Note 7 - Kredittinstitusjoner - fordringer og gjeld

Morbank   Konsern
31.12.20 31.12.21 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner (mill. kr) 31.12.21 31.12.20
10.375 11.344 Utlån og fordringer uten avtalt løpetid eller oppsigelsestid 2.859 2.565
2.526 1.846 Utlån og fordringer med avtalt løpetid eller oppsigelsestid 1.846 2.527
12.901 13.190 Sum 4.704 5.091
         
    Spesifikasjon på de vesentligste valutasorter    
25 11 CAD 11 25
30 8 CHF 8 30
815 1.324 EUR 1.299 793
154 195 GBP 195 154
8 9 JPY 9 8
11.768 11.400 NOK 2.948 3.975
40 147 SEK 143 40
39 82 USD 78 43
23 13 Andre 13 23
12.901 13.190 Sum 4.704 5.091
         
1,6 % 1,0 % Gjennomsnittlig rente 0,6 % 1,1 %
         
         
         
31.12.20 31.12.21 Innskudd fra kredittinstitusjoner (mill. kr) 31.12.21 31.12.20
10.404 10.340 Innskudd og gjeld uten avtalt løpetid eller oppsigelsestid 11.063 10.869
4.226 3.999 Innskudd og gjeld med avtalt løpetid eller oppsigelsestid 3.999 4.226
14.629 14.340 Sum 15.063 15.094
         
    Spesifikasjon av gjeld på de vesentligste valutasorter    
1.716 1.640 EUR 1.640 1.716
38 2 GBP 2 38
8 3 JPY 3 8
12.847 12.626 NOK 13.349 13.312
- 69 SEK 69 -
21 0 USD 0 21
1 0 Andre 0 1
14.629 14.340 Sum 15.063 15.094
         
0,4 % 0,2 % Gjennomsnittlig rente 0,2 % 0,4 %
         
         
         
31.12.20 31.12.21 Øvrige engasjementer til kredittinstitusjoner (mill. kr) 31.12.21 31.12.20
191 - Ubenyttede kreditter - 191
95 55 Garantier 55 95
286 55 Sum 55 286
Eksporter til Excel

 

Innskudd og utlån fra/til kredittinstitusjoner har i hovedsak flytende rente.

Gjennomsnittsrenten er beregnet med utgangspunkt i renteinntekt/rentekostnad i forhold til beholdningskontienes gjennomsnittssaldo for det aktuelle år. Gjelder beholdning i valuta NOK.

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN