Note 24 - Klassifisering av finansielle instrumenter

Konsern Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet Virkelig verdi
over andre
inntekter og kostnader
Finansielle
instrumenter
målt til
amortisert
kost
Total
31.12.2021 (mill. kr) Øremerket
virkelig verdi
Obligatorisk Holdt for
omsetning
Eiendeler            
Kontanter og fordringer på sentralbanker - - - - 1.252 1.252
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner - - - - 4.704 4.704
Utlån til og fordringer på kunder  4.198 - - 83.055 58.637 145.890
Aksjer - 670 1.984 - - 2.654
Sertifikater og obligasjoner - 30.762 - - - 30.762
Derivater 353 - 2.871 - - 3.224
Opptjente ikke mottatte inntekter - - - - 186 186
Fordringer verdipapirer - - - - 300 300
SUM FINANSIELLE EIENDELER 4.551 31.432 4.855 83.055 65.081 188.974
             
Forpliktelser            
Gjeld til kredittinstitusjoner - - - - 15.063 15.063
Innskudd fra og gjeld til kunder - - - - 111.286 111.286
Verdipapirgjeld - - - - 40.332 40.332
Derivater 511 - 3.398 - - 3.909
Ansvarlig lånekapital - - - - 1.796 1.796
Egenkapitalinstrumenter - - 31 - - 31
Leieforpliktelser - - - - 476 476
Gjeld verdipapirer - - - - 351 351
SUM FINANSIELLE FORPLIKTELSER 511 - 3.429 - 169.304 173.244
Eksporter til Excel

 

 

Konsern Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet Virkelig verdi
over andre
inntekter og kostnader
Finansielle
instrumenter
målt til
amortisert
kost
Total
31.12.20 (mill. kr) Øremerket
virkelig verdi
Obligatorisk Holdt for
omsetning
Eiendeler            
Kontanter og fordringer på sentralbanker - - - - 2.764 2.764
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner - - - - 5.091 5.091
Utlån til og fordringer på kunder  4.285 - - 74.761 54.086 133.131
Aksjer - 438 1.928 - - 2.366
Sertifikater og obligasjoner - 26.606 - - - 26.606
Derivater 921 - 6.305 - - 7.226
Opptjente ikke mottatte inntekter - - - - 185 185
Fordringer verdipapirer - - - - 678 678
Sum finansielle eiendeler 4.285 27.045 9.153 74.761 62.804 178.048
             
Forpliktelser            
Gjeld til kredittinstitusjoner - - - - 15.094 15.094
Innskudd fra og gjeld til kunder - - - - 97.529 97.529
Verdipapirgjeld  - - - - 41.920 41.920
Derivater 48 - 7.131 - - 7.179
Ansvarlig lånekapital  - - - - 1.795 1.795
Egenkapitalinstrumenter - - - - - -
Leieforpliktelser - - - - 479 479
Gjeld verdipapirer - - - - 568 568
Sum finansielle forpliktelser 48 - 7.131 - 157.385 164.564
Eksporter til Excel

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN