Interessentgrupper som organisasjonen er i dialog med   Nettside: Interessentdialog i SpareBank 1 SMN
2-29 Tilnærming til involvering av interessenter Beskrivelse av hvordan organisasjonen identifiserer viktige interessenter   Nettside: Interessentdialog i SpareBank 1 SMN
2-29 Tilnærming til involvering av interessenter Tilnærming til interessentsamarbeid og hvor ofte organisasjonen involverer de ulike interessentene   Nettside: Interessentdialog i SpareBank 1 SMN
         
 Praksis for rapportering
2-2a Selskap inkludert i organisasjonens bærekraftsrapportering Oversikt over alle enhetene som omfattes av organisasjonens integrerte årsrapport Dette er SpareBank 1 SMN
Datterselskaper
 
2-2b Selskap inkludert i organisasjonens bærekraftsrapportering Spesifiser forskjeller mellom selskapene inkludert i finansiell- og ikke-finansiell rapportering Ingen forskjeller.  
2-2c Selskap inkludert i organisasjonens bærekraftsrapportering Forklar tilnærmingen for konsolidering av informasjon Kun vesentlige datterselskaper er inkludert i årsrapporten.
Se "Dette er SpareBank 1 SMN".
 
2-3 Rapporterings-periode, frekvens og kontaktperson. Rapporteringsperiode-, frekvens og kontaktperson for spørsmål vedrørende rapporten Dato for publisering: 29.02.2024
Rapporteringsperiode 2023
Rapporteringskrevens: Årlig
Kontaktperson: Jan-Eilert Nilsen
Epost: jan-eilert.nilsen@smn.no
2-4 Endring av tidligere rapportert informasjon Endring av historiske data fra tidligere rapporter   Nettside: Klimaregnskap 2023
2-5 Ekstern attestasjon Ekstern attestasjon av rapporteringen Revisors beretning Nettside: Revisors beretning
3-1a Prosess for å avklare vesentlige tema Beskrivelse av prosess for å definere rapportens innhold, avgrensninger og integrering av GRI-prinsippene Global Reporting Initiative 2021. Beskrivelse av prosess:
Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-1b Interessenter hensyntatt i avklaring av vesentlige tema Spesifiser interessenter som er hensyntatt i avklaring av vesentlige tema   Nettside Interessentdialog i SpareBank 1 SMN
3-2 Oversikt over vesentlige tema Oversikt over alle temaer som er identifisert som vesentlige Vårt bærekraftsarbeid
Våre fokusområder
Nettside: Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-2 Oversikt over vesentlige tema Vesentlige endringer i rapportens innhold, omfang, avgrensning eller målemetoder Vårt bærekraftsarbeid
Kommende lovkrav og regulering
Nettside: Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
         
 SPESIFIKK INFORMASJON 
         
Fokusområde 1: Ansvarlige utlån og investeringer
         
1.1 Forebygge og bekjempe økonomisk kriminalitet og korrupsjon
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Forebygge og bekjempe økonomisk kriminalitet og korrupsjon Nettside: Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Forebygge og bekjempe økonomisk kriminalitet og korrupsjon Nettside: Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Evaluering av styringssystemet Forebygge og bekjempe økonomisk kriminalitet og korrupsjon Nettside: Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
404-2a Program for medarbeiderutvikling Andel ledere og ansatte som fullført e-læringskurs i hvitvasking og terrorfinansiering Mål 2023: 100 %
Resultat 2023: 97 %
Mål 2024: 100 %
 
SMN-1 N/A Tap som følge av svindel Mål 2023: < 10.000.000 NOK
Resultat 2023: 15.660.000 NOK
Mål 2024: < 22.500.000 NOK
 
         
1.2 Sikre langsiktig lønnsomhet og konkurransekraft
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Sikre langsiktig lønnsomhet og konkurransekraft Nettside: Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Sikre langsiktig lønnsomhet og konkurransekraft Nettside: Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Evaluering av styringssystemet Sikre langsiktig lønnsomhet og konkurransekraft Nettside: Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
FS8 N/A Andel av utlånsporteføljen til NL med ESG-score Mål 2023: 75 %
Resultat 2023: 87 %
Mål 2024: 90 %
 
FS8 N/A Andel av utlånsporteføljen til PM med ESG-score Mål 2023: 20 %
Resultat 2023: 0 %
Mål 2024: 20 %
 
FS8 N/A Andel utlån som oppfyller kravene til grønne obligasjoner Mål 2023: Under arbeid
Resultat 2023: 19,1 %
Mål 2024: Under arbeid
 
         
1.3 Redusere karbonavtrykk i utlånsporteføljer
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Redusere karbonavtrykk i utlånsporteføljer Nettside: Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Redusere karbonavtrykk i utlånsporteføljer Nettside: Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Evaluering av styringssystemet Redusere karbonavtrykk i utlånsporteføljer Nettside: Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
305-1 Direkte klimagassutslipp
(Scope 1) 
Direkte klimagassutslipp (Scope 1)  Redusere karbonavtrykk i utlånsporteføljer Nettside: Klimaregnskap konsern 2023
305-2 Indirekte klimagassutslipp fra energiforbruk
(Scope 2)
Indirekte klimagassutslipp fra energiforbruk (Scope 2) Redusere karbonavtrykk i utlånsporteføljer Nettside: Klimaregnskap konsern 2023
305-3 Andre indirekte klimagassutslipp (Scope 3) Andre indirekte klimagassutslipp (Scope 3) Redusere karbonavtrykk i utlånsporteføljer Nettside: Klimaregnskap konsern 2023
305-5 Reduksjon av klimagassutslipp Reduksjon av absolutte CO2-utslipp fra utlånsporteføljer Mål 2023: 1.000 (1000 tCO2e)
Resultat 2023: 1.034 (1000 tCO2e)
Mål 2024: SBTi
Nettside: Klimaregnskap konsern 2023
         
1.4 Stimulere til grønn omstilling for kunder
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Stimulere til grønn omstilling for privatkunder og næringslivskunder Nettside: Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Stimulere til grønn omstilling for privatkunder og næringslivskunder Nettside: Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Evaluering av styringssystemet Stimulere til grønn omstilling for privatkunder og næringslivskunder Nettside: Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
SMN-3 N/A Andel privatboliger i utlånsporteføljen med energimerke Mål 2023: 90 %
Resultat 2023: 42 %
Mål 2024: 70 %
 
SMN-3 N/A Andel næringseiendommer i utlånsporteføljen (>1.000m2) med energimerke Mål 2023: 75 %
Resultat 2023: 21 %
Mål 2024: 90 % av nye innvilgelser
 
         
Fokusområde 2: Rådgivning og kundetilbud
         
2.1 Øke det kommersielle tilbudet av klimavennlige og sosiale produkter og tjenester
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Øke det kommersielle tilbudet av klimavennlige og sosiale produkter og tjenester Nettside: Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Øke det kommersielle tilbudet av klimavennlige og sosiale produkter og tjenester Nettside: Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Evaluering av styringssystemet Øke det kommersielle tilbudet av klimavennlige og sosiale produkter og tjenester Nettside: Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
FS8 N/A Volum av produkter og tjenester utviklet for å levere en miljømessig fordel Mål samlet 2023: 2.000.000.000 NOK
Resultat samlet 2023: 2.516.000.000 NOK
Mål samlet 2024: 3.000.000.000 NOK
 
FS7 N/A Volum av produkter og tjenester utviklet for å levere en samfunnsmessig fordel  
         
2.2 Styrke rollebaserte kompetanseprogram med fokus på ESG for egne ansatte
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Styrke rollebaserte kompetanseprogram med fokus på ESG for egne ansatte Nettside: Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Styrke rollebaserte kompetanseprogram med fokus på ESG for egne ansatte Nettside: Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Evaluering av styringssystemet Styrke rollebaserte kompetanseprogram med fokus på ESG for egne ansatte Nettside: Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
SMN-2 N/A Kategoriscore Winningtemp for bærekraft på minimum 7,4 Mål 2023: 7,4
Resultat 2023: 7,3
Mål 2024: 8
 
         
2.3 Ivareta etiske standarder
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Ivareta etiske standarder Nettside: Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Ivareta etiske standarder Nettside: Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Evaluering av styringssystemet Ivareta etiske standarder Nettside: Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
404-2a Ansattutvikling Andel ledere og ansatte i konsernet som har gjennomført e-læringskurs i etikk Mål 2023: 100 %
Resultat 2023: 94 %
Mål 2024: 100 %
 
404-2b Ansattutvikling Bistand til overgang for ansatte som endrer arbeidsoppgaver, pensjonerer seg eller slutter Avgang, pensjonering og endring av arbeidsoppgaver forekommer ikke utover hva som er normalt, og bistand til overgang er ikke beskrevet nærmere.  
         
2.4 Ivareta krav og plikter til behandling av personopplysninger
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Ivareta krav og plikter til behandling av personopplysninger Nettside: Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Ivareta krav og plikter til behandling av personopplysninger Nettside: Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Evaluering av styringssystemet Ivareta krav og plikter til behandling av personopplysninger Nettside: Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
418-1 Dokumenterte klager vedrørende brudd på personvern og tap av kundedata Antall dokumenterte klager for brudd på personvern eller tap av kundedata Mål 2023: 0
Resultat 2023: 12
Mål 2024: 0
 
         
Fokusområde 3: Bærekraftig omstilling av Midt-Norge
         
3.1 Stimulere innovasjon og bærekraftig økonomisk vekst
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Stimulere innovasjon og bærekraftig økonomisk vekst Nettside: Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Stimulere innovasjon og bærekraftig økonomisk vekst Nettside: Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Evaluering av styringssystemet Stimulere innovasjon og bærekraftig økonomisk vekst Nettside: Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
413-1 Engasjement i lokalsamfunnet, påvirkningsvurderinger og utviklingsprogram Antall deltagere på møteplasser og nyskapningsaktiviteter i konsernets regi Mål 2023: 7.000 deltagere og
250 gründer- og ungdomsbedrifter
Resultat 2023: 5.790 deltagere og
300 gründer- og ungdomsbedrifter
Mål 2024: 6.000 deltagere og
250 gründer- og ungdomsbedrifter
 
413-1 Engasjement i lokalsamfunnet, påvirkningsvurderinger og utviklingsprogram Antall deltagere i kompetanse- og utviklingsprogram i konsernets regi Mål 2023: 50-100
Resultat 2023: 270
Mål 2024: 500
 
         
3.2 Bidra til å styrke omstillingsarbeidet i små og mellomstore bedrifter
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Bidra til å styrke omstillingsarbeidet i små og mellomstore bedrifter Nettside: Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Bidra til å styrke omstillingsarbeidet i små og mellomstore bedrifter Nettside: Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Evaluering av styringssystemet Bidra til å styrke omstillingsarbeidet i små og mellomstore bedrifter Nettside: Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
SMN-3 N/A Andel store næringslivskunder med kredittengasjement som har klimaregnskap Mål 2023: 25 %
Resultat 2023: 24 %
Mål 2024: 25 %
 
         
Fokusområde 4: Bærekraftig omstilling i SpareBank 1 SMN
         
4.1 Stimulere til ansvarlig ressursbruk i egne verdi- og leverandørkjeder
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Stimulere til ansvarlig ressursbruk i egne verdi- og leverandørkjeder Nettside: Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Stimulere til ansvarlig ressursbruk i egne verdi- og leverandørkjeder Nettside: Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Evaluering av styringssystemet Stimulere til ansvarlig ressursbruk i egne verdi- og leverandørkjeder Nettside: Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
SMN-4 N/A Andel av konsernets vesentlige innkjøp (> 100.000 kr) fra leverandører med klimaregnskap Mål 2023: 50 %
Resultat 2023: 68 %
Mål 2024: 80 %
 
         
4.2 Styrke data- og cybersikkerhet
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Styrke data- og cybersikkerhet Nettside: Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Styrke data- og cybersikkerhet Nettside: Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Evaluering av styringssystemet Styrke data- og cybersikkerhet Nettside: Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
404-2a Ansattutvikling Andel ledere og ansatte som har gjennomført e-læring i informasjonssikkerhet Mål 2023: 100 %
Resultat 2023: 90 %
Mål 2024: 100 %
 
         
4.3 Fremme mangfold, inkludering og likebehandling
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Fremme mangfold, inkludering og likebehandling Nettside: Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Fremme mangfold, inkludering og likebehandling Nettside: Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Evaluering av styringssystemet Fremme mangfold, inkludering og likebehandling Nettside: Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
SMN-5 N/A Kategoriscore Winningtemp for mangfold, inkludering og likebehandling på minimum 8 Mål 2023: I/A
Resultat 2023: I/A
Mål 2024: I/A
 
         
4.4 Redusere karbonavtrykk i daglig drift
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema Redusere karbonavtrykk i daglig drift Nettside: Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema Redusere karbonavtrykk i daglig drift Nettside: Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
3-3 Håndtering av vesentlige tema Evaluering av styringssystemet Redusere karbonavtrykk i daglig drift Nettside: Konsernets vesentlighetsanalyse 2022
305-1 Direkte klimagassutslipp
(Scope 1) 
Direkte klimagassutslipp (Scope 1)  Redusere karbonavtrykk i daglig drift Nettside: Klimaregnskap konsern 2023
305-2 Indirekte klimagassutslipp
fra energiforbruk (Scope 2)
Indirekte klimagassutslipp fra energiforbruk (Scope 2) Redusere karbonavtrykk i daglig drift Nettside: Klimaregnskap konsern 2023
305-3 Andre indirekte klimagassutslipp (Scope 3) Andre indirekte klimagassutslipp (Scope 3) Redusere karbonavtrykk i daglig drift Nettside: Klimaregnskap konsern 2023
305-5 Reduksjon av
klimagassutslipp
Reduksjon av klimagassutslipp fra daglig drift Mål 2023: 16,4 (1000 tCO2e)
Resultat 2023: 18,5 (1000 tCO2e)
Mål 2024: SBTi
Nettside: Klimaregnskap konsern 2023
Eksporter til Excel

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN