Note 34 - Andre eiendeler

Morbank   Konsern
2012 2013 (mill. kr) 2013 2012
- - Utsatt skattefordel (se note 26) 18 13
1.009 1.568 Opptjente ikke mottatte inntekter 1.591 1.026
46 207 Fordringer verdipapirer 207 46
21 82 Pensjoner 82 21
262 84 Øvrige eiendeler 270 416
1.337 1.940 Andre eiendeler 2.167 1.521

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN