Note 23 - Skatt

Morbank   Konsern
2020 2021 (mill. kr) 2021 2020
1.629 2.760 Resultat før skattekostnad 3.501 2.299
-436 -689 +/- permanente forskjeller  -691 -522
161 45 +/- endring midlertidige forskjeller i henhold til spesifikasjon 99 142
- -  + underskudd til fremføring -307 -118
1.355 2.116 Årets skattegrunnlag/skattepliktig inntekt 2.603 1.800
         
339 529 Herav betalbar skatt  593 422
-14 -12 Skatt renter hybridkapital -13 -14
-3 -4 For mye/lite skatt avsatt tidligere år 3 -
322 513 Sum betalbar skatt i balansen 583 408
         
339 529 Betalbar skatt av årets overskudd 593 422
-40 1 +/- endring i utsatt skatt 29 -8
-14 -12 Skatt renter hybridkapital -13 -14
284 518 Årets skattekostnad 609 400
         
         
    Endring i netto forpliktelse ved utsatt skatt    
-14 -1 Resultatført utsatt skatt 29 -8
6 12 Utsatt skatt ført mot egenkapital -13 -8
- - Korrigering betalbar skatt/utsatt skatt tidligere år * -3 -
-8 11 Sum endring i netto forpliktelse ved utsatt skatt 13 -16
* Skyldes endringer i midlertidige forskjeller mellom avlagt årsregnskap og endelige ligningspapirer.
Eksporter til Excel

 

2020 2021 Sammensetning av balanseført utsatt skatt 2021 2020
    Midlertidige forskjeller på:    
- -  - Driftsmidler 25 14
- -  - Leasingobjekter 257 321
102 54  - Netto pensjonsforpliktelse 56 104
43 52  - Verdipapirer 52 45
604 154  - Sikringsinstrumenter 154 604
- -  - Andre midlertidige forskjeller 3 5
749 260 Sum skatteøkende midlertidige forskjeller 546 1.093
187 65 Utsatt skatt 136 273
         
    Midlertidige forskjeller på:    
-17 -12  - Driftsmidler -25 -24
- -  - Netto pensjonsforpliktelse -2 -
- -93  - Verdipapirer -83 -1
-617 -136  - Sikringsinstrumenter -136 -617
-83 -33  - Andre midlertidige forskjeller -135 -181
- -  - Fremførbart underskudd -306 -470
-718 -273 Sum skattereduserende midlertidige forskjeller -685 -1.294
-179 -68 Utsatt skattefordel -170 -320
8 -3 Netto utsatt skatt (+)/skattefordel (-) -34 -47
Eksporter til Excel

Tabellen ovenfor består av midlertidige forskjeller fra alle konsoliderte selskaper vist brutto. På selskapsnivå er skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller nettoført. På konsernivå bruttoføres dette i samsvar med IAS 12 ved at hvert selskap presenteres separat ved beregning av konsernets skattefordel og utsatt skatt:  

  2021 2020
Skattefordel balanseført 31.12 90 129
Utsatt skatt balanseført 31.12 -56 -81
Eksporter til Excel

 

2020 2021 Avstemming av resultatført periodeskatt med resultat før skatt 2021 2020
407 690 25 % av resultat før skatt 880 546
-109 -172 Ikke skattepliktige resultatposter (permanente forskjeller) * -236 -124
-14 - Skatteeffekt av poster ført direkte mot egenkapital - -14
- - For lite avsatt skatt i fjor 0 -0
- - Endring i ikke innregnede skattefordeler  -34 -8
284 518 Resultatført periodeskatt 609 400
17 % 19 % Effektiv skattesats i % 17 % 17 %
* Inkluderer ikke fradragsberettigede kostnader samt fradrag for resultatandel knyttet til tilknyttede og felleskontrollerte selskaper (resultatandeler trekkes ut ettersom de allerede er skattlagt hos det enkelte selskap).                 
Eksporter til Excel

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN