Kontantstrømoppstilling

Morbank    Konsern 
2022 2023 (mill. kr) 2023 2022
2.494 3.678 Resultat etter skatt 3.688 2.785
77 111 + Av- og nedskrivninger 153 117
-37 -72 + Tap på utlån/garantier 14 -7
-324 -413 Inntekter fra tilknyttede selskaper og felleskontroller virksomhet -297 -443
-2.420 1.924 Andre justeringer 1.958 -2.436
-210 5.228 Tilført fra årets virksomhet 5.516 16
-4.626 1.035 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer 1.000 -4.193
5.155 -1.289 Økning/(reduksjon) annen gjeld -2.245 5.136
-3.739 -6.502 Reduksjon/(økning) utlån -7.080 -5.643
-8.782 4.333 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner 4.519 -6.959
10.672 769 Økning/(reduksjon) innskudd kunder 885 10.724
294 -1.485 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinstusjoner -1.485 -429
-7.310 4.115 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner 4.115 -7.311
-8.546 6.204 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet 5.227 -8.658
- 35 Tilført kontanter og kontantekvivalenter ved fusjon 35  - 
-71 -60 Brutto investeringer bygninger/driftsmidler -95 -89
-18 - Salg bygninger/driftsmidler - 276
-5 -69 Utbetalinger av kapital ved økning eierandel datterselskap 79 6
324 413 Utbytte fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet 413 324
6 100 Innbetalinger fra salg av eierandeler tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet 100 6
-479 -190 Utbetalinger fra kjøp av eierandeler tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet -198 -492
813 1.424 Reduksjon/salg aksjer og eierinteresser 2.319 849
-835 1.487 Økning/kjøp aksjer og eierinteresser -1.509 -846
-265 166 B) Netto likviditetsendring investeringer 1.145 33
1.000 750 Økning i ansvarlig lånekapital 784 1.000
-750 -750 Reduksjon i ansvarlig lånekapital -750 -750
-0 - Utbetalinger knyttet til eierandelskapital - -21
- 2 Innbetalinger knyttet til eierandelskapital 72 -
-970 -840 Utbetalt utbytte -840 -970
- - Utbetalt utbytte til ikke-kontrollerende eierinteresser -121 -162
-547 -474 Gaveutdeling -474 -547
476 416 Ny hybridkapital 478 476
0 -342 Tilbakebetaling hybridkapital -385 0
-60 -122 Betalte renter hybridkapital -125 -63
16.194 5.280 Økning annen langsiktig gjeld 5.280 16.194
-6.613 -10.291 Reduksjon annen langsiktig gjeld -10.291 -6.613
8.729 -6.370 C) Netto likviditetsendringer finansiering -6.371 8.544
-81 1 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året 1 -81
1.252 1.171 Kontanter og fordringer på sentralbanker per 1.1 1.171 1.252
1.171 1.172 Kontanter og fordringer på sentralbanker ved utgangen av perioden 1.172 1.171
-81 1 Endring 1 -81
         
    Tilleggsinformasjon kontantstrøm    
6.263 10.224 Renter mottatt 10.710 6.716
3.598 6.177 Renter betalt 6.184 3.603
Eksporter til Excel

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN